Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Ty povie, e sa ti zd, e je viac prirodzen, aby bolo len jedno krovstvo a nie peklo. Keby to tak bolo, potom bludr, cudzolonk i ten, kto sa dopustil tiscich zloinov, by sa kochal v rovnakch dobrch ako ten, kto si ustril nevinnos a il vo svtosti. Potom by sa stal Pavol rovnm s Herodesom. Takto nerozumnos aj samotn dmoni odhauj: o a do ns, Syn Bo? Priiel si sem predasne ns mui? (Mt 8, 29).
sv. Jn Zlatosty
GMC BARKA - Juskova Voa
Grckokatolcka teologick fakulta
Facebook grkatpo
vod > Rok > Nvteva Svtho Otca v Preove > Oznamy k nvteve ppea
 

Oznam z nedele 05. 09. 2021

 
 
 

Bratia a sestry, 

 
oznamujeme vm vemi dleit skutonos: Od zajtra, od pondelka 6. septembra, sa mete na stretnutia so Svtm Otcom Frantikom, teda aj na slvenie svtej liturgie s nm v Preove, zaregistrova aj otestovan a t, ktor s v lehote do 180 dn od prekonania covidu. Nutn bude aj pre vs zaregistrova sa na strnke www.navstevapapeza.sk

ALE A OD ZAJTRA - OD PONDELKA 6. SEPTEMBRA, KEDY U BUDE SPUSTEN AJ TTO REGISTRCIA.

 
Prosme vs teda, aby ste sa o to nepokali u dnes a u vonkoncom nie v tej registrcii, ktor je pre plne okovanch, lebo nastaven systm sa ned obs i oklama a zbytone by ste sa tm zdrali.
Zatia je spusten iba registrcia pre plne okovanch, ktor pokrauje naalej.
Pre testovanch a pre tch, ktor prekonali covid nie viac ako pred 180-timi dami, bud vytvoren samostatn sektory so samostatnmi vstupmi poda vyhlok. Teda nie spolu so zaokovanmi. Antignov test nesmie by star ako 48 hodn a PCR nie star ako 72 hodn. Prosme vs, aby ste si dali test urobi pred prchodom na podujatie.
Zaokovan astnci si bud mc vybra, i bud v sektoroch iba pre zaokovanch alebo v sektoroch spolu s testovanmi a prekonanmi.
Pretoe u mme relne iba tde, treba sa zaregistrova hne v najblich doch.
Bliie informcie k OTP astnkom si mete preta na strnke TK KBS a na naich troch eparchilnych strnkach. Na alch informcich k tejto zleitosti ete pracujeme.
 
Taktie alej prebieha aj registrcia astnkov, ktor s plne zaokovan. Prosme Vs bratia a sestry, aby ste vyuili tto prleitos, by astn na tejto historickej a neopakovatenej chvli. Teda ak ste sa ete neprihlsili, prosme Vs, aby ste to u neodkladali, aby NCZI malo urit asov priestor na kontrolu dajov. Elektronick registrcia nie je nron a trv chvu, ale je u na u naozaj najvy as.
 
Zaregistrova sa mete na oficilnej webovej strnke www.navstevapapeza.sk, alebo prostrednctvom troch naich oficilnych grckokatolckych biskupskch strnok. Po nejakom ase od registrcie, po kontrole v NCZI, vm teraz v najblich doch prde jedinen QR kd a vytlate si vstupenku, ktor plat spolu s obianskym preukazom. Ak by predsa niekto potreboval pomoc s registrciou, zaiste vm pomu vae deti, vnat, prpadne kaz vo vaej farnosti.
 

Pozvan sme vetci grckokatolcki a rmskokatolcki veriaci, veriaci inch cirkv, Preovania, obyvatelia inch miest a obc, vetci udia dobrej vle rznych vekovch kategri.

 

ODPOVEDE Z REGISTRCIE NIEKOMU HOD DO SPAMU ALEBO REKLM, PRETO SI V TAKOM PRPADE, KE NEMTE ODPOVE, SKONTROLUJTE AJ SPAM A REKLAMY.

 

 

 

ZROVE VS PROSME, V PRPADE AKHOKOVEK PROBLMU NAPR. PRI OVEROVAN NCZI, KE VIETE, E SPATE PODMIENKY, OBRTE SA NA NAE CIRKEVN CALL CENTRUM ZRIADEN PRE NVTEVU KONTAKTY S UVEDEN NA HORNEJ LITE OFICILNEJ STRNKY NAVSTEVAPAPEZA.SK.   

 
DOLO K ZMENE: vstup do arelu bude otvoren U OD POLNOCI Z 13. NA 14. SEPTEMBRA, TEDA OD 00:00 HOD. A UZATVOREN O 8:00 HOD., teda pribline dve hodiny pred plnovanm prchodom ppea.
 
Op odporame vyui autobusy, ktor s objednan vo farnostiach a POSILNEN A PECILNE VLAKOV SPOJE, KTOR U S UVEDEN NA OFICILNEJ STRNKE NVTEVY, AJ NA TK KBS A NA NAICH OFICILNYCH STRNKACH. Prpadne pouijete osobn aut, pre ktor bud tie vyhraden odstavn parkovisk.
DOPRAVN MAPA S PARKOVISKAMI A OBMEDZENIAMI JE U DOSTUPN na oficilnej strnke navstevapapeza.sk. Kyvadlov doprava a mestsk hromadn doprava v Preove bud zdarma. Vetky prpadn otzky adresujte na zverejnen link pre Preov na strnke www.navstevapapeza.sk.
   
 

Dobrovonkov pre Preov u mme viac ako 800, teda ete potrebujeme pribline 100. Prosme, ZAREGISTRUJTE SA ZA DOBROVONKOV DO TVRTKA 9. SEPTEMBRA 2021 VRTANE. akujeme.   

 
Registrcia ete stle prebieha aj pre grckokatolckych a rmskokatolckych kazov, zasvten osoby, aj VIP (pozvanch host).  
 
V utorok 14. septembra bud ma grckokatolcke a rmskokatolcke koly, aj koly v zriaovateskej psobnosti miest Preov, Koice, PSK a KSK VONO. Niektor stredn koly bud ma vono aj v pondelok 13. septembra.
 
 

PROSME VS, ABY AK STE SA ETE NEVYSPOVEDALI TERAZ PRED PRVM PIATKOM STE SA VYSPOVEDALI VO SVOJICH FARNOSTIACH TERAZ NASLEDUJCI TݎDE, PRETOE PRIAMO NA STRETNUT SO SVTM OTCOM V PREOVE U TTO MONOS Z LOGISTICKCH DVODOV NEBUDE MON. A VETCI VIEME, E NAA PLN AS BUDE VTEDY, KE PRIJMEME SVT PRIJMANIE NA PPESKEJ SVTEJ LITURGII.  

 
Naalej vs, bratia a sestry, pozvame k duchovnej prprave v osobnej, rodinnej a farskej rovine a k modlitbm na mysel za nvtevu Svtho Otca. Od 1. septembra je sasou naej duchovnej prpravy aj 12 katechz, jedna na kad de do zaiatku ppeskej nvtevy. 
 

Oznam z nedele 29. 8. 2021

Bratia a sestry,
 
od apotolskej nvtevy Svtho Otca Frantika v naej krajine ns delia u iba dva tdne. akujeme vm, e sta sa u do Preova mnoh prihlsili. Kad de pribdaj alie poty tch, ktor sa postupne prihlasujete prostrednctvom elektronickej registrcie, ktor naozaj nie je nron a trv chvu.
 
Naalej pozvame aj vs, ktor ste sa ete neprihlsili, aby ste registrciu neodkladali. Zaregistrova sa mete na oficilnej webovej strnke www.navstevapapeza.sk, alebo prostrednctvom naich oficilnych strnok. Po nejakom ase od registrcie, po kontrole v NCZI, Vm prde jedinen QR kd a vytlate si vstupenku, ktor plat spolu s obianskym preukazom. Ak by predsa niekto potreboval pomoc s registrciou, zaiste vm pomu vae deti, vnat, prpadne kaz vo vaej farnosti.
 
Pozvan sme vetci grckokatolcki a rmskokatolcki veriaci, veriaci inch cirkv, Preovania, obyvatelia inch miest a obc, vetci udia dobrej vle rznych vekovch kategri.
 
Vstup do arelu bude otvoren od 2:00 hod. v noci a uzatvoren o 8:00 hod., teda pribline dve hodiny pred plnovanm prchodom ppea.
 
Odporame vyui autobusy, ktor s objednan vo farnostiach a posilnen a pecilne vlakov spoje. Prpadne pouijete osobn aut, pre ktor bud tie vyhraden odstavn parkovisk. Zaiatkom tda, teda v najblich doch, bude zverejnen aj dopravn mapa. Kyvadlov doprava a mestsk hromadn doprava v Preove bude zdarma. Vetky prpadn otzky adresujte na zverejnen link pre Preov na strnke www.navstevapapeza.sk.
   
Dobrovonkov pre Preov u mme pribline 700, teda ete stle potrebujeme aspo 200. Sluba dobrovonka je aj pre 16 a 17 ronch mladch ud s psomnm shlasom zkonnho zstupcu, ale aj pre vetkch mladch, stredn generciu, ba aj seniorov, ktor mu pomc. Ak sa prihlsite ete dnes (v nedeu 29. augusta) do 15:00, budete zaraden do zlosovania mien vetkch doteraz prihlsench dobrovonkov o dve vstupenky pre vaich blzkych do VIP sektora.
 
Registrcia u prebieha aj pre grckokatolckych a rmskokatolckych kazov, zasvten osoby, aj VIP (pozvanch host).  
 
V utorok 14. septembra bud ma grckokatolcke a rmskokatolcke koly na zem Preovskej archieparchie, Koickej eparchie a Koickho arcibiskupstva, ale aj koly v zriaovateskej psobnosti mesta Preov, mesta Koice a Preovskho a Koickho samosprvneho kraja VONO. Niektor stredn koly bud ma vono aj v pondelok 13. septembra.  
 
Naalej vs, bratia a sestry, pozvame k duchovnej prprave v osobnej, rodinnej a farskej rovine a k modlitbm na mysel za nvtevu Svtho Otca. Od 1. septembra bude sasou naej duchovnej prpravy aj 12 katechz, jedna na kad de do zaiatku ppeskej nvtevy. 
 
 
 

Oznam z nedele 22. 8. 2021

 
Bratia a sestry,
 
bli sa as apotolskej nvtevy Svtho Otca Frantika v naej krajine. U viac ako tde je spusten oficilna elektronick registrcia astnkov na jednotliv stretnutia, teda aj na slvenie svtej liturgie so Svtm Otcom v Preove na priestranstve pred mestskou portovou halou 14. septembra 2021. Na jej slvenie ste vetci srdene pozvan grckokatolcki veriaci, ale aj rmskokatolcki veriaci, ako aj veriaci inch cirkv, Preovania a vetci udia dobrej vle rznych vekovch kategri. Mnoh z vs ste sa u prihlsili zaregistrovanm, ostatnch prosme, aby ste registrciu neodkladali.
 
Pred slvenm liturgie Svt Otec pozdrav ptnikov v sektoroch z papamobilu. Pred jeho prchodom je priamo na mieste stretnutia pripraven bohat duchovno-kultrny program, ktorho sasou bud modlitby, spevy, katechzy, film, ale aj vystpenia viacerch znmych umelcov.
 
Vstup do arelu bude otvoren od 2:00 hod. a uzatvoren o 8:00 hod., teda dve hodiny pred plnovanm prchodom ppea. Zaregistrova sa na stretnutie so Svtm Otcom v Preove mete na oficilnej webovej strnke www.navstevapapeza.sk. Alebo sa d prihlsi aj z archieparchilnej oficilnej strnky www.grkatpo.sk alebo z eparchilnych www.grkatke.skwww.grkatba.sk, ktor s vetky prepojen. Registrcia naozaj nie je nron a trv chvu. Po nejakom ase od registrcie Vm prde kd a vytlate si vstupenku. Ak by predsa niekto potreboval pomoc s registrciou, zaiste vm pomu Vae deti, vnat, prpadne kaz vo vaej farnosti.
 
astnci nvtevy ppea Frantika v Preove dostan zdarma brorku k slveniu, spomienkov l (atku) a mal vlajku.
 
Na oficilnych strnkach sa dozviete aj bliie informcie, ktor s postupne aktualizovan. Op vm odporame vyui hlavne autobusy, ktor objednali kazi vo farnostiach, posilnen a pecilne vlakov spoje, ku ktorm bud vas zverejnen asy a miesta odjazdov a prjazdov. Prpadne pouijete osobn aut, pre ktor bud tie vyhraden odstavn parkovisk. Vetko sa nachdza v dopravnej mape, ktor bude v najblich doch zverejnen a rieen naozaj maximlne stretovo k ptnikom. Kyvadlov doprava bude zdarma. Vetky konkrtne otzky adresujte na zverejnen linky pre to ktor podujatie, teda aj v Preove na strnke www.navstevapapeza.sk.
   
Zrove na tchto strnkach naalej prebieha aj prihlasovanie dobrovonkov, aj dobrovonkov pre Preov, ktorch ete stle potrebujeme niekoko stoviek. K tomuto asu je dobrovonkov pre Preov pribline 500, teda polovica z potrebnho potu. Rozirujeme pozvanie do sluby dobrovonka AJ PRE 16 a 17 ronch mladch ud, ktor vak musia ma psomn shlas rodia, zkonnho zstupcu. Tento shlas je potrebn nahra do registrcie dobrovonka. Njdete ho na naich troch grckokatolckych oficilnych strnkach.  
 
Vyhlasujeme aj sa, v ktorej me zatia jeden dobrovonk na zklade svojho prihlsenia sa do tejto sluby vyhra dve vstupenky pre svojich blzkych do VIP sektoru. Zlosovan bud samozrejme vetci, teda aj t, ktor sa u do sluby dobrovonka zaregistrovali. Aby ste boli zaraden do tejto sae, je potrebn, aby ste sa prihlsili do nedele 29. augusta vrtane, do 15.00. Za dobrovonkov sa mete prihlsi nielen mlad udia, ale aj mlad duchom, napr. stredn genercia, ba aj seniori, ktor mete zvlda urit nronos tejto vzcnej a vemi potrebnej sluby. Kad dobrovonk dostane balk dobrovonka, v ktorom okrem viacerch inch vec bude vak, triko, vesta, pripl᚝, iltovka a in.  
 
alia sa o dve vstupenky do VIP sektora prebieha ete dnes v nedeu 22. augusta do 15:00 aj na FB strnke Stretni ppea v Preove. Zapoji sa mete vetci splnenm tam uvedench podmienok sae.
 
Pre skupiny ako s kazi (grckokatolcki a rmskokatolcki), zasvten osoby, VIP (pozvan hostia) bude samostatn registrcia, vzhadom na ich osobitn funkciu, i slubu na podujatiach, spusten v najblich doch.
 
V utorok 14. septembra bud ma minimlne grckokatolcke a rmskokatolcke koly na zem Preovskej archieparchie, Koickej eparchie a Koickho arcibiskupstva, ale aj koly v zriaovateskej psobnosti mesta Preov, mesta Koice a Preovskho a Koickho samosprvneho kraja VONO. Mono niektor stredn koly bud ma vono aj v pondelok 13. septembra, o om vs budeme vas informova.
 
Naalej vs, bratia a sestry, pozvame k duchovnej prprave v osobnej, rodinnej a farskej rovine a k modlitbm na mysel za nvtevu Svtho Otca.
 

Oznam z nedele 15. 8. 2021

 
Bratia a sestry,
 
srdene vs vetkch pozvame na stretnutie so Svtm Otcom Frantikom v Preove v utorok 14. septembra 2021 dopoludnia, na sviatok Povenia svtho Kra. Od piatku 13. augusta je u spusten oficilna elektronick registrcia astnkov na jednotliv stretnutia, teda aj na stretnutie v Preove. Svt Otec Frantiek bude predseda slveniu svtej liturgie a ohlsi homliu na priestranstve pred mestskou portovou halou. Na jej slvenie ste vetci srdene pozvan grckokatolcki veriaci, ale aj rmskokatolcki veriaci, ako aj veriaci inch cirkv, Preovania a vetci udia dobrej vle rznych vekovch kategri. Vetci ste srdene pozvan.
 
Pred slvenm liturgie Svt Otec pozdrav ptnikov z papamobilu. Pred jeho prchodom je priamo na mieste stretnutia pripraven bohat duchovno-kultrny program. Vstup do arelu bude otvoren od 2:00 hod. a uzatvoren o 8:00 hod., teda dve hodiny pred plnovanm prchodom ppea. Zaregistrova sa na stretnutie so Svtm Otcom v Preove mete na oficilnej webovej strnke www.navstevapapeza.sk. Alebo sa d prihlsi aj z archieparchilnej oficilnej strnky www.grkatpo.sk alebo z eparchilnych www.grkatke.skwww.grkatba.sk, ktor s vetky prepojen. Na tchto strnkach sa dozviete aj bliie informcie, ktor bud postupne aktualizovan, napr. o doprave, o presnom spsobe registrcie, ktor nie je nron a pod. Vetky konkrtne otzky adresujte na zverejnen linky pre to ktor podujatie, teda aj v Preove: https://www.navstevapapeza.sk/sk
   
Zrove na tchto strnkach naalej prebieha aj prihlasovanie dobrovonkov, aj dobrovonkov pre Preov, ktorch ete stle potrebujeme niekoko stoviek. Vopred akujeme za vau ochotu aj takmto pecifickm spsobom prispie k dstojnmu a pokojnmu stretnutiu so Svtm Otcom v Preove. Za dobrovonkov sa mete prihlsi nielen mlad udia, ale aj mlad duchom, napr. stredn genercia, ba aj seniori, ktor mete zvlda urit nronos tejto vzcnej a vemi potrebnej sluby.
 
Pre skupiny ako s kazi (grckokatolcki a rmskokatolcki), zasvten osoby, VIP (pozvan hostia) bude samostatn registrcia, vzhadom na ich osobitn funkciu, i slubu na podujatiach, spusten neskr.
 
K lepej informovanosti bola vera 14. augusta (teda mesiac pred samotnou nvtevou ppea v Preove) spusten facebookov aj instagramov strnka Stretni ppea v Preove. Prosme vs,pridajte si tieto linky do sledovania, aby ste boli stle informovan a zdieajte ich cez svoje facebookov (alebo ke mte aj instagramov) ty.
  
Nezabdajme na 40-dov duchovn prpravu pred nvtevou Svtho Otca v Preove, ktor v naich farnostiach prebieha od sviatku Premenenia Pna 6. augusta a je podrobne rozpsan v brorke duchovnej prpravy na naich oficilnych strnkach. Dnes, na sviatok Zosnutia Presvtej Bohorodiky, sa zrove pripjame k celoslovenskej duchovnej prprave. Modlime sa a prinajme duchovn dary vo forme dobrch skutkov a obiet na mysel za nvtevu Svtho Otca v naej krajine a konkrtne aj v Preove. 

 

Oznam z nedele 8. 8. 2021


Bratia a sestry,
prosme vs, prte sa stretn so Svtm Otcom Frantikom v pecilnej slube dobrovonkov. Hadme 1000 dobrovonkov do Preova.

Potrebujeme vs na sluby usporiadateov v sektoroch, parkovanie, i inde. Sluba dobrovonka je na stretnutiach so Svtm Otcom prevemi dleit. Bez dobrovonkov nie je mon zabezpei takto stretnutie. Vetky informcie aj prihlku njdete na oficilnej webovej strnke nvtevy Svtho Otca Frantika na Slovensku www.navstevapapeza.sk alebo presnejie na www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik alebo na plagtoch vo vveske. K tmto linkom sa vemi ahko dostanete aj na oficilnych webovch strnkach naej archieparchie a eparchi, kde je neprehliadnuten baner s fotografiou Svtho Otca Frantika. akujeme a teme sa na stretnutie v tejto pecifickej a prevemi dleitej slube poas ppeskej nvtevy v Preove.
 
Zrove vm oznamujeme, e v najblich doch bude spusten elektronick registrcia na stretnutia so Svtm Otcom na Slovensku, teda aj na stretnutie v Preove. Budeme vs o tom hne, ke to bude aktulne, informova. Vetci astnci stretnut so Svtm Otcom na Slovensku, teda aj v Preove, sa bud musie zaregistrova cez elektronick formulr na oficilnej strnke nvtevy ppea na Slovensku alebo cez oficilne strnky naej archieparchie a eparchi, kde sa tie prekliknete na tento oficilny formulr. Verme, e na stretnutie so Svtm Otcom v Preove, kde bude hlavnm sliacim grckokatolckej svtej liturgie, sa prihlsime vetci, ktor budeme mc, deti, mlde, stredn genercia i vetci skr naroden. Pre ns grckokatolkov to bude jedinen a neopakovaten, e Svt Otec bude slvi spolu s nami nau liturgiu a ohlsi nm homliu. Samozrejme, do Preova s pozvan nielen grckokatolcki veriaci, ale aj veriaci inch cirkv a vetci udia dobrej vle.
 
Dopravn mapa bude na nvtevu Svtho Otca v Preove rieen tak, aby to bolo o najlepie pre vetkch ptnikov, teda aby sa o najahie a o najkratou cestou, ako to len bude mon, dostali na priestranstvo pred mestskou portovou halou. Postupne vs o tom budeme bliie informova.

Predbene v naich farnostiach objednvame autobusy na 14. september na slvenie boskej liturgie so Svtm Otcom Frantikom v Preove. Verme, e eleznice posilnia alebo vypravia pecilne vlaky aj do Preova z rznych smerov. Hne, ke to bude aktulne, vs o tom budeme informova. Z logistickch a dopravnch dvodov bude najlepie, ak m viac veriacich prde na stretnutie so Svtm Otcom v Preove prve autobusmi a vlakmi.
 
V piatok na Premenenie Pna sme v Grckokatolckej cirkvi na Slovensku zaali tyridsadov duchovn prpravu na nvtevu Svtho Otca Frantika v Preove. Povali sme pastiersky list naich hierachov. Chceme upriami vau pozornos na brorku tejto duchovnej prpravy, ktor njdete na oficilnych webovch strnkach naej archieparchie a eparchi, kliknutm na neprehliadnuten baner s fotografiou Svtho Otca Frantika. Duchovn prpravu budeme realizova v osobnej, rodinnej a farskej rovine. Predovetkm vs pozvame k dennej modlitbe za cestu Svtho Otca k nm, ktor sa budeme modli aj spolone. V brorke s aj alie texty, napr. Duchovn dar pre Svtho Otca, ktor meme zaa napa, mylienky k Boiemu slovu na kad de, dvans katechz a in. Vetky modlitby, psty, obety a skutky duchovnho a telesnho milosrdenstva obetujme na mysel za nvtevu Svtho Otca. 15. augusta sa zrove pripojme k celoslovenskej duchovnej prprave na strnke www.navstevapapeza.sk.
 

 

 

Synoda 2021 - 2023
Dnes
09. februr 2023 (tvrtok) Zdenko
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1452979 (35 %)
me by
1330502 (32 %)
nepi
1346406 (33 %)
Hlasy: 4129887
U ste hlasovali!
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX