Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Matkou vetkho zla je przdna slva a pcha.
sv. Jn Zlatosty
GMC BARKA - Juskova Voa
Grckokatolcka teologick fakulta
Facebook grkatpo
vod > Rok > Nvteva Svtho Otca v Preove > Informcie k stretnutiu s ppeom v Preove
 
V piatok 13. augusta bola oficilne spusten registrcia astnkov na podujatia so Svtm Otcom Frantikom. Poas tlaovho brfingu v Bratislave to oznmil arcibiskup Stanislav Zvolensk.
 
SLOVENSK VERZIA: 
 
Registrciu pre astnkov na toto podujatie njdete na tejto strnke.
 

Zkladn informcie pre astnkov

Svt Otec Frantiek 14. septembra 2021 v Preove

Svt Otec Frantiek navtvi Preov v utorok 14. septembra 2021, kde bude hlavnm celebrantom Boskej liturgie svtho Jna Zlatosteho a zrove ohlsi homliu na priestranstve pred mestskou portovou halou na ulici Jna Pavla II. V tento de budeme slvi sviatok Povenia ctyhodnho a ivotodarnho Kra nad celm svetom.
 
Hlavn program s ppeom bude od 10:00 do 12:30 hod. Dve hodiny pred prchodom Svtho Otca, teda od 8:00 hod. bude priestranstvo pred mestskou portovou halou uzavret. Povzbudzujeme k asti grckokatolkov, rmskokatolkov, veriacich inch cirkv, Preovanov a vetkch ud dobrej vle vetkch vekovch kategri, aby sa stretnutia v Preove s radosou zastnili.
 

Zkladn informcie

Podmienka asti

Poda aktulne platnch nariaden sa stretnutia s ppeom Frantikom bud mc zastni t, ktor s plne zaokovan, to znamen:
a) aspo 14 dn druhou dvkou dvojdvkovej vakcny,
b) aspo 21 dn jednodvkovou vakcnou,
c) osoba najmenej 14 dn a nie viac ne 12 mesiacov po aplikcii prvej dvky okovacej ltky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prv dvka okovania proti ochoreniu COVID-19 podan v intervale do 180 dn od prekonania ochorenia COVID-19.

Registrcia na stretnutie so Svtm Otcom v Preove

Na podujatia spojen s apotolskou cestou Svtho Otca je povolen vstup iba plne zaokovanm a registrovanm nvtevnkom. Nvtevnci musia ma so sebou vytlaen vstupenku s jedinenm kdom. Bude kontrolovan pri prstupe do irieho okolia podujatia a priamo na podujat, pri vstupe do jednotlivch sektorov.
Kad astnk sa mus registrova VOPRED INDIVIDULNE.
 
 

Doprava

V de stretnutia bude doprava v Preove s istmi obmedzeniami a k mestskej portovej hale sa nebude mon dosta osobnmi autami alebo autobusmi. Tie bud odstaven na zchytnch parkoviskch.
 
Z toho dvodu bude zabezpeen BEZPLATN AUTOBUSOV KYVADLOV DOPRAVA zo zchytnch parkovsk. O zleitostiach spojench so samotnou dopravou a parkovanm a peou dostupnosou vs budeme priebene informova.
 
Odporame vak u teraz vetkm astnkom, aby uprednostnili hromadn dopravu, bu autobusov (aj monos objednanho autobusu z farnosti), alebo eleznin dopravu, ktor bude posilnen mimoriadnymi vlakmi zo vetkch smerov. O tchto posilnench a mimoriadnych vlakoch vs budeme vas informova.

Duchovn prprava

Prosme vs o modlitbov podporu nvtevy Svtho Otca Frantika na Slovensku.
Od 6. augusta prebieha v Grckokatolckej cirkvi na Slovensku 40-dov duchovn prprava na nvtevu Svtho Otca, ktor njdete na tejto strnke. Od 15. augusta bude prebieha aj spolon celoslovensk duchovn prprava cez katolcke mdi a socilne siete v rmci celej Katolckej cirkvi na Slovensku.
 

Praktick informcie k asti na stretnut so Svtm Otcom v Preove

Mapa prstupu na podujatie

 
Podrobn mapu podujatia a vetky dleit miesta (zchytn parkovisk, informcie, zdravotn sluba, rozloenie sektorov a pod.) doplnme priebene.

Vstup na podujatie

Na vetkch Apotolskch cestch ppea je nutn prechdza viacermi bezpenostnmi kontrolami. Kontroln brny v Preove pre vstup na podujatie sa otvraj 14. septembra 2021 o 02:00 hod. Tmito bodmi mus prejs kad astnk individulne. Prosme vs, aby ste si as prchodu naplnovali v dostatonom predstihu, aby ste preli bezpenostnou kontrolou vas a bez stresu. Nsledne bude dobrovonkmi nasmerovan do sektora, v ktorom zotrv poas celho podujatia.
 
Prchody na kontroln brny pre vstup do arelu a sektorov njdete na mape podujatia na tejto strnke. S asom prchodu netreba vha, aby ste sa mohli dosta poda monosti o najbliie. Sektory sa bud zapa postupne od pdia (po naplnen sektora sa sektor uzavrie a bude sa napa al).

Sprievodn program

Samotnmu prchodu Svtho Otca bude predchdza bezprostredn duchovn program so zaujmavmi hosami. Bliie informcie o asovom priebehu programu aj o vystupujcich hosoch zverejnme oskoro.
 

Ako bude prebieha kontrola a o si nachysta?

Dokumenty potrebn k vstupu na podujatie:
- ID karta (Obiansky preukaz)
- QR kd, ktor ste obdrali pri registrcii na podujatie v REGISTRANOM systme (doporuujeme ma so sebou vytlaen na papieri)

V prvom rade vs ak kontrola QR kdu pre vstup na podujatie spolu s obianskym preukazom (je potrebn nachysta si QR kd z registrcie, ktor vm bude po vaej registrcii zaslan na email). Nasleduje bezpenostn kontrola a nsledn vstup do sektora.
 
Dleit: Po vstupe do sektora tento priestor neopajte alebo sa ho nesnate meni.
 
Sektor mete opusti na toaletu a vrti sa na svoje miesto. Presun do inho sektoru (napr. bliie k pdiu) nebude mon. Vzhadom na aktulne epidemick opatrenia ste po vstupe do sektora registrovan pre prpadn epidemiologick trasovanie. Kee v sektore strvite niekoko hodn, prineste si so sebou dostatok tekutn a jedla.

Uzatvorenie prstupovch ciest a sektorov

Kvli bezpenmu a plynulmu priebehu celho podujatia bude uzatvorenie prjazdovch ciest na podujatie v ase u 13. 9. 2021 veer.
Vetci astnci musia prejs kontrolou a zauja svoje miesto v sektore 14. 9. 2021 do 8.00 hod, teda dve hodiny pred plnovanm prchodom Svtho Otca. Po tomto ase bud vstupy do sektorov zatvoren.

Bezpenostn pokyny

Ak budete ma so sebou vlastn vodu vo fai, pri bezpenostnej kontrole si z nej budete musie odpi.
 
Na miesta stretnut noste len nevyhnutn osobn veci. V o najvej miere obmedzte nosenie kovovch predmetov. Osobn veci nenechvajte bez dozoru.
 
Do kontrolovanch priestorov je zakzan vna streln zbrane a ich repliky, slzotvorn prostriedky, elektrick paralyztory, noe a pod.
 
Na mieste slvenia svtej boskej liturgie bude poas dn pred a poas konania nvtevy vyhlsen bezletov zna pre leteck prevdzku. Toto obmedzenie je platn aj pre mal bezpilotn lietadl - drony.

Asistenn miesta

Pri akchkovek problmoch nemajte obavy. Pripravujeme pre Vs asistenn miesta pri problmoch s registrciou, miesta zdravotnej sluby, i asistenn slubu pre telesne znevhodnen osoby a mnoho inho. To vetko njdete jednoducho na mape podujatia, ktor pre Vs pripravujeme.

as a registrcia det

Pri asti det vo veku do 12 rokov (v sprievode rodia), uvete tto skutonos pri registrcii. Deti do 12 rokov bud uveden na vaej vstupenke, nepotrebuj vlastn vstupenku a nevyaduje sa od nich pln zaokovanie proti Covid 19 ani Covid test.
 
Deti vo veku 13 rokov a viac musia by registrovan samostatne, ma vlastn vstupenku a musia spa podmienku plnej zaokovanosti.

as a registrcia telesne znevhodnench osb

Informciu o telesnom znevhodnen bude mon uvies pri registrcii. Na zklade tejto skutonosti mete by zaraden do sektora so zvenou asistenciou.

Dobrovonctvo

Podujatie takhoto charakteru sa nezaobde bez ochotnch dobrovonkov. Prosme o pomoc s nborom a oslovovanm dobrovonkov.
 
Pripjame aktvny link na prihlasovanie dobrovonkov, kde sa mu zaregistrova. Prosme zvl᚝ zrelch dospelch, ktor by nm pomohli s organizciou, aby sa astnci mohli v o najvom pote zastni stretnutia s ppeom Frantikom, ktor bude slvi byzantsk svt bosk liturgiu v Preove, o bude historickou a priam neopakovatenou udalosou.
 

Program nvtevy Svtho Otca Frantika

14. septembra 2021 v Preove


02:00 otvorenie vstupnch kontrolnch brn na podujatie
 
- niekokohodinov bezprostredn duchovn program

10:00 prchod Svtho Otca a prechod pomedzi sektory v papamobile

10:30 Bosk liturgia sv. Jna Zlatosteho, hlavn celebrant Svt Otec Frantiek, ktor ohlsi homliu

12:30 pokraovanie sprievodnho programu do 14:00
 
 

Infocentrum

Pre dobrovonkov

 

 

 

 MAARSK VERZIA
 

ltalnos informcik a rsztvevknek


Ferenc ppa 2021. szeptember 14.-n Eperjesen

Ferenc ppa 2021. szeptember 14.-n, kedden ltogatst tesz Eperjesen, ahol Aranyszj Szent Jnos Isteni Liturgijt fogja vgezni, valamint szentbeszdet mond a vrosi sportcsarnok eltti tren, a II. Jnos Pl ppa-utcn. Ezen a napon a mi Urunk, Istennk s dvztnk Szent s tiszteletremlt Keresztjnek vilgraszl felmagasztalst nnepeljk.

A f program a ppval 10:00-tl 12:30-ig fog tartani. Kt rval a Szentatya rkezse eltt, ti. 8:00 rakor a vrosi sportcsarnok eltti tr le lesz zrva. A jelenltre minden grgkatolikus, rmaikatolikus, valamint ms valls hvt, eperjesi lakost s minden jszndk embert minden korosztlybl buzdtunk, hogy az eperjesi tallkozson rmmel rszt vegyenek.

Rendszeresen kvessk ezt az oldalt, az informcikat fokozatosan aktualizljuk s pontostjuk. Ezen az oldalon mindenrl idben rteslhetnek.
 
ltalnos informcik

A rszvtel felttele

A jelenleg rvnyben lv hatrozatok alapjn a Ferenc ppval val tallkozn azok vehetnek rszt, akik teljes oltssal rendelkeznek, ami a kvetkezket jelenti:

o a) legalbb 14 napja ktadagos vakcinval,
o b) legalbb 21 napja egyadagos vakcinval,
o c) legalbb 14 napja s legfeljebb 12 hnapja els adag COVID-19 elleni vakcinval beoltott szemly, amennyiben a COVID-19 elleni vdolts els adaga legfeljebb 180 nappal a COVID-19 fertzsbl val felgygyuls utn trtnt.
 
Regisztrci a Szentatyval val eperjesi tallkozsra
A Szentatya apostoli ltogatsval egybekttt rendezvnyekre a belps csakis kizrlag a teljes oltssal rendelkezk, valamint a regisztrltak szmra engeszlyezett. A ltogatk ktelesek maguknl tartani az egyedi kddal elltott, kinyomtatott belpt. Ez a rendezvny szlesebb krnykre val belpskor, valamint a helysznen, az egyes szektorokba val belpskor.

Minden rsztvevnek EGYESVEL s ELRE be kell jelentkezni.

A regisztrci ezen az oldalon tallhat.
 
 

 

 
 
Forgalom
A tallkoz napjn Eperjesen korltozva lesz a forgalom. A vrosi sportcsarnokot nem lesz lehetsg szemlyautval, illetve autbusszal megkzelteni. Ezek a kijellt parkolkban lesznek lelltva.

Ebbl kifolylag ezen parkolkbl INGZ FORGALOM lesz biztostva. Krjk, ksrjk figyelemmel ezt az oldalt, melyen fokozatosan tesznk kzz informcikat a forgalommal, parkolssal, valamint gyalogos megkzeltssel kapcsolatban.

Mr most javasoljuk azonban minden rszvevnek, hogy rszestsk elnyben a tmegkzlekedst, legyen az autbusz (akr az egyhzkzsg ltal rendelt autbusz), vagy vasti kzlekeds, mely minden irnybl klnjratokkal lesz megerstva. Ezen klnjratokrl idben kzztesszk a szksges informcikat ezen az oldalon.
 
Lelki felkszls
Krjk nket, hogy imikkal tmogassk a Szentatya szlovkiai ltogatst.

Augusztus 6.-tl a Szlovkiai grgkatolikus egyhzban 40-napos lelki felkszls zajlik a Szentatya rkezsre, mely ezen az oldalon rhet el. Augusztus 15.-tl kzs lelki felkszls is kezddik a katolikus mdiban s kzssgi oldalakon az egsz Szlovkiai katolikus egyhzon bell.
 

Praktikus informcik az Szentatyval val tallkozn val rszvtelhez Eperjesen


Esemny elrsi trkpe
Helyszn: GPS 48.985158, 21.236770

Folyamatosan hozzadjuk az esemny rszletes trkpt s az sszes fontos helyet (parkolk, informcik, orvosi szolgltatsok, szektorok elosztsa stb.).
 
Belps a rendezvnyre
A ppa sszes apostoli tjn szmos biztonsgi ellenrzsen kell tesnie a rsztvevknek. Az esemnyre val belpshez Eperjesen az ellenrz kapuk 2021. szeptember 14 -n 02:00 rakor nylnak meg. Ezen az ellenrzponton minden rsztvevnek egynileg kell tmennie. Krjk, elre tervezze meg rkezsi idejt, hogy idben s stresszmentesen tmenjen a biztonsgi ellenrzsen. Ezutn az nkntesek abba a szektorba irnytjk nt, amelyben az esemny sorn marad.

A komplexumba s a szektorokba val belpshez szksges ellenrz kapukat az esemny trkpn s ezen az oldalon talljk meg. Nem kell haboznia az rkezsi idejvel, hogy minl kzelebb kerlhessen. A szektorok fokozatosan tltdnek fel az emelvnytl (miutn a szektor megtelt, a szektor bezrdik, s a kvetkez kerl feltltsre).
 
Ksr program
A Szentatya megrkezst egy ksr program elzi meg - lelki program - rdekes vendgekkel. A programot s a vendgeket folyamatosan kzztesszk.
 
Hogyan trtnik az ellenrzs, s mit kell elkszteni?
Az esemnyhez szksges dokumentumok:
- szemlyi igazolvny
- QR -kd, amelyet akkor kapott, amikor regisztrlt az esemnyre a REGISZTRCIS rendszerben (javasoljuk, hogy nyomtassa ki paprra)
 
Elszr is ellenrizni fogjk a QR -kdot, szemlyi igazolvnyval egytt (szksges a regisztrcibl QR -kdot elkszteni, amelyet a regisztrci utn elkldnk az n e -mail cmre). Ezt kveti a biztonsgi ellenrzs, majd a szektorba val belps.
 
Fontos: Miutn belpett a szektorba ne hagyja el, s ne prblja megvltoztatni ezt a terletet. A szektort toalett hasznlat okn lehet elhagyni, majd vissza kell trnie a helyre. Egy msik szektorba (pl. az emelvnyhez kzelebb) val tlps nem lesz lehetsges.
 
A jelenlegi jrvnygyi intzkedsek miatt a szektorba val belps utn n regisztrlva van az esetleges jrvnygyi nyomon kvetsre.
 
Mivel tbb rt fog eltlteni a szektorban, vigyen magval elegend folyadkot s telt.

Hozzfrsi utak s szektorok lezrsa
Az egsz rendezvny biztonsgos s zkkenmentes lefolysa miatt a rendezvnyt megkzelt utak lezrsa 2021. szeptember 13 -n este lesz.

Minden rsztvevnek t kell esnie egy ellenrzsen, s el kell foglalnia helyt a szektorban 2021. szeptember 14 -n reggel 8 rig, azaz kt rval a Szentatya tervezett rkezse eltt. Ezen id elteltvel a szektorok bejratait bezrjk.

Biztonsgi utastsok
Ha sajt palackozott vizet hoz magval, akkor a biztonsgi ellenrzs sorn abbl innia kell.

A tallkozhelyeken csak a szksges szemlyes trgyakat viselje. A lehet legnagyobb mrtkben korltozza a fmtrgyak viselst. Ne hagyja felgyelet nlkl a szemlyes trgyakat.

Tilos lfegyvereket s azok msolatait, knnygz szereket, elektromos kbt fegyvereket, kseket stb. bevinni az ellenrztt terletekre.

A lgi kzlekedsre vonatkoz replsi tilalmi znt hirdetnek ki a Szent Isteni Liturgia nneplsnek helysznn a ltogats eltti napokban s alatt. Ez a korltozs a kis drnokra is vonatkozik.

Segtsgnyjtsi helyek
Ne aggdjon semmilyen problma miatt. Segtsgnyjtsi pontokat ksztnk nnek a regisztrcival kapcsolatos problmkra, egszsggyi szolgltatsi pontokat vagy testi fogyatkos szemlyeket segt pontokat s mg sok mst. Mindezt knnyen megtallhatja a rendezvny trkpn, amelyet az n szmra ksztnk.

A gyermekek rszvtele s regisztrcija
Ha 12 v alatti gyermekek (szl ksretben) vesznek rszt, krjk, jelezze ezt a regisztrci sorn. A 12 ven aluli gyermekek a ksr szemly belpjn szerepelnek, nincs szksgk sajt belpre, sem Covid 19 oltsra vagy Covid 19 teszre.

A 13 ves s idsebb gyermekeket kln kell regisztrlni, sajt belpjk van, s teljes mrtkben be kell oltani ket. (2-szer)

Fizikailag htrnyos helyzet emberek rszvtele s regisztrlsa
A testi fogyatkossggal kapcsolatos informcikat a regisztrci sorn lehet megemlteni. E tny alapjn olyan szektorba kerlhet, ahol kiemeltebb a segtsgnyjts.
 
 

 

 
 
Ferenc ppa ltogatsnak programja 2021. szeptember 14 -n Eperjesen.

02:00 a rendezvny bejrati ellenrz kapuinak megnyitsa

tbb rs lelki program

10:00 a Szentatya rkezse s tmenet a ppamobillal a szektorok kztt

10:30 Aranyszj Szent Jnos Isteni liturgija, a fcelebrns Ferenc ppa, aki homlit hirdet.

12:30 a ksr program folytatsa 14:00-ig


Elrhetsg

Infocentrum

 
POSK VERZIA
 

Podstawowe informacje dla uczestnikw

 
Papie Franciszek 14 wrzenia 2021 r. w Preszowie
 
Papie Franciszek odwiedzi Preszw we wtorek 14 wrzenia 2021 r., gdzie bdzie gwnym celebransem Boskiej Liturgii w. Jana Chryzostoma i jednoczenie wygosi homili na terenie przed miejsk hal sportow na ulicy Jana Pawa II. W tym dniu bdziemy obchodzi wito Podwyszenia Czcigodnego i yciodajnego Krzya Paskiego na caym wiecie.
 
Gwny program z Papieem potrwa od 10:00 do 12:30. Dwie godziny przed przybyciem Ojca witego tj. od 8:00 g. teren przed miejsk hal sportow bdzie zamknity. Zachcamy do udziau grekokatolikw, rzymskokatolikw, wiernych z innych kociow, mieszkacw Preszowa i wszystkich ludzi dobrej woli w kadym wieku, aby mogli z radoci uczestniczy w spotkaniu w Preszowie.
 
Informacje na tej stronie bd regularnie aktualizowane i udoskonalane. Na tej stronie pastwo dowiedz si wszystkiego na czas.
 

Podstawowe informacje

 
Warunek uczestnictwa
Zgodnie z aktualnie obowizujcymi przepisami na spotkaniu z papieem Franciszkiem mog uczestniczy osoby w peni zaszczepione, tj.:
 
a) co najmniej 14 dni z drug dawk szczepionki dwudawkowej,
b) co najmniej 21 dni ze szczepionk jednodawkow,
(c) osoby przez co najmniej 14 dni i nie duej ni 12 miesicy po pierwszej dawce szczepionki COVID-19, jeli pierwsza dawka szczepionki COVID-19 zostaa podana w cigu 180 dni od przezwycienia choroby.
 
Rejestracja na spotkanie z Ojcem witym w Preszowie
Na wydarzenia zwizane z podr apostolsk Ojca witego mog wej tylko w peni zaszczepieni i zarejestrowani gocie. Odwiedzajcy musz przynie wydrukowany bilet z unikalnym kodem. Bdzie on kontrolowany podczas dotarcia do szerszego otoczenia wydarzenia oraz bezporednio na miejscu, podczas wchodzenia do poszczeglnych sektorw.
 
Kady uczestnik musi zarejestrowa si INDYWIDUALNIE WCZENIEJ.
 
Rejestracj znajdziesz na tej stronie.
 
 

 

 
 
Transport
 
W dniu spotkania ruch w Preszowie bdzie obowizywa z pewnymi ograniczeniami, a do hali sportowej miasta nie bdzie mona dojecha samochodem ani autobusem. Bd one parkowane na parkingach.
 
Z tego powodu z parkingw przechwytujcych zapewniony zostanie TRANSPORT WAHADOWY. Na tej stronie bdziemy Ci informowa o kwestiach zwizanych z transportem i samym parkowaniem oraz odlegoci piesz.
 
Jednoczenie zapewniony zostanie BEZPATNY TRANSPORT AUTOBUSOWY z parkingw przechwytujcych.
 
Przygotowanie duchowe
 
Prosimy o wsparcie modlitewne w zwizku z wizyt Ojca witego na Sowacji.
 
Od 6 sierpnia w Kociele greckokatolickim na Sowacji trwa 40-dniowe przygotowanie duchowe do wizyty Ojca witego, ktre mona znale na tej stronie. Od 15 sierpnia odbdzie si rwnie wsplne oglnosowackie przygotowanie duchowe za porednictwem mediw katolickich i sieci spoecznociowych w caym Kociele katolickim na Sowacji.
 

Praktyczne informacje dotyczce udziau w spotkaniu z Ojcem witym w Preszowie

 
Mapa dostpu do wydarzenia
 
 
Na bieco dodamy szczegow map wydarzenia i wszystkich wanych miejsc (parkingi przechwytujce, informacje, suba medyczna, rozmieszczenie sektorw itp.) na t stron..
 
Wstp na wydarzenie
 
Niezbdne jest przejcie kilku kontroli bezpieczestwa podczas wszystkich podry apostolskich Papiea. Bramy kontrolne w Preszowie do wejcia na wydarzenie zostan otwarte 14 wrzenia 2021 r. o godzinie 02:00. Kady uczestnik musi przej przez te punkty indywidualnie. Prosimy o zaplanowanie godziny przyjazdu z duym wyprzedzeniem, aby przej kontrol bezpieczestwa na czas i bez stresu. Nastpnie uczestnicy zostan skierowani przez wolontariuszy do sektora, w ktrym pozostan przez cae wydarzenie.
 
Przyjazdy do bramek kontrolnych, aby wej do kompleksu i sektorw, mona znale na mapie wydarzenia na tej stronie. Proponujemy wczeniejszy przyjazd, aby mc podej jak najbliej. Sektory bd zapeniane stopniowo od podium (po zapenieniu sektora sektor zostanie zamknity, a kolejny zostanie otwarty).
 
Program towarzyszcy
 
Samo przybycie Ojca witego poprzedzi program towarzyszcy - bezporedni program duchowy - z ciekawymi gomi. Na bieco bdziemy publikowa program i goci.

Jak odbdzie si inspekcja i co jest potrzebne do kontroli?

 
Dokumenty wymagane do wejcia na wydarzenie:
 
- dowd osobisty
- kod QR otrzymany podczas rejestracji na wydarzenie (zalecamy wydrukowanie biletu i zabranie go ze sob)
 
Najpierw odbdzie si kontrola kodu QR, aby wej na wydarzenie wraz z dowodem osobistym (konieczne jest przygotowanie kodu QR z rejestracji, ktry zostanie wysany na e-mail po rejestracji). Po tym nastpuje kontrola bezpieczestwa i nastpnie wejcie do sektora.
 
Wane: Po wejciu do sektora nie bdzie moliwe przejcie do innego sektora (np. bliej sceny). Mona wyj do toalety i nastpnie wrci na swoje miejsce.
 
Ze wzgldu na obecne zasady epidemiologiczne bd wszyscy po wejciu do sektora zarejestrowani do ewentualnego ledzenia epidemiologicznego.
 
Zalecamy zabranie ze sob wystarczajcej iloci jedzenia i pynw, poniewa na miejscu uczestnicy spdz kilka godzin.
 
Zamknicie drg dojazdowych i sektorw
 
Ze wzgldu na bezpieczny i pynny przebieg caego wydarzenia zamknicie drg dojazdowych do wydarzenia nastpi wieczorem 13 wrzenia 2021 roku.
 
Wszyscy uczestnicy musz przej kontrol i zaj miejsce w sektorze 14 wrzenia 2021 r. do godz. 8.00, czyli na dwie godziny przed planowanym przyjazdem Ojca witego. Po tym czasie wejcia do sektorw bd zamknite.
 
Instrukcje bezpieczestwa
 
Podczas kontroli bezpieczestwa wszyscy uczestnicy, ktrzy bd mie wasn wod butelkow, bd musieli z niej pi.
 
Zalecamy nosi tylko niezbdne rzeczy osobiste w miejscach spotka, ogranicza przenoszenie metalowych przedmiotw tak bardzo, jak to moliwe i nie zostawia rzeczy osobistych bez opieki.
 
Zabronione jest wnoszenie na teren kontrolowany broni palnej i jej replik, rodkw zawicych, paralizatorw elektrycznych, noy itp.
 
Strefa zakazu lotw dla ruchu lotniczego zostanie ogoszona w miejscu celebracji witej Boskiej Liturgii w dniach poprzedzajcych wizyt i w jej trakcie. To ograniczenie dotyczy rwnie maych dronw.
 
Miejsca pomocy
 
Przygotowujemy dla Pastwa punkty pomocy przy problemach z rejestracj, punkty suby zdrowia, czy usugi pomocy dla osb niepenosprawnych ruchowo i wiele innych. To wszystko bez problemu znajd uczestnicy na mapie wydarzenia, ktra bdzie dostpna.
 
Uczestnictwo i rejestracja dzieci
 
W przypadku udziau dzieci poniej 12 roku ycia (w towarzystwie rodzica), prosimy o zaznaczenie tego podczas rejestracji. Dzieci w wieku poniej 12 lat bd wymienione na bilecie rodzica, nie potrzebuj wasnego biletu i nie musz by w peni zaszczepione przeciwko Covid 19 lub mie test na Covid.
 
Dzieci w wieku 13 lat i starsze musz by zarejestrowane osobno, mie wasny bilet i musz by w peni zaszczepione.
 
Uczestnictwo i rejestracja osb niepenosprawnych ruchowo
 
Informacje o niepenosprawnoci fizycznej mona zaznaczy przy rejestracji i w takim przypadku bdzie dostpny sektor ze zwikszon pomoc.
 
Wolontariat
Wydarzenie tego rodzaju nie obejdzie si bez chtnych wolontariuszy. Prosimy o pomoc w rekrutacji i kontaktowaniu si z wolontariuszami.
 
Zaczamy aktywny link do rejestracji wolontariuszy, gdzie mog si zarejestrowa. Prosimy szczeglnie dojrzaych dorosych, ktrzy pomogliby nam w organizacji, aby jak najwicej uczestnikw mogo uczestniczy w spotkaniu z Papieem Franciszkiem, ktry bdzie celebrowa Bizantyjsk wit Liturgi Bosk w Preszowie, co bdzie historycznym i wyjtkowym wydarzeniem.
 
 

 

 
 

Program wizyty Ojca witego Franciszka 14 wrzenia 2021 r. w Preszowie

 
02:00    otwarcie bramek kontrolnych wjazdu na wydarzenie
 
kilka godzin bezporedniego programu duchowego
 
10:00    przyjazd Ojca witego i przejcie midzy sektorami w papamobile
 
10:30    Boska Liturgia w. Jana Chryzostoma, gwny celebrans Papie Franciszek, ktry wygasza homili
 
12:30    kontynuacja programu towarzyszcego do 14:00
 
 

Kontakty

 
Centrum Informacji
 
Dla wolontariuszy
 
 

Запрошення На Святу Літургію

 
зі Святішим Отцем Франциском у Пряшеві, Словаччина
 
З радістю повідомляємо, що на Святу Літургію, яку очолить Святіший отець Франциск у Пряшеві 14-го вересня о 10.30 годині місцевого часу можна брати участь і з двійною вакциною прийнятою в Україні. Тому, всі бажаючі повинні пройти реєстрацію на https://registracia.navstevapapeza.sk/en/registration/presov/
 
Та заповнити
1. Імя латинкою, як в закордонному паспорті.
2. Прізвище латинкою, як в закордонному паспорті .
3. Номер телефону в міжнародному форматі.
4.Свою емайлову адресу.
5. Ще раз свою емайлову адресу.
6. Пропустити мале поле, де вводиться словацький особистий номер.
7. Вибрати країни (Україна).
8. Подати дату народження.
9. Завантажити скан свого документа про повну вакцинацію.
10. У наявності дітей у Вашому супроводі покладіть галочку. В іншому випадку пропустіть це поле.
11. Галочка.
12. Галочка.
13. Галочка.
14. Галочка.
15. Відіслати.
 
Вам прийде на Ваш емайловий адрес підтвердження про прийняття реєстрації. Після перевірки, яка займе декілька днів, но найпізніше 12 вересня, Вам на Вашу емайлову адресу буде доручено QR код, який потрібно видрукувати, і разом з документом про вакцинацію та закордонним пастортом представити при вступі в ареал, де буде Свята Літургія.

Вхід до ареалу буде 14 вересня з 00.00 по 08.00 ранку місцевого часу.
 
Автобуси та машини будуть скеровані поліцією на парковки, звідки будуть безплатні міські автобуси до місця Богослужіння. Те саме після Літургії.
 
Можна добиратися приватно, як і організувати автобуси на цю подію великого значення для всіх греко-католиків.
 
 
Для вїзду в Словаччину необхідно також зареєструватись на https://korona.gov.sk/ehranica/ (якщо цього не зроблено за попередні пів року).
 
1. Якщо приїдете 13 вересня на територію Словаччини, впишіть дату 13.09.2021. В іншому випадку вписуйте відповідню дату перетину кордону, тобто 12 або раніше. 14 буде вже певне ризиково, оскільки з Ужгородського кордону до Пряшева дві години дороги.
2.   Виберіть Україна.
3.   Імя латинкою, як в закордонному паспорті .
4.       Прізвище латинкою, як в закордонному паспорті.
5.       Вибираєте другий варіант ID pridelene inou krajinou та вписуєте 10 цифровий ідентифікаційний код платника податків.
6.       Дата народження.
7.       Емайловий адрес.
8.       Номер телефону в міжнародному форматі.
9.       Ще раз номер телефону в міжнародному форматі.
10.   Натисніть Pokraova.
 
Ваші данні будуть обробленні протягом минути і Ви отримаєте підтвердження на емайл, що отримали виняток з карантину. Його, або в телефоні, або видрукований будуть вимагати при перетині кордону.
 
У випадку потреби звертайтеся до Ваших настоятелів парафій.

 

Synoda 2021 - 2023
Dnes
05. december 2023 (utorok) Oto
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1494189 (35 %)
me by
1370264 (32 %)
nepi
1387133 (33 %)
Hlasy: 4251586
U ste hlasovali!
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX