Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Treba uvaova o prirodzenosti pozemskch vec, aby sme zahoreli lskou k venosti.
sv. Jn Zlatosty
GMC BARKA - Juskova Voa
Grckokatolcka teologick fakulta
Facebook grkatpo
vod > Arcibiskupstvo > Histria > Preovsk biskupi > Jn Hirka > Bibliografia

BIBLIOGRAFIA BISKUPA MONS. JNA HIRKU

SLOVO, asopis grckokatolckej cirkvi

Rok 1969

. 1-2/1969, str. 1 - (vodn slovo)
. 3/1969, str. 1 - 3 - "Slov povzbudenia"
. 6/1969, str. 1 - Prhovor najd. o. ordinra ( k Vianociam 1969)

Rok 1970

. 2/70 - N otec biskup (1.11.1970) (o Dr. Mons. V. Hopkovi)
. 3-4/70 - Svoj prv prhovor (28.11.1970) "Kad strom toti pozna po ovoc" (Lk 6,44)
. 5/70 - V duchu vekononho pokoja a lsky (15.3.1970)
. 7-8/70 - Z pastierskeho listu najd. o. ordinra ("Iba jedno je potrebn": milova Boha a blneho a tak spasi svoju duu)
. 12/70 - Jubilujcemu spolku sv. Vojtecha (rokov trvania SSV)
. 16/70 - ... a na zemi pokoj uom dobrej vle ... (31.12.1970)

Rok 1971

. 1/1971, s. 3 - "Sname sa zvova poet dobrch" (z pastier. listu Vianoce 1970)
. 11/1971- "Vzcna prleitos a vzneen povinnos" (k vobm 71)
. 12/1971, s. 3 - (Pozdrav k Vianociam 1971)

Rok 1972

. 2/1972, s. 3 - "S ukudujcim pocitom istoty" (z posolstva k Novmu Roku 1972)
. 6/1972, s. 9 - "lovek len v lske sa stane vekm" (z Vekono. Posolstva Gr.kat. ordinaritu v Preove)
. 12/1972, s. 3 - (spolon prhovor o.b. V. Hopku a J. Hirku, ord. k Vianociam 1972)

Rok 1973

. 4/1973, s. 3 - Vzkriesi vetky sily pre rozvoj lsky a pokoja!
. 9/1973, s. 10 - Vek syn krsnej Moravy (k 50. vroiu arcibiskupa A. C. Stojana)
. 10/1973, s. 4 - Vzjomn znanlivos na prvom mieste
. 11/1973, s. 10 - V duchu vzjomnej lsky a pokoja.
. 12/1973, s. 3 - "A na zemi mir ... - a na zemi pokoj ... "

Rok 1975

.3/1975, s. 3 - Pokoj vm!
. 12/1975, s. 3 - Vianon prhovor

Rok 1976

. 4/1976, s. 3 - Nad vekononm posolstvom lsky, mieru a radosti

Rok 1978

. 1/1978, s. 3 - "Na cestu" (Prhovor J. Hirku, ordinra z Gr. kat. kalendra 1978)
. 3/1978, s. 3 - "Christos voskrese!" (k Vekej Noci 1978)
. 12/1978, s. 3 - "Pred sviatkami lsky a pokoja" (Predvianon prhovor)

Rok 1980

. 7/1980, s. 5 - "Sviatok sv. Cyrila a Metoda - slovanskch apotolov" (k vr. prchodu na Vek Moravu)
. 7/1980, s. 5 - "Za nebohm Kolomanom tefkom, veprepotom a riaditeom SSV - Trnava"

Rok 1981

. 6/1981, s. 3 - "K vznamnej obianskej udalosti" (k vobm 1981)
. 6/1981, s. 3-4 - "Vznamn rokovanie gr. kat. kazov (k vobm 1981)

Rok 1984

. 11/1984, s. 14 - "Zo ivota eparchie" (z prhovoru Mons. Jna Hirku, pp. prelta - ordinra - ap. administrtora gr. kat. cirkvi v SSR, na otvoren novho k. r. CMBF v Bratislave v Dme sv. Martina da 25.9.1984)
. 12/1984, s. 3 - "Narodenie tvoje" (k Narodeniu Pna - 1984)

Rok 1985

. 1/1985, s. 3 - "Na prahu novho roku"
. 3/1985, s. 7-10 - "Svt Cyril a Metod a ich liturgia" (Mons. J. Hirka, pp. prelt, ordinr - ap. admin. Gr.kat. cirkvi v SSR pri otvoren jubilejnho cyrilometodskho roku v katedrl. Chrme v Preove da 10. 7. 1984)
. 4/1985, s. 1, 3 - "Naa Pascha"
. 4/1985, s. 4 - "i ivotom so vzkriesenm" (Pastiersky list k Vekej Noci 1985)
. 5/1985, s. 1 a 4 - lnok "Bohorodika Mria ...!"
. 7/1985, s. 9-10 - "Metod - uite - kaz - svt"
. 12/1985, s. 1 - "Narodenie Pna"

Rok 1986

. 12/1986, s. 1-6 - Vianoce: svetlo, rados a pokoj

Rok 1987

. 3/1987, s. 5 - Prhovor
. 4/1987, s. 1 - Vzkriesenie: sviatok viery, ndeje a lsky

Rok 1988

. 12/1988, s. 1 - Pripravujeme blaen prchod (prhovor - Vianoce 88)

Rok 1989

. 12/1989, s. 1 - "Vianoce - sviatky otvorench dver"

Rok 1990

. 1/1990, s. 1.- "S dverou aj po roku 1990"
. 3/1990, s. 1 - "Pokoj a milosrdenstvo pod ochranou Mrie" (Niekoko mylienok o. biskupa - ktor priniesli masovokomunikan prostriedky.)
. 3/1990, s. 3 - 4 - "Poiadavky Grckokatolckej cirkvi" Preov 12.12.1989
. 5/1990, s. 8.- "Vaka Bohu, ale i vetkm vm z primnho srdca" (zveren prhovor preov. biskupa Mons. Jna Hirku pri biskupskej vysviacke 17.2.1990 v Preove)
. 7/1990, s. 10 - "Biskup Peter Pavol Gojdi" - z prhovoru Mons. Jna Hirku - pri storonici nar. o. b. P.P. Gojdia 17.7.1988 v katedrlnom chrme v Preove.

Rok 1991

. 1/1991, s. 3.- "K sasnm problmom tchto dn" (Vyhlsenie o. b. gr. kat. cirkvi Mons. Jna Hirku - Stanovisko k sasnmu stavu vzahov medzi gr. kat. a pravoslvnou cirkvou.)
. 6/1991, s. 15 - "Stanovisko k zleitosti Litmanovej" (z 2.4.1991)

Rok 1992

. 1/1992, s. 1-2 - "Svet potrebuje Krista" (vodn prhovor k novmu ronku asopisu Slovo a Blahovistnik)
. 2/1992, s. 1-2 - "Kresanstvo je ivotn tl" (prejav o. b. Jna Hirku na synode v Rme)
. 2/1992, s. 3-4 - "Evanjelizcia - ndej udstva" (rozhovor Mikula Huku s biskupom J. Hirkom po nvrate zo Synody v Rme)
. 6/1992, s. 1-2 - "Okamih jednoty s Kristom uprostred" (vodn prhovor o. b. Mons. J. Hirku pri biskup. vysviacke o. b. Milana Chautura 29.2.1992)
. 16/1992, s. 7 - "Sluba vetkm je jadrom Ducha Svtho" (Homlia o. b. Jna Hirku pri kazskej vysviacke 2.8.1992)
. 23/1992, s. 12 - "Z homlie sdl. b. Mons. Jna Hirku pri posvten novopostavenho chrmu vo Vranove - 15.11.1992
. 24/1992, s. 3 - "Vetko usmerova ku Spasiteovi a k novmu ivotu s Bohom"

Rok 1993

. 7/1993, s. 12 - z mylienok otca biskupa Mons. Jna Hirku
. 8/1993, s. 14 - Stav rieenia majetkoprvneho vysporiadania medzi Grckokatolckou a Pravoslvnou cirkvou
. 21/1993, s. 1 - 3 - Zastavenie pri mnikoch asu. Vzcne Jubileum o. b. Jna Hirku
. 23/1993, s. 4 - Hymnus vaky za najcennej dar
. 24/1993, s. 5 - Medzinrodn festival Grckokatolckych spevckych zborov 93 (Prhovor o. biskupa)

Rok 1994

. 1/1994, s. 3.- S ndejou do roku 1994 (Prhovor)
. 3/1994, s. 12 - Z homlie o. biskupa Jna Hirku
. 9/1994, s. 3 - N optimizmus zo vzkriesenia Krista (Vekonon prhovor)

Rok 1995

. 1/1995, s. 3 - "Ke dchne svojho ducha obnovuje cel zem" (por. 104, 30) - Novoron prhovor
. 12-13/1995 - Prhovor k veriacim (k nvteve Sv. Otca v Preove)

Rok 1996

. 1/1996, s. 3 - "Odvaha k budcnosti" (novoron prhovor)
. 7/1996, s. 3 - "Kristov vkrik na kri ponka zzrak odpustenia" (k Pasche 1996)
. 9/1996, s. 4 - "Ste ndejou naej cirkvi" - "Pozdravn list gr. kat. mldei ku kvetnej Nedeli 1996"- (v tom ase bol odcestovan v Rme)
. 23/1996, s. 1 - "Svt Ote, ..." (akovn list biskupa J. Hirku v mene grckokatolkov Slovenska Svtmu Otcovi odovzdan 8.11.1996 osobne v Rme)

Rok 1997

. 1/1997, s. 3 - "Nov Rok zaname s pohadom na Matku Boiu"
. 5/1997, s. 3 - "Cesta ku slve" (k Vekej Noci - prhovor)
. 5/1997, s. 8 - "Prhovor preovskho dieczneho biskupa Mons. Jna Hirku pri uveden do radu koickho Exarchu"
. 7/1997, s. 3 - "ivot za hranicou smrti"
. 16/1997, s. 5 - "Ke d neustval" - prhovor z Obenka B.. k povodniam v r. 1997
. 22-23/1997, s. 3 - "Obdarovanie narodenho Spasitea"

Rok 1998

. 3-4/1998, s. 4 - "Obeta nm dva nov kvalitu"
. 8/1998, s. 3.- "Prav vzkriesenie preit v naom srdci"
. 19/1998, s. 5 - "Modlitba - rozhovor s Bohom"


Kalendr BLAHOVISTNIKA

1974, s. 30 - 31 - "Mir Vsim" (spolon lnok - prhovor b. V. Hopku a o. J. Hirku, ordinra)
1973, s. 31- "Pozdorov na dorohu"


Grckokatolcky kalendr

1994, s. 31-32 - "Povi zujmy Boie nad svoje vlastn"
1995, s. 31-32 - "V Kristovi je naa ndej"
1996, s. 4-5 - Prhovor
1996, s. 32-33.- Prhovor Mons. J. Hirku, dieczneho biskupa na privtan Sv. Otca v Preove
1997, s. 30-31 - "Nikto nie je mal, kto kra a ije s Kristom"
1998, s. 31-32 - "Nech Svt Duch vdy inkuje v srdci loveka"


Vek jubileum 2000, mesank Komisie KBS pre prpravu jubilejnho roku

jl 1997, s. 3 - "Katolcka cirkev je cirkev eucharistie a eucharistia vytvra cirkev"
februr 1998, s. 3 - "Obetovanie Pna - Hromnice" - vodnk
oktber 1998, s. 3 - "Modlitba - rozhovor s Bohom" - vodnk

Synoda 2021 - 2023
Dnes
26. februr 2024 (pondelok) Viktor
Svt da: N otec svt Porfyrios, gazsk biskup.
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1503597 (35 %)
me by
1378570 (32 %)
nepi
1395232 (33 %)
Hlasy: 4277399
U ste hlasovali!
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX