Menu
Citát
Keď vidím, že niekto nemiluje modlitbu a nemá k nej vrúcnu a horlivú lásku, to je jasné, že v jeho duši nevládne nič šľachetné. Naopak, keď vidím, že niekto horlivo dbá o službu Bohu a pokladá za veľké nešťastie, že sa nemôže nepretržite modliť, už viem, že on je nádejný hrdina každej čnosti a chrám boží.
sv. Efrém Sýrsky
GMC BARKA - Juskova Voľa
Gréckokatolícka teologická fakulta
Centrum pre rodinu Sigord
Gréckokatolícky magazín
Úvod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Správy

30.01.2016 | TK KBS, ľp, sg; ml | Čítanosť(1713)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu

Pripomíname si 8. výročie nového usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi.

Pripomíname si 8. výročie nového usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi.

Bratislava/Prešov/Košice 30. januára (TK KBS) Na Slovensku si dnes pripomíname 8. výročie kánonického usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Vtedajší pápež Benedikt XVI. o ňom rozhodol 30. januára 2008. TK KBS pri tejto príležitosti prináša historické súvislosti spojené s reorganizáciou tejto Cirkvi, ako aj informácie o jej súčasnom stave.
 
Prešovské arcibiskupstvo
 
Pred ôsmimi rokmi, 30. januára 2008 na sviatok Troch svätiteľov, pápež Benedikt XVI. povýšil Gréckokatolícku cirkev na Slovensku na metropolitnú cirkev sui iuris so sídlom v Prešove, pričom povýšil Prešovskú eparchiu na archieparchiu a metropolitné sídlo a za prvého prešovského arcibiskupa a metropolitu vymenoval vtedajšieho prešovského eparchiálneho biskupa Mons. Jána Babjaka SJ. Zároveň povýšil Košický exarchát na eparchiu a zriadil novú Bratislavskú eparchiu.
 
Katedrálny chrám v Prešove je zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Popri relikvii Svätého Kristovho kríža sú v katedrále k úcte vystavené aj relikvie sv. Jána Krstiteľa, sv. prvomučeníka Štefana a viacerých iných svätých. V bočných kaplnkách sú to relikvie blahoslavených gréckokatolíckych biskupov mučeníkov Pavla Petra Gojdiča OSBM a Vasiľa Hopka a v lodi chrámu aj verná kópia Turínskeho plátna. Túto katedrálu v roku 1995 navštívil sv. Ján Pavol II.
 
Archieparchia má 116 000 veriacich, 18 protopresbyterátov, z ktorých sú dva personálne – pre Gréckokatolícku teologickú fakultu Prešovskej univerzity a pre špeciálnu pastoráciu, 164 farností, 295 kňazov, z toho 21 rehoľných, štyroch diakonov a 360 chrámov, z toho sú 4 nové chrámy posvätené v roku 2015. čo sa týka rehoľného života, popri baziliánoch a redemptoristoch, pôsobí na území archieparchie aj 71 rehoľných sestier z rehoľných spoločenstiev baziliánok, služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie a kontemplatívnych redemptoristiek.
 
V archieparchii intenzívne pôsobia 4 pastoračno-formačné centrá – Centrum pre mládež v Juskovej Voli, Centrum pre rodinu na Sigorde, Centrum pre Rómov v Čičave a Gréckokatolícke mládežnícke pastoračné centrum pre stredoškolákov a vysokoškolákov v Prešove. V Prešove je Gréckokatolícky kňazský seminár bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča, v ktorom sa na kňazstvo pripravuje 61 seminaristov z celej metropolie, plus ďalší štrnásti sú v pastoračnom ročníku. Zo všetkých seminaristov (vrátane pastoračného ročníka) je ich za Prešovskú archieparchiu 59.
 
Zároveň má v Prešove svoje sídlo Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, na ktorej v tomto akademickom roku študuje spolu 565 študentov vo ôsmich študijných programoch, vo všetkých troch stupňoch vzdelávania, v dennej a externej forme štúdia. V komplexnej akreditácii vysokých škôl sa už druhýkrát po sebe ocitla na prvom mieste a v hodnotení ARRA obsadila druhé miesto medzi všetkými teologickými fakultami na Slovensku. V Prešovskej archieparchii pôsobí niekoľko cirkevných škôl: 2 materské školy, 2 základné školy, 2 gymnáziá a po jednej stredná zdravotnícka škola, škola v prírode a jedno centrum voľného času. Svojou bohatou pôsobnosťou pre tých, ktorí najviac potrebujú našu pomoc, je známa Gréckokatolícka charita v Prešove. V tomto meste má svoju redakciu oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi Slovo. Vychádza ako plnofarebný dvojtýždenník.
 
Dve najväčšie pútnické miesta v Ľutine a na hore Zvir v Litmanovej sú duchovne zviazané s bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme. Pútnické miesto otcov baziliánov na Bukovej hôrke je duchovné zviazané s Bazilikou sv. Petra v Ríme. V lete minulého roku bol v rámci Roka rodiny v Ľutine posvätený drevený chrám, zasvätený Svätej rodine, ktorý bol postavený podľa pôvodného dreveného Ľutinského chrámu. Jeho veža je zároveň vyhliadková. Každý mesiac sa v Ľutine a v Litmanovej slávia fatimské soboty a v priebehu roka rôzne stavovské púte. V Litmanovej je každý mesiac po prvom piatku aj Malá púť. Hlavné púte sú v auguste. V rokoch 2014 a 2015 prebiehal v Prešovskej archieparchii Rok rodiny, ktorý do mnohých rodín priniesol veľa Božích milostí. Pred rokom, 31. januára 2015, bol oficiálne na archieparchiálnej úrovni otvorený proces o živote, hrdinských čnostiach, o povesti svätosti a znameniach Božieho sluhu, gréckokatolíckeho rehoľného kňaza, Jána Ivana Mastiliaka CSsR.
 
Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ je predsedom Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku. Ako hlava tejto cirkvi je stálym členom Synody biskupov v Ríme a členom Kongregácie pre východné cirkvi. V rámci KBS je predsedom Environmentálnej subkomisie. Pomocným biskupom Prešovskej archieparchie je Mons. Milan Lach SJ, ktorý je v rámci KBS predsedom Bioetickej subkomisie a predsedom Rady pre pastoráciu v zdravotníctve. V Prešove žije aj emeritný pomocný biskup Pražského apoštolského exarchátu Mons. Ján Eugen Kočiš.
 
V archieparchii bolo ukončené Archieparchiálne zhromaždenie a prebieha príprava na prvé metropolitné zhromaždenie. Aktuálne aj gréckokatolícki veriaci slávia mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. V Prešovskej archieparchii je otvorených sedem Brán milosrdenstva. Vo všetkých týchto chrámoch je zabezpečená pravidelná služba vysluhovania sviatosti zmierenia a možnosť duchovného rozhovoru.
 
Bratislavská eparchia.
 
Bratislavská gréckokatolícka eparchia si pripomenie v sobotu 30. januára 2016 - ôsme výročie svojho vzniku. Eparchiu zriadil v roku 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. bulou Complures saeculorum v rámci nového kánonického usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a za jej prvého eparchu vymenoval Mons. Petra Rusnáka. Sídlom eparchie je hlavné mesto Slovenska – Bratislava.
 
Ustanovenie bratislavskej eparchie (30. 1. 2008) súviselo s reorganizáciou štruktúry Gréckokatolíckej cirkvi na Slovenku a vytvorením metropolie sui iuris (cirkevnej provincie svojho práva), pozostávajúcej z troch eparchií (Prešovskej archieparchie, Košickej eparchie a Bratislavskej eparchie) s metropolitným sídlom v Prešove. Hlavou Metropolie je prešovský arcibiskup a metropolita, Mons. Ján Babjak SJ. Mons. Peter Rusnák bol za biskupa konsekrovaný 16. februára 2008 v Prešove (hlavný svätite* – kardinál Jozef Tomko); do úradu bol uvedený 9. marca 2008 v Bratislave prešovským arcibiskupom metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ. Biskup Rusnák je členom Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolie na Slovensku ako aj členom Konferencie biskupov Slovenska, v rámci ktorej je predsedom Teologickej komisie a jej Sociálnej subkomisie a predsedom Rady pre laické a apoštolské hnutia. Biskup Rusnák je v rámci KBS poverený aj koordinovaním aktivít na ochranu nedele na Slovensku.
 
Bratislavská eparchia bola vyčlenená z pôvodnej Prešovskej eparchie a zahŕňa územie západného a stredného Slovenska. Eparchia má 15 farností, a to v krajských a okresných mestách. Tieto farnosti boli postupne zriaďované v rámci vtedajšej Prešovskej eparchie od r. 2003, okrem dvoch tradičných historických farností na Horehroní – Šumiac a Telgárt.
 
V Bratislavskej eparchii pôsobí v súčasnosti 21 kňazov a jeden diakon prevažne mladšieho veku. Podľa výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov r. 2011 má Bratislavská eparchia 16.841 veriacich. Eparchia je rozčlenená na štyri protopresbyteráty (dekanáty): Banská Bystrica, Bratislava-Trnava, Nitra-Trenčín a Žilina. Eparchiu tvoria gréckokatolíci v diaspóre, ktorí sa v minulosti prisťahovali z východného Slovenska z dôvodu štúdia, za prácou, rodinou, či z iných dôvodov. Trend migrácie z východného Slovenska trvá naďalej. Patrónmi eparchie sú apoštoli sv. Peter a Pavol. Katedrálou je Chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža v Bratislave (na Ondrejskom cintoríne, ul. 29. augusta), v ktorom sa uchovávajú pravé relikvie Kristovho kríža.
 
V súčasnosti v eparchii pôsobí 21 kňazov a jeden diakon. Pri svojom vzniku mala 16 kňazov a 1 diakona. Biskup Peter Rusnák za uplynulých päť rokov vysvätil jedného kňaza a jedného diakona, ktorí pôsobia v eparchii. Štyrom kandidátom udelil nižšie svätenia (služba kantora, lektora a nositeľa sviece pri bohoslužbe v chráme a zaradenie do duchovného stavu) a *tyroch reho*níkov rukopoložil na diakonov. Zaujímavosťou je, že gréckokatolícky chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky v Žiline má výsadu duchovného puta s Bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme a privilégium úplných odpustkov.
 
Každoročne sa v Bratislavskej eparchii konajú tri odpustové celoeparchiálne slávnosti, a to v Katedrále svätého Kríža v Bratislave (29. júna na sviatok sv. Petra a Pavla, 14. septembra na sviatok Povýšenie sv. Kríža) a v Šaštíne (na sviatok Spolutrpiacej Bohorodičky).
 
Pastorácia v eparchii – nakoľko ide o diaspóru – má svoj špecifický charakter. Prvoradým poslaním Cirkvi je ohlasovať evanjelium – dobrú zvesť Ježiša Krista. To sa uskutočňuje cez katechizáciu a klasickú pastoráciu vo farnostiach. Farské spoločenstvá v eparchii sú spravidla počtom malé, ale o to viac vynikajú bratským spolunažívaním a rodinnou atmosférou. Vo viacerých farnostiach sa ujala tradícia organizovať každoročne Deň farnosti, ktorý začína bohoslužbou a pokračuje spoločným výletom a obedom. Tiež sa rozvíja spolupráca medzi susediacimi farnosťami z blízkych miest (napr. Bratislava a Trnava, Zvolen a Banská Bystrica, Trenčín a Prievidza, Šumiac a Telgárt), a to zorganizovaním spoločnej púte alebo vzájomnou účasťou veriacich na odpustových slávnostiach. Aktuálnou výzvou je mapovať prítomnosť gréckokatolíkov v diaspóre na strednom a západnom Slovensku, hlavne vo väčších mestách (najnovšie napr. Malacky, Pezinok), a to v spolupráci s miestnymi rímskokatolíckymi duchovnými a ak je to možné, zriaďovať nové farnosti. V niektorých väčších rozvíjajúcich sa farnostiach eparchia plánuje výstavbu svojich pastoračných centier s miestami kultu.
 
Zaujímavou pastoračnou aktivitou pre deti z farností je letné a zimný eparchiálny tábor, ktorý vedú kňazi a animátori, zameraný na biblické témy s cieľom priblížiť deťom Božie slovo v dejinách spásy ako aj bližšie spoznať krásu východného obradu.
 
Košická eparchia
 
Košická eparchia si 30. januára pripomína ôsme výročie jej povýšenia na stupeň samostatnej eparchie. Povýšenie sa udialo z vôle dnes už emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý apoštolskou konštitúciou Qui successimus (Ako nástupcovia) povýšil Košický apoštolský exarchát na eparchiu a začlenil ju do Gréckokatolíckej prešovskej metropolie sui iuris. Počet veriacich v Košickej eparchii je cca 80 tisíc. Eparchia je zasvätená sv. Cyrilovi a Metodovi, apoštolom rovným.
 
Jednou z významných udalostí života Košickej eparchie bolo, že pred dvomi rokmi hostila gréckokatolíckych biskupov strednej a východnej Európy, ktorí sa na svojom stretnutí zaoberali témou evanjelizácie kultúry. Dekristianizácia kultúry je totiž jedným zo znakov súčasnej doby. Pri tejto príležitosti bol vydaný aj aktualizovaný knižný schematizmus Košickej eparchie s fotografickou dokumentáciou. Každý mesiac prebieha v Košickej eparchii slávenie fatimskej soboty (v zime v Bazilike minor v Michalovciach a v lete v pútnickom Klokočove) s bohatým duchovným programom. Téma fatimskej soboty korešponduje s témou aktuálneho tematického roka. Na fatimských sobotách sa pravidelne zúčastňuje vladyka Milan, ktorý slávi archijerejskú liturgiu, prednáša tematickú kázeň a zveruje Boží ľud pod ochranu Bohorodičky z Klokočova. Takto sa fatimské soboty stali zdrojom duchovnej obnovy pre veľký počet veriacich.
 
Ľubomír Petrík a Stanislav Gábor

Jubilejný rok Prešovskej archieparchie
Dnes
12. august 2020 (streda) Darina
Svätý dňa: Svätí mučeníci Fótios a Anikét.
Liturgické čítania:
Ap. zač. 173. (2 Kor 3, 4 – 11); Mt zač. 96. (23, 29 – 39)
Kalendár
PonUtoStrŠtvPiaSobNed
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Anketa
Páči sa Vám dizajn našej web-stránky?
veľmi
1383589 (35 %)
môže byť
1261678 (32 %)
nepáči
1277921 (33 %)
Hlasy: 3923188
TKKBS
Slovo
Rádio Lumen
TV LUX