Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Priatestvo, ktor mohlo zanikn, nikdy nebolo skutonm priatestvom.
sv. Hieronym
Grckokatolcka teologick fakulta
Facebook grkatpo
GMC BARKA - Juskova Voa
vod > Rok > Rok rodiny > Katechzy k Roku rodiny > Katechza pre rodinu o sexualite
Tento nvrh katechzy je vhodn obzvl᚝ pre rodiny, kde nie s u iba mal deti, ale aj vie deti napr. v puberte a adolescenti.
Ten, kto vedie modlitbu aj ta katechzu.
 
tanie z knihy Genezis
Boh povedal: Urobme loveka na n obraz a poda naej podoby! Nech vldne nad rybami mora i nad vtctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad vetkmi plazmi, o sa plazia po zemi! A stvoril Boh loveka na svoj obraz, na Bo obraz ho stvoril, mua a enu ich stvoril. Boh ich poehnal a povedal im: Plote a mnote sa a naplte zem!
 
Toto Boie slovo hovor o zmere, ak m Boh s lovekom od poiatku. Stvoril ho na svoj obraz a podobu, a to ako mua a enu. Ich jednota sa najviac prejavuje vo sviatostnom manelstve. Preto mu opust svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manelke, a bud jednm telom. V manelstve sa mu a ena stvaj najblimi osobami vytvrajcimi najuie priatestvo, teda jednm ivm organizmom, v ktorom s si rovn a maj vo vzjomnom vzahu a v rodine svoje nenahraditen miesto. Preto je dleit, aby mu bol muom a ena enou, aby si kad zastal svoje miesto a poslanie. Manel, otec je hlavou rodiny, km manelka, matka je jej srdcom. Aj hlava, aj srdce s nevyhnutne potrebn k ivotu, ale hlava a srdce maj v udskom organizme svoje pecifick lohy.
Niektor udia sa vak snaia presadi, aby sa nerepektoval tento Bo zmer, ktor je vpsan do srdca, teda do prirodzenosti loveka. Chc dokonca zavies tak zkony, aby si kad mohol uri a rozhodn sa, i chce by muom alebo enou, alebo aj muom aj enou. Potom na zklade toho chc aj to, aby sa manelstvo nechpalo ako vhradn vzah medzi muom a enou, ale aby to mohol by akkovek in vzah, ktor nezodpoved ani Boej vli ani prirodzenosti loveka.
Preto dnes veer pred ikonou Svtej rodiny akujeme Bohu za nae/vae manelstvo a rodinu... (Pouijeme zvyn as vety poda situcie rodiny o sa viac hod.)
...a prosme aj za manelstv a rodiny naich det.
alebo:
...a u teraz prosme aj za manelstv a rodiny naich det.
Stle plat slovo zo Skutkov apotolov: Boha treba viac poslcha ako ud. Jei Kristus, ukriovan a vzkriesen Pn, ns pozva, aby sme mu boli svedkami vade tam, kde sa nachdzame. Dnes je vemi ohrozen prirodzen rodina a sviatostn manelstvo ako aj ist intmny ivot. Preto aj v tchto skutonostiach od ns Pn oakva, e mu budeme svedkami a po sam kraj zeme. Aby to tak bolo, potrebujeme silu Svtho Ducha. Podobne ako zostpil na Pannu Mriu, aj my potrebujeme by otvoren jeho mocnmu psobeniu, aby sa v ns jeho zmer mohol uskutoni. V sasnosti sa nm pod vplyvom toho, o naprklad asto ponkaj mdi, me zda priam nemon i poda Boej vle, i isto a prija sviatostn manelstvo a i v om a do smrti. Nedajme sa oklama, Bo zmer s nami meme naplni, nie vak vlastnmi silami, ale s Boou pomocou. Preto Boh poslal svojho Syna Jeia Krista, ktor nm vo svojom vekononom tajomstve ukzal ako ns Boh miluje a pozva ns vstpi do tejto jeho lsky. On je ten, ktor ns ako prv miluje. Jeho lska v ns, ak jej uverme, spsob to, e ho budeme mc nasledova aj v tom, o je udsky ak. Doslova sa bude mc v naom ivote zrealizova slovo Jeia Krista: o je nemon uom, je mon Bohu.
S muom a enou sa zko spja aj sexualita. Boie slovo hovor, e mu a ena bud jednm telom. Slovo sexualita v ns me vzbudzova rzne predstavy, pretoe svet o nej asto hovor s nectou voi dstojnosti mua a eny. Avak sexualita je Bom darom, v ktorom nie je ni neist. Usmernenia na sprvne uvanie tohto daru nm Boh dva v iestom prikzan Desatora nezosmiln. Sexualitu meme prirovna k rieke, ktor nie je nejakm tichm potikom, ale je to skr siln rieka. Boh jej vak vylenil akoby dva brehy tohto prikzania: nezosmiln a nescudzolo. Ak lovek repektuje tieto dva brehy, vetko prebieha poda Boieho plnu. Ale ke sa o i len jeden z tchto brehov nerepektuje, sexualita podobne ako rieka prekro svoje hranice a dochdza k potope, teda prichdza hriech. Boh ns teda nechce prikzaniami obra o astie, ale chce zabrni nmu neastiu.
ieste prikzanie nm hovor o tom, e intmny ivot m svoje miesto v manelstve. Boh naozaj chce, aby a manelia spolu intmne ili, pretoe je to najvy prejav ich vzjomnej jednoty. Poruenm tohto Boieho zmeru je predovetkm neochota prija nov ivot a neprirodzen brnenie sa prijatiu novho ivota prostrednctvom rznej antikoncepcie, ale aj intmny ivot pred manelstvom alebo naprklad sebaukjanie, tie pornografia a podobne.
Manelsk nevera tie odporuje Boiemu zmeru s lovekom. Aj ke sa nm takto spsob ivota ponka takmer vo vetkch filmoch a seriloch, i na internete, Bom plnom je ivot v manelskej vernosti, pretoe iba takto ivot privdza manelov a ich deti k skutonmu astiu. Manelsk vernos je vemi dleitm znakom kresanskho manelstva.
Vyvstva tu otzka, ako meme v naom ivote uskutoni tento Bo zmer s nami?
Boh nm ako pomoc ponka prve ivot v kresanskej rodine, ktor chce nasledova Svt nazaretsk rodinu v jej poslunosti Boiemu slovu. Len si pripomeme ako bol sv. Jozef zakadm vern tomu, o mu povedal Pn do konkrtnej situcie Svtej rodiny.
Zkladom kresanskej rodiny je sviatostn manelstvo, ktor nm Boh tie posiela na pomoc. Vieme, e mme sedem sviatost. S to inn znaky milosti ustanoven Kristom a zveren Cirkvi, ktormi sa nm udeuje Bo ivot. Kad sviatos slvime prostrednctvom viditenho obradu. Aby sme vak ete viac videli o o ide vo sviatostiach, meme poveda, e kad sviatos je vlastne iv, ukriovan a vzkriesen Jei Kristus, ktorho prijmame v podobe tej ktorej sviatosti. Teda aj sviatos manelstva je iv Jei Kristus, prav Boh a prav lovek, uprostred manelov, uprostred ich vzahu. Teda sviatostn manelstvo je manelstvo s Kristom uprostred. Jeho prtomnos me manel vidie vo svojej manelke a ona vo svojom manelovi. Ke pozerme na ikonu Svtej rodiny, ktor zavtala do naej rodiny, vidme prve tento sviatostn rozmer manelstva a rodiny Jeia Krista uprostred. Preto prosme pred touto ikonou, aby sme mali milos stle znova v rznych situcich prijma Krista, aby bol medzi nami a posvcoval nae vzahy, nae manelstvo, vzahy medzi nami manelmi, medzi nami rodimi a demi (prpadne aj: starmi rodimi a demi) a medzi vami, deti, navzjom. Aby posvcoval aj nau sexualitu, aby sme tento dar nikdy nezneuili, ale aby sme ho vedeli i poda vle jeho darcu.
V svislosti s kadou sviatosou meme pou Jeia, ako nm hovor: Ha, stojm pri dverch a klopem. Kto povne mj hlas a otvor dvere, k tomu vojdem a budem s nm veera a on so mnou. Modlime sa, aby sme nikdy neprepouli toto jeho klopanie a aby sme mu stle znova otvorili dvere, aby bol medzi nami. Vyjadrime to aj pozdravom, ktor to vystihuje: Kristus medzi nami! (Je a bude!).

 

Synoda 2021 - 2023
Dnes
15. aprl 2024 (pondelok) Fedor
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1506704 (35 %)
me by
1381111 (32 %)
nepi
1397852 (33 %)
Hlasy: 4285667
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX