Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Knihm o ponohospodrstve, pe sv. Bazil Vek, rozumie iba ponohospodr. Knihm o hudbe rozumie iba hudobnk. Kto vak me rozumie duchovnm knihm? Odpove je jednoduch: iba ten, kto m Svtho Ducha. Svtho Ducha neme ma ten, kto sa dal iba do tdia a pestuje iba exegzu. Svt Duch je dan tm, ktor maj ist srdcia. Preto len t, ktor plnia Bo zkon a denne sa oisuj, prenikaj denne a hlbie do zmyslu Svtho psma.
Grckokatolcka teologick fakulta
Facebook grkatpo
GMC BARKA - Juskova Voa
vod > Rok > Rok rodiny > Katechzy k Roku rodiny > Katechza pre rodinu domca cirkev
Ten, kto vedie modlitbu aj ta katechzu.
 
tanie zo svtho evanjelia poda Mata
Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pnov anjel a povedal: Vsta, vezmi so sebou diea i jeho matku, ujdi do Egypta a zosta tam, km ti nedm vedie, lebo Herodes bude hada diea, aby ho zmrnil. On vstal, vzal za noci diea i jeho matku a odiiel do Egypta. Tam zostal a do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, o povedal Pn stami proroka: Z Egypta som povolal svojho syna.
Po Herodesovej smrti sa Pnov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte a povedal mu: Vsta, vezmi so sebou diea i jeho matku a cho do izraelskej krajiny. T, o striehli na ivot dieaa, u pomreli. On vstal, vzal diea i jeho matku a vrtil sa do izraelskej krajiny. Ale ke sa dopoul, e v Judei krauje Archelaus namiesto svojho otca Herodesa, bl sa ta s. Varovan vo sne, odobral sa do galilejskho kraja. Ke ta priiel, usadil sa v meste, ktor sa vol Nazaret, aby sa splnilo, o predpovedali proroci: Bud ho vola Nazaretsk.

Hadiac na ikonu Svtej rodiny povame ndhern Boie slovo z evanjelia, ktor hovor o tejto nazaretskej rodine. Na ikone vidme medzi sv. Jozefom a Pannou Mriou Jeia Krista, ktor m vo svtoiare napsan grcke slov ho on (Ja som, ktor som), ktor poukazuj na to, e je prav Boh. Nad Pannou Mriou je napsan Meter Theu, o znamen Matka Boia, teda Bohorodika, a nad sv. Jozefom je uveden jeho meno.
Podobne aj v udalosti z evanjelia vidme Jeia Krista uprostred medzi Jozefom a Mriou. Je stredobodom ich ivota, preto ho vemone chrnia. Prtomnos Jeia v rodine z nej vytvra domcu cirkev. Teda aj naa rodina je domcou cirkvou, pretoe medzi nami je prtomn Jei.
(Nasledujca veta len vtedy, ak ide o sviatostn manelstvo rodiov): On poehnal nae manelstvo a skrze tto sviatos je uprostred ns.
Preto sme ako kresania povolan chrni prtomnos Jeia medzi nami. Lebo kresansk rodina m vo svojom strede Jeia.
Niekedy Cirkev chpeme ako nieo mimo ns, a to napriek tomu, e sme krstom boli zalenen do ivho Kristovho mystickho tela, ktorm je Cirkev. Avak niekedy ju nesprvne vnmame tak, e ju tvoria iba biskupi a kazi. Prve pohad na nau rodinu ako na domcu cirkev nm me pomc vidie Cirkev sprvne, e ju vytvrame vetci ako jeden Bo ud. Rodina nie je len zkladnou bunkou spolonosti, ale je aj zkladnm spoloenstvom komunitou Cirkvi.
Cirkev je spoloenstvom hrienikov, ku ktorm priiel Jei, aby ich vykpil svojou krvou. Aj naa rodina domca cirkev je spoloenstvom slabch ud, ktorch vak Boh nenechal napospas osudu, ale poslal do naej rodiny svojho Syna, aby ns zachrnil. Boh je tak nam najvm dobrodincom, pretoe je zchrancom naej rodiny.
Nememe si nevimn, ako Boh hovor so sv. Jozefom. Ak m by rodina skutone domcou cirkvou, mus v nej mu nadobudn to miesto, ktor mu v nej oprvnene, poda Boieho zmeru patr. Vimnime si, e ke Mria, ktor u bola zasnben s Jozefom, vyslovila svoje sta sa, vytvorila sa Nazaretsk rodina a od tej chvle akoby Boh prestal komunikova so enou a komunikuje v rodine s otcom, pretoe Jozef bol pred Mojiovm zkonom otcom. Hoci v tejto rodine bola rozhodne dokonalejou bytosou ena, napriek tomu Boh vetko organizovanie rodiny chce robi skrze mua. V tomto zmysle niektor cirkevn otcovia hovoria, e manel, otec v kresanskej rodine je ako biskup tejto domcej cirkvi.
Mria vtedy, ke Jozef rozhodne kam sa pjde, nezana vymenovva svoje priority pred manelom, aby presadila svoj nzor. Jozef vak vetky rozhodnutia pri organizovan rodiny robil po rozhovore s Bohom. A toto ena vemi dobre vycti, i mu rozhoduje ako egoista, alebo i jeho rozhodnutie je riaden Bom Duchom. Ke vid, e mu rozhoduje z Boej vle, vtedy je astn, e me poslcha manela, teda, e ho me nasledova. Preto mu svojou pokorou pri rozhodovan me vemi pomc manelke s poslunosou. A na druhej strane ena svojou poslunosou pomha muovi budova pocit zodpovednosti. Preto manel prv ne vynesie nejak rozhodnutie, m sa poradi s Bohom a a potom poveda svoje rozhodnutie manelke. Preto je dleit aj spolon modlitba manelov i spolon modlitba v rodine.
Je dleit aj to, aby ke otec o nieom rozhodne, ena podporila jeho slovo u det. Preo je tento princp komunikcie tak dleit? Lebo vtedy diea vid jednotu manelov. Vid, e rodiia s jedno telo a jeden duch.
O manelstve vemi otvorene pe sv. Pavol Efezanom: Ustavine vzdvajte vaky za vetko Bohu a Otcovi v mene nho Pna Jeia Krista a podriaujte sa jedni druhm v bzni pred Kristom. eny svojim muom ako Pnovi, lebo mu je hlavou eny, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasite tela. Ale ako je Cirkev podriaden Kristovi, tak aj eny muom vo vetkom. Mui, milujte manelky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samho vydal za u, aby ju posvtil oistnm kpeom vody a slovom, aby si sm pripravil Cirkev slvnu, na ktorej niet kvrny ani vrsky, ani nioho podobnho, ale aby bola svt a nepokvrnen. Tak s aj mui povinn milova svoje manelky ako vlastn tel. Kto miluje svoju manelku, miluje seba samho. Ve nik nikdy nemal v nenvisti svoje telo, ale iv si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, lebo sme dmi jeho tela. Preto mu zanech otca i matku a pripta sa k svojej manelke a bud dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je vek; ja hovorm o Kristovi a Cirkvi. Ale aj vy, kad jeden nech miluje svoju manelku ako seba samho. A manelka nech si ct mua.
Toto Boie slovo znie v naich cerkvch pri soboch. Na prv poutie sa me zda, akoby podceovalo enu, pretoe m by poslun manelovi. Vimnime si vak, e najprv mu m milova enu tak, e za u polo ivot. Teda kad de urob vetko preto, aby jeho manelka bola astn. A je tu ete dleit to, e ke sv. Pavol hovor o manelstve, nakoniec povie, e hovor o Kristovi a Cirkvi. o to znamen? Boie slovo nm ponka najkraj pohad na manelstvo, pretoe v om mu reprezentuje Krista a manelka jeho nevestu Cirkev. Neexistuje hlb a kraj obraz manelstva a rodiny. Toto Boie slovo nehovor o iadnej otrockej poslunosti, pretoe manelia s si v manelstve rovn, ale hovor o tom, e kresansk manelstvo me by obrazom lsky, ktor je medzi Kristom a jeho nevestou Cirkvou a medzi Cirkvou a jej enchom Kristom. Cirkev nasleduje Krista, ktor ju miluje a na smr.
Neprehliadnime ete jednu vetu: Kto miluje svoju manelku, miluje seba samho. o to znamen? Lska, ktor m manel voi svojej manelke, sa mu vrti, pretoe ke vid astn svoju manelku, napa ho to astm. Podobne, ke manelka miluje svojho manela a vid ho astnho, aj ona sama je potom astn.
Boie slovo alej hovor: Deti, poslchajte svojich rodiov v Pnovi, lebo je to spravodliv. Cti svojho otca i matku, to je prv prikzanie s prisbenm: Aby ti dobre bolo a aby si dlho il na zemi. A vy, otcovia, nedrdite svoje deti k hnevu, ale vychovvajte ich prsne a napomnajte ich v Pnovi. V rodine ako domcej cirkvi sa odovzdva viera. To je podstatn v kresanskej vchove, aby bol skrze rodiov sprostredkovan najv Bo dar viera. Preto je potrebn, aby sme si v naej rodine vedeli njs as ta spolu Boie slovo a rozprva sa o om, ak sksenos s nm mme. Potom je dleit naa spolon modlitba, ale aj osobn modlitba kadho z ns. Vemi nm me v raste naej viery a na ceste nho obrtenia, ktor vetci potrebujeme, pomha slvenie svtej liturgie v naom chrme, hlavne v nedeu a vo sviatok. asou na slven svtej liturgie oslavujeme Boha a vzdvame mu vaky za jeho lsku, za vetky jeho dobrodenia, lebo on je prv, ktor ns miluje. My u meme iba odpoveda na jeho lsku. Zrove v liturgii spomname na Kristovo vekonon tajomstvo, ktorm sme boli zachrnen. Ba ono sa zakadm pre nau spsu v liturgickom slven aj sprtomuje. Boh je hoden naej chvly. Ak by sme ho neoslavovali my, jeho uenci, kto potom? Maj ho azda oslavova kamene alebo neveriaci udia?
Kto nm me pomha a zarui, aby naa rodina bola naozaj domcou cirkvou poda Boieho zmeru, aby sa v nej realizovalo Boie slovo, ktor sme dnes pouli? Jedine Jei Kristus. Prosme ho, aby sme mu prtomnmu v naej rodine i vo veobecnej Cirkvi stle verili a dverovali. 
Synoda 2021 - 2023
Dnes
29. marec 2023 (streda) Miroslav
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1457884 (35 %)
me by
1335105 (32 %)
nepi
1350908 (33 %)
Hlasy: 4143897
U ste hlasovali!
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX