Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Je ist, e Boh me vetko urobi v okamihu, len aby si mal lsku k nemu; lebo Boh vyaduje priinenie loveka.
sv. Makar Egyptsk, pustovnk, +390
Facebook grkatpo
GMC BARKA - Juskova Voa
Grckokatolcka teologick fakulta
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

28.10.2018 | Informan stredisko Preovskej archieparchie | tanos(3353) | Foto
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

Grckokatolci zo Slovenska zaili historick p v Rme obzretie sa za akovnou pou

Grckokatolci zo Slovenska zaili historick p v Rme  obzretie sa za akovnou pou

Jubilejn rok Preovskej archieparchie pri prleitosti 200. vroia zriadenia Preovskej eparchie bol hlavnm dvodom zorganizovania akovnej pte Grckokatolckej cirkvi na Slovensku do Rma v doch 6. a 7. oktbra, na ktorej sa zastnilo 1300 ptnikov. Prijal ich aj Svt Otec Frantiek na osobitnej audiencii.
 
Audiencia pre grckokatolkov zo Slovenska
 
P sa zaala audienciou Svtho Otca Frantika v Aule Pavla VI. predpoludnm v sobotu. Mala ndhern priebeh. Grckokatolci Svtho Otca privtali mohutnm potleskom. Pri prchode sa najprv Svt Otec pozdravil s biskupmi preovskm arcibiskupom metropolitom Mons. Jnom Babjakom SJ, sekretrom Kongregcie pre vchodn cirkvi Mons. Cyrilom Vasiom SJ, koickm eparchom Mons. Milanom Chauturom CSsR, bratislavskm eparchom Mons. Petrom Rusnkom a torontskm eparchom Mons. Marinom Andrejom Packom CSsR a potom ho v mene vetkch pozdravil vladyka Jn Babjak, hlava Grckokatolckej cirkvi na Slovensku, ktor Svtmu Otcovi v krtkosti predstavil tto miestnu cirkev a odovzdal mu vlastnorune nazbieran a vysuen dubky, na o potom milo v prhovore zareagoval Svt Otec.
 
Pln znennie prhovoru vladyku Jna Babjaka SJ tu
 
Nasledoval dlho oakvan prhovor Svtho Otca Frantika, ktor sa pre svoju hbku a hodnotu zape zlatmi psmenami do histrie Grckokatolckej cirkvi na Slovensku podobne ako sa zapsal prhovor sv. Jna Pavla II. v roku 1995 v Preove.
 
Prve spomienkou na slov tohto prhovoru sv. Jna Pavla II. v Preove o spoloenstvch grckokatolkov, ktor s ako tatransk ples povolan predstavova priezran a iariv Boiu dobrotu, zaal Svt Otec Frantiek svoj prhovor na audiencii. Tejto spomienke predchdzala veta: Srdene vs vtam a akujem vm za vau vrcnu priaze! Prhovor pokraoval slovami Druhho vatiknskeho koncilu o jednote Cirkvi v rozmanitosti. Menovite potom Svt Otec pozdravil preovskho metropolitu a eparchilnych biskupov tvoriacich Radu hierarchov Preovskej grckokatolckej metropolie sui iuris a pozval ich k nasledovaniu iarivho prkladu blahoslavench muenkov tejto cirkvi.
 
Osobitne pozdravil kazov, prvch spolupracovnkov biskupov ijcich v celibte i enatch s rodinami, ako aj rehonkov. Kazskm rodinm povedal, e dnes prevaj pecilne poslanie, ke sa pochybuje, ak nie priam to, proti samotnmu idelu rodiny: vy ponkajte svedectvo zdravho a prkladnho ivota. Aj vy mete naerpa z prkladov existujcich v dejinch vaej cirkvi poas desaro prenasledovania v druhej polovici minulho storoia, pri deportcich a vemonch obmedzeniach. Viem, e Mons. Babjak zozbieral a publikoval vea tchto udalost. Dnes je na vaej genercii, aby ste ukzali t ist vernos, azda nie voi priamemu a nsilnmu prenasledovaniu, ale pri akostiach a nebezpeenstvch inho druhu.
 
Pozdravil aj seminaristov a poukzal na dve protikladn tendencie, ktor pokaj aj kazov aj seminaristov sekularizmus, ktor ich privdza k svetckosti, alebo uzavretie sa k zalm, dokonca nie evanjeliovm spsobom chpania svojho cirkevnho poslania, k spsobom, ktor ved k sterilnmu klerikalizmu.
 
Vyzdvihol vznam rehonho ivota a prslunos k cirkevnm hnutiam, ke povedal: Prkladn rehon ivot, i u u muov alebo u ien, ako aj prslunos k niektorm novm cirkevnm hnutiam, tvoria sas zdravch a silnch cirkevnch vzieb.
 
Svt Otec povedal, e v grckokatolckych ptnikoch zo Slovenska, spolu s ich pastiermi, vid naden a zbon tvr Cirkvi pevnej vo viere, ktor si uvedomuje svoju dstojnos a je hrd na svoju cirkevn identitu. Tieto slov prepojil s vznamom cyrilometodskej misie v kontexte sasnch potrieb Eurpy: Takto ste hodn deti evanjelizcie, ktor v plnej vernosti k Apotolskej Stolici konali patrni Eurpy, svt Cyril a Metod. Eurpsky kontinent, tak na vchode ako i na zpade, potrebuje znovu objavi svoje korene a svoje povolanie; a z kresanskch koreov mu vyrs iba pevn stromy, ktor prinaj ovocie plnho repektovania dstojnosti loveka, v kadej situcii a v kadom obdob ivota.
 
V zvere prhovoru ppe Frantiek vemi milo, odvolvajc sa aj na svoju sksenos z mladosti, povzbudil grckokatolkov chrni si svoju byzantsk tradciu a venova sa evanjelizcii: Povzbudzujem vs, aby ste si chrnili vau byzantsk tradciu, ktor som sa aj ja od mladosti uil poznva a milova: odhate ju a ite ju naplno ako u Druh vatiknsky koncil , venujc vek pozornos spsobom evanjelizcie a katechzy, pri ktorch ete prv ne pastieri s protagonistami rodiia a star rodiia, od ktorch sme sa mnoh nauili prv modlitby a kresansk spsob ivota. Vaka otcom, mamm, starm rodiom aj vetkm tu prtomnm vychovvateom, za vae neodmysliten svedectvo!
 
Potom Svt Otec poprosil ptnikov o zvltnu spomienku naho pri slven Boskej liturgie v bazilike Santa Maria Maggiore, v chrme tak vzcnom pre pamiatku svtch Cyrila a Metoda a teda i pre vae dejiny. Svt Matka Boia, na ktor hadme s ndejou a detinskou lskou, nech chrni svojm prhovorom Cirkev v tomto ase skky a nech bdie nad prcou Biskupskej synody o mladch, ktor sme nedvno zaali. akujem vm a ehnm vetkch vs, vaich drahch a cel grckokatolcku komunitu na Slovensku.
 
Pln znenie prhovoru tu.
 
Ptnici brlivm potleskom prejavili svoju vanos za vzcne slov nstupcu sv. Petra. Nasledovalo apotolsk poehnanie vetkm ptnikom a modlitba Raduj sa, Bohorodika a Bohorodice ivo, poas ktorej Svt Otec preiel pomodli sa k ikone krsnobrodskej Bohorodiky a k drevenej soche sv. Frantika z Assisi, ktor mu ptnici podarovali a ktor poehnal.
 
Nsledne sa pozdravil s niektormi ptnikmi v prvch radoch. Svt Otec poehnal aj vozikrov a najmladiu trojmesan ptniku ako aj niektor alie deti, o bolo peknm vyjadrenm ivotaschopnosti Grckokatolckej cirkvi na Slovensku.
 
Na audiencii a alch spolonch bodoch programu pte sa zastnil aj vevyslanec Slovenskej republiky pri Svtej Stolici Marek Lisnsky, predseda Preovskho samosprvneho kraja Milan Majersk, primtorka Preova Andrea Turanov, zstupcovia arcibiskupskej krie a biskupskch kri, protopresbyteri, zstupcovia Grckokatolckej teologickej fakulty Preovskej univerzity a Grckokatolckeho kazskho seminra bl. biskupa Pavla Petra Gojdia v Preove, kazi zo Slovenska psobiaci v Rme, ale napr. aj rezbr Mat Proks, autor drevenej sochy sv. Frantika z Assisi, vyrezanej z jednho kusa konra 200 ronej lipy zo Slovenska.
 
Duchovn atmosfru audiencie umocnili svojm spevom na jej zaiatku a ku koncu bohoslovci zo Zboru sv. Romana Sladkopevca z grckokatolckeho kazskho seminra v Preove, ktor spevom sprevdzali aj liturgick slvenia. Bohoslovci rozprestreli aj vek transparent s pozdravom pre Svtho Otca od grckokatolkov zo Slovenska v talianine.
 
Na zver audiencie grckokatolci zaspievali Svtmu Otcovi ppesk hymnu V sedmobrenom kruhu Rma. Prhovory na audiencii zazneli v talianine, preto tesne pred jej zaiatkom pretal slovensk preklad pozdravnho prhovoru vladyku Jna Babjaka protosynkel Preovskej archieparchie Mons. ubomr Petrk a po odchode Svtho Otca pretal slovensk preklad ppeovho prhovoru Mons. Frantiek Novajovsk. A pretoe bolo prve poludnie, ptnici sa ete pln dojmov z audiencie spolu pomodlili modlitbu Anjel Pna. Svt Otec venoval grckokatolkom naozaj srden audienciu, ktor trvala tyridsa mint a ktorej vrcholom bol jeho pomerne obsiahly prhovor s nesmiernou hodnotou pre Grckokatolcku cirkev na Slovensku, pre jej sasnos i budcnos.

Archijerejsk svt liturgia v Bazilike Santa Maria Maggiore
 
alm spolonm bodom akovnej pte bola o 15. hodine cirkevnoslovansk archijerejsk svt liturgia pri hlavnom oltri v Bazilike Santa Maria Maggiore. Hlavnm sliacim bol preovsk arcibiskup metropolita Jn Babjak a koncelebrovali arcibiskup Cyril Vasi SJ a biskupi Milan Chutur CSsR, Peter Rusnk, Marin Andrej Pack CSsR a Irenej Bilik OSBM a esdesiat kazov. V vode ptnikov v mene kardinla Stanisawa Ryka, arcikaza baziliky, privtal Mons. Jozef Kr, apotolsk protonotr a kanonik kapituly baziliky.
 
Homliu ohlsil sekretr Kongregcie pre vchodn cirkvi Cyril Vasi, ktor tto baziliku nazval pre grckokatolkov zo Slovenska v istom duchovnom zmysle slova domovskou. Pretoe s touto bazilikou sa spjaj zaiatky kresanstva u Slovanov, na oltr tejto baziliky pred 1150 rokmi poloil ppe Hadrin slovansk liturgick texty, ktor tu na schvlenie priniesli sv. Cyril a Metod, tu spievali Slovansk apotoli a ich uenci liturgiu v rei naich predkov.
 
Svoju homliu prepojil so slovami almov 126 a 124, ktor s ptnickmi piesami. Povedal: Dnes ke tu spolone uvaujeme nad vetkmi dobrami a darmi, ktor Pn v dejinch naej cirkvi doprial, a to najm po tom, o sa naa cirkev znovuzrodila, po prekonan najvieho prenasledovania v jej dejinch, uvedomujeme si platnos slov almu: T, o sej v slzch, s jasotom bud a. Dnes, tu, v tejto chvli, vetci ctime, ako vemi platia pre ns slov almu: vrtia sa s jasotom a svoje snopy prines. Dnes vzdvame Bohu vaku za nau dvnejiu i nedvnu histriu, ale predovetkm za nau prtomnos a vyprosujeme Boie poehnanie pre budcnos.
 
alej povedal, e v obraznej rei almov dnes tu cirkev prina snopy z rody, ktor zoala v priebehu svojej nedvnej histrie. Ale na duchovn pokrm nesta predloi snopy je z nich potrebn vybra klasy, zrno oisti od pliev, zomlie na mku a z nej upiec chlieb, ktor sa predlo Pnovi, aby ho on premenil na seba samho v Eucharistii.
 
Potom ponkol sedem vybranch snopov naej duchovnej rody, z ktorch budeme musie vedie vybera ist zrno, ktorm sa nsledne bliie venoval a aktualizoval ich. S to: tradin udov zbonos, vytrval katolcke povedomie, lska k liturgii, ktor v naej cirkvi pestujeme i relatvne vysok as veriacich na liturgickch slveniach, relatvny dostatok kazskch povolan, relatvne dobr materilny stav chrmov i zkladnej pastoranej infratruktry, proces prehlbovania vlastnej duchovnej, liturgickej i cirkevnej identity a nakoniec to, e sme prekonali vntorn i medzinrodn izolciu.
 
Pln znenie homlie tu.
 
Modlitba Anjel Pna so Svtm Otcom
 
V nedeu p pokraovala modlitbou Anjel Pna so Svtm Otcom Frantikom na Nmest sv. Petra, kde sa spolu na jednom mieste zhromadilo vetkch 1300 grckokatolckych ptnikov s ervenmi lmi na pleciach. Ich erven farba symbolizuje skutonos, e Grckokatolcka cirkev je cirkev muenkov. Preto s na ptnickom le, resp. ptnickej atke znzornen dvaja biskupi muenci Pavel Peter Gojdi OSBM a Vasi Hopko, aj s miestami a dtumami ich blahoreenia a prenesenia relikvi a logo Jubilejnho roka Preovskej archieparchie s dtumom audiencie Rm 6. oktber 2018.
 
Presne napoludnie sa v okne Apotolskho palca ukzal Svt Otec Frantiek a vysvetlil evanjelium z 27. cezronej nedele v kalendri latinskej cirkvi, v ktorom sa zameral na hodnotu manelskej lsky a vernosti v duchu Jeiovch slov: o teda Boh spojil, nech lovek nerozluuje!
 
Nasledovala modlitba Anjel Pna, apotolsk poehnanie a pozdravy ptnikov, medzi ktormi pozdravil aj grckokatolcku akovn p slovami: Zdravm zo srdca vetkch vs, Rimania i ptnici, predovetkm rodiny a farsk skupiny z Talianska i inch ast sveta. Zdravm grckokatolckych ptnikov zo Slovenska, veriacich z Poznane a z brazlskej Fortalezy, starch rodiov z Malty a tudentov z franczskeho Neuilly, ako aj Sestry sv. Pavla zo Chartres, ktor prili z Austrlie.
 
Hne po zaznen slov Zdravm grckokatolckych ptnikov zo Slovenska sa ozval mohutn aplauz grckokatolkov a ich prevolvanie Nech ije Svt Otec! Ppe Frantiek sa na chvu zastavil v pozdravoch a ptnikom zo Slovenska zamval.
 
Prve poas pozdravu Svtho Otca sa rozpralo a tak pre ddniky nebolo celkom vidie vek skupinu grckokatolckych ptnikov s ervenmi lmi na pleciach. My sa daa nebojme!, prebleslo mysou zaiste mnohm ptnikom ako spomienka na d poas nvtevy sv. Jna Pavla II. v Preove. D nie je trestom, ale poehnanm. Tak aj tento d mono vnma ako symbol Boieho poehnania, ktor bolo vyjadren slovami a poehnanm Svtho Otca a ako naplnenie Boieho slova na konci Jeiovej rei na vrchu, ktor mono vzahova aj na Grckokatolcku cirkev: Spustil sa d, privalili sa vody, strhla sa vchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrtil, lebo mal zklady na skale (Mt 7, 25).
 
Dlh zstup 1300 grckokatolkov bol vak neprehliadnuten, ke sa vydal pecilne pre nich otvorenm koridorom z Nmestia sv. Petra stredom k Bazilike sv. Petra, kde pred 13. hodinou zaala archijerejsk svt liturgia v slovenskom jazyku.
 
Archijerejsk svt liturgia v Bazilike sv. Petra
 
V Bazilike sv. Petra akovn p Grckokatolckej cirkvi na Slovensku do Rma vyvrcholila archijerejskou svtou liturgiou za hlavnm oltrom pri Katedre sv. Petra, ktor dria dvaja zpadn a dvaja vchodn cirkevn Otcovia. Je to katedra, ktor symbolicky predstavuje prav katolcke uenie viery, ktormu zostali z Boej milosti vern nai otcovia.
 
Homliu ohlsil hlavn slite vladyka Jn Babjak, ktor v nej vychdzal z evanjelia 20. nedele po Pdesiatnici o vzkriesen naimskho mldenca. Bola to pekn alzia na vzkriesenie Grckokatolckej cirkvi pred pdesiatimi rokmi. Vladyka sa zameral na ohlsenie kerygmy, ktor dva ivot. Zdraznil, e iba Jei Kristus je vaz nad smrou.
 
V tomto prbehu o vzkriesen mtveho naimskho mldenca Jei sa prejavuje ako vaz nad smrou. Prichdza na scnu pln nesmierneho smtku a premiea zkos smrti na rados z nvratu do ivota. T ist Jeiova moc, ktor v tomto prpade navrtila mtveho chlapca jeho matke, v mnohch inch situcich navracia synov a dcry, duchovne mtvych v hriechu, sp do milujceho nruia nebeskho Otca. Aj my sme povolan vazi nad smrou, prina nov ivot v hojnosti, obnovova ivotn podmienky loveka.
 
Zo slov homlie bolo zrozumiten, e budcnos Grckokatolckej cirkvi je v ohlasovan evanjelia, v evanjelizcii: Vetci sme vyvolen, aby sme ohlasovali slov ivota, slov ndeje, slov znovuzrodenia tm, ktor s duchovne mtvi alebo umieraj. Sme vyvolen, aby sme hovorili tak, ako Jei prehovoril k mtvemu, synovi naimskej vdovy. Boli sme vyvolen ri ozvenu Jeiovho zvolania: Kto ver vo ma, bude i, aj ke umrie. A nik, kto ije a ver vo ma, neumrie naveky (Jn 11, 2526). Tieto slov s aktulne teraz a bud rovnako aktulne aj zajtra! Boh Otec vzkriesil svojho ukriovanho Syna, aby sme my mohli s nm vsta k novmu ivotu, k ivotu Boch det, k ivotu v hojnosti (Jn 10,10).
 
Potom poukzal na cestu vzkriesenia a nov ivot vo sviatostiach: Sviatos zmierenia, ktor sa nm veriacim ponka je vzkriesenie z hriechov a Eucharistia je o novom radostnom ivote s Pnom. Tu by mohli svedi vetci kazi, ktor spovedaj, lebo vidia, pouj a denne zavaj vzkriesenie pri vysluhovan sviatosti zmierenia. Ote, odvalili ste mi zo srdca vek kame, u ma nea, u mm vek rados zo ivota, z toho e ijem v jednote s Jeiom Kristom. Boh ns povolva k dleitej innosti, ktorou je vazi nad smrou v tomto slzavom dol (1 Kor 15, 54-57; Jn 16, 33; Zjv 21, 4). Toto vazstvo meme zskava cez Jeia Krista, cez jeho Cirkev, konkrtne cez prijmanie sviatosti poknia a eucharistie. Sme sprostredkovatemi jedinho dostupnho uzdravenia pre tch, o s mtvi v hriechu. Sme kriesitemi tch, o zomieraj pre naruen vzahy, nezriaden tby, i neodolaten vne. Pamtajme, e poas pozemskho ivota je z kadej situcie vchodisko, Boh ns me vzkriesi z kadho hriechu.
 
V zvere nedenej homlie vladyka Jn, hlava Grckokatolckej cirkvi na Slovensku, povedal: Drah ptnici, drah bratia a sestry! Mme ohlasova Spasitea, vaza nad smrou a darcu ivota, ktor sm seba nazval cestou, pravdou a ivotom (Jn 14, 6). lovek, ba cel udstvo potrebuje uzdravenie, pokoj a lsku. Miliny ud potrebuj nov ivot, potrebuj vzkriesenie. Naou lohou je odovzdva pochode ivota svojim bratom a sestrm vo viere a vo vetkch uoch zapaova ohe radosti zo spolonej asti na ivote Krista a so vzkriesenm Kristom vazi nad smrou. Lene najprv my sami musme by vzkriesen a musme horie vo svojich srdciach lskou a vakou ku Kristovi a k jeho Matke.
 
Zaal som zitkami, ktor maj udia, ke vstpia do tejto Baziliky sv. Petra. Modlm sa, ale aj vy sa modlite, aby sa kadho z ns, a vetkch nvtevnkov tejto baziliky, dotkol iv Jei Kristus a vzkriesil ns u na tejto zemi z naich hriechov. Prosme Presvt Bohorodiku a modlime sa, aby vzkriesenie po naej smrti bolo radostn a voviedlo kadho z ns do venho ivota. Amen.
 
PLn znenie homlie tu.
 
Na konci slvnosti vladyka Jn poakoval vetkm ptnikom za ich obetu spojen s pou a zaelal im astn nvrat domov, km on zostva alej v Rme na Biskupskej synode. Nasledovala spolon fotografia biskupov s kazmi a spolon fotografia vetkch ptnikov s biskupmi a kazmi. Niektor ptnici cestovali lietadlami, in autobusmi i autami, aj vlakmi. Po ceste mnoh navtvili aj in vzcne ptnick miesta v Taliansku. Po obidvoch archijerejskch svtch liturgich ptnici prijali plnomocn odpustky.
 
Tto archijerejsk svt liturgia s homliou preovskho arcibiskupa metropolitu, takmer priamo nad hrobom sv. apotola Petra, bola dstojnou bodkou za akovnou pou Grckokatolckej cirkvi do Rma. Grckokatolcki ptnici pred Katedrou sv. Petra vyspievali Nicejsko-carihradsk vyznanie viery, aby krali svojm ivotom dejinami Cirkvi alej, vern katolckej viere, byzantskej tradcii i svojmu svedomiu a tak aby boli dstojnmi pokraovatemi tch, ktor ich predili do venosti poas dvestoronej histrie Preovskej eparchie i 1155-ronej histrie vernosti pvodnmu modelu, ktor uskutonili svt Cyril a Metod (z prhovoru sv. Jna Pavla II. v Preove 2. jla 1995), teda vernosti byzantskej tradcii i Svtmu Otcovi. Mnoh ptnici pri ceste domov vyjadrovali svoje poakovanie adresovan preovskmu otcovi arcibiskupovi metropolitovi Jnovi za zorganizovanie tejto ndhernej akovnej pte.
 
 
 

Synoda 2021 - 2023
Dnes
15. aprl 2024 (pondelok) Fedor
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1506705 (35 %)
me by
1381114 (32 %)
nepi
1397853 (33 %)
Hlasy: 4285672
U ste hlasovali!
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX