Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Nie je mon, aby lovek svojou mocou vykorenil hriech z korea; odporova a odpor zna, zrani a by ranenm, to patr tebe, ale vykoreni Bohu. Lebo keby si ty to mohol urobi, nao by bol potrebn prchod Pna, lebo ako neme oko vidie bez svetla, ani nemono hovori bez jazyka, pova bez u, chodi bez nh a pracova bez rk: tak taktie neme by bez Jeia spasen, neme vojs do Nebeskho krovstva.
sv. Makar Egyptsk, pustovnk, +390
GMC BARKA - Juskova Voa
Facebook grkatpo
Grckokatolcka teologick fakulta
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

11.03.2020 | ISPA | tanos(3054)
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

Usmernenia a rozren informcie k zkazu verejnch bohosluieb

Usmernenia a rozren informcie k zkazu verejnch bohosluieb

Drah duchovn otcovia, mil bratia a sestry, veriaci Preovskej archieparchie,
 
na zklade Stanoviska KBS k zkazu verejnho slvenia bohosluieb z 10. marca 2020, zverejujeme alie resp. rozren informcie, po tom, o sme vera mailom informovali kazov:

  

1. V prlohe predkladme Zdvodnenie zkazu svtch om a usmernenie ostatnch cirkevnch obradov od hlavnho hygienika Slovenskej republiky.
 
Z listu zvl᚝ vyberme: "rad verejnho zdravotncta v Slovenskej republiky zdrazuje, e cieom opatren nariadench hlavnm hygienikom Slovenskej republiky je ochrana zdravia ud a predchdzanie ich prpadnmu mrtiu," uvdza hlavn hygienik SR Jn Mikas. V liste pridva aj usmernenie k usporiadvaniu ostatnch cirkevnch obradov. Apeluje, aby sa konali iba tie obrady, ktor nie je mon odloi. Zdrazuje, e tam, kde je to mon, cirkvi maj organizova obrady v exteriroch a zrove iba pre skupiny s o najmenm potom osb. Zrove pe, e z obradov maj cirkvi vyli osoby, ktor maj nariaden karantnu alebo akkovek prznaky respiranho infeknho ochorenia.
 
"Ak sa nevyhnutn obrady bud kona, je potrebn dodriava odstupy medzi osobami, ktor nie s z jednej domcnosti (vzdialenos 1,5 metra), dodriava respiran etiketu (kala, kcha do vreckovky, resp. do lakovho ohybu), nepodva si ruky, vykonva ich dezinfekciu. V priestoroch, kde sa vykonvaj obrady, odstrni ndoby s vodou (napr. svteniky), vykonva ast dezinfekciu priestorov, hlavne dotykovch plch, podlh, predmetov, kuiek a pod. Pri prijman striktne dodriava iba podvanie chleba na ruku, nepouva obrady pitia z jednej ndoby (napr. pitie z kalicha viacermi osobami ako jednou) a pod.," dodva v liste cirkvm hlavn hygienik SR. (pdf)


2. Oznamujeme, e v najbliiu nedeu (Krupoklonn nedeu) 15. marca 2020 o 10:00 bude RTVS vysiela priamy prenos slovenskej archijerejskej svtej liturgie sv. Bazila Vekho z Katedrly sv. Jna Krstitea v Preove, ktorej hlavnm sliacim bude preovsk arcibiskup metropolita Jn Babjak SJ. Svt liturgia bude bez prtomnosti veriacich, iba s najnutnejou asou kazov, asistencie a spevkov. Tento priamy prenos bol u dlhodobo plnovan a ponkame ho spolu s RTVS obzvl᚝ v tejto situcii. Preto prosme kazov, aby o tom veriacich o najviac informovali.


3. iadame kazov, aby aj poas tohto obdobia rezidovali vo svojej farnosti a boli tak k dispozcii veriacim nielen prostrednctvom telefnu, ale v prpade potreby aj osobne.


4. Zakzan s verejn bohosluby, teda kazi poda monosti maj slvi svt liturgie, prpadne aj niektor in slvenia neverejne za zatvorenmi dverami chrmu. Je vhodn ba potrebn, aby sa naalej pouvali zvony a aj tak boli veriaci upovedomen o tom, e sa mu duchovne zjednoti s kazom, ktor sa modl v chrme.


5. Prosme kazov, aby ak je to mon ponkali veriacim monos v priebehu da navtevova chrm k osobnej modlitbe (mimo asu bohosluieb, kedy je chrm uzamknut).


6. Farsk oznamy veriacim ponkajte prostrednctvom oznamov na dverch chrmov, prpadne na prstupnch farskch nstenkch, ale aj na webovch strnkach farnost, prpadne obecnch strnkach i prostrednctvom obecnho rozhlasu.


7. Ak sa chc veriaci vyspoveda, nech si s kazom telefonicky dohodn as svtej spovede v chrme.


8. To ist plat v prpade udelenia sviatosti pomazania chorch. Ak veriaci zavolaj kaza, je potrebn s.


9. V prpade, ak si vne chor pacient iada kaza, m o to on priamo alebo jeho prbuzn telefonicky poiada zdravotncky personl a po dohode kontaktova nemocninho kaza. V prpade ak nemocnica nem nemocninho kaza, kaza z farnosti.


10. V prpade iadosti o krst (inician sviatosti), ak je to mon, dohodnite s rodinou krst na as po skonen zkazu verejnch bohosluieb. Ak to nie je z nejakho vneho dvodu mon, udete tieto sviatosti v chrme v o najuom kruhu rodiny.


11. o sa tka pohrebov, je potrebn vykona pohreb s obmedzenm mnostvom ud, poda monosti v kruhu najbliej rodiny, s vynechanm konu bozkvania krika (poslednho cilovanija). Pri iadosti o zdun svt liturgiu treba postupova takto: Ponknu pozostalm, e zdun svt liturgiu bude slvi sm kaz neverejne v chrme. alia monos je posun zdun svt liturgiu na as po skonen zkazu verejnch bohosluieb, napr. na deviaty alebo tyridsiaty de, alebo in de.


12. Prosme kazov, aby popri osobnej komunikcii s veriacimi, ktor nie je zakzan, pouvali aj vetky in vhodn a dostupn monosti komunikcie, aby sa veriaci v tomto ase Vekho pstu nectili osamoten vo svojom duchovnom ivote, aby sa nemohli cti opusten svojimi duchovnmi pastiermi. Aby sme im pomohli tento vzcny as pstu prei duchovne o najintenzvnejie. Preto im ponkajme vetky vhodn monosti k osobnmu a rodinnmu duchovnmu ivotu.


13. Poda tradcie vchodnch cirkv vedn dni vekopstneho obdobia s aliturgick, teda spoloenstvo cirkvi sa modl utierne, asy a veierne s vnimkou sobt a nedie. Preto veriacich pozvame k osobnej a spolonej rodinnej modlitbe hodiniek (asov), ale aj veierne prpadne utierne z modlitebnch knh alebo prostrednctvom webstrnky casosolov.sk alebo mobilnej aplikcie casoslov.sk.


14. Vyuime tento as v naich rodinch, ktor s domcimi cirkvami, na spolon modlitbu s Bom slovom, tanie Svtho psma, spolon modlitbu almov, svtho ruenca, ale aj na spolon rozhovory s demi o viere a Cirkvi, aby sme takouto formou mohli Krista prijma duchovne.


15. Kee v tieto nedele nie je monos by fyzicky prtomn na svtej liturgii, vetci veriaci mu ma pokojn svedomie, lebo tto neas na svtej liturgii ich v tomto prpade nezavzuje pod akm hriechom. V najbliiu nedeu (Krupoklonn nedeu) a nasledujci tde odporame, aby pri spolonej modlitbe si rodina uctila Kristov kr, vystavila ho na dstojn miesto a zaplila svieku. Aj pri inch spolonch rodinnch modlitbch mono ma vystaven kr a zaplen svieku.


16. V tejto situcii veriacim ponkame aj modlitbu v rozlinch potrebch a modlitbu ku klokoovskej Bohorodike. (pdf)


17. Bohosluby v priamom prenose na www.logos.tv je mon sledova z Katedrly sv. Jna Krstitea v Preove v tomto poriadku:

Vedn de:
16:30 Svt liturgia; v stredu a v piatok sluba vopred posvtench darov

 

Sobota:
07:00 Svt liturgia a panychda s hramotami
17:00 Vek veiere
 
Nedea:
07.00 Utiere
08.00 Svt liturgia
10:00 Svt liturgia
17:00 Vekopstna veiere
 
Zrove mono sledova priame prenosy bohosluieb na www.logos.tv z hory Zvir v Litmanovej (svt liturgia 10:00 12:00, Korunka Boieho milosrdenstva 15:00 15:15), z Baziliky minor v utine a z niekokch alch miest (katedrly v Koiciach a Bratislave a ptnick miesta).

18. Televzia Zempln (www.zemplin.tv) ponka viacero priamych prenosov bohosluieb, aj z Katedrly sv. Jna Krstitea v Preove (PO PI svt liturgia o 16:30, SO svt liturgia o 7:00, Vek veiere o 17:00, NE Utiere o 7:00, svt liturgie o 8:00 a 10:00, Vekopstna veiere o 17:00) a z hory Zvir v Litmanovej (svt liturgia 10:00 12:00, Korunka Boieho milosrdenstva 15:00 15:15).

19. Televzia Lux:
PO PI: 7:00 , 12:00 , 19:00
SO: 7:00, 18:00
NE 15. 3. 2020: 10:30, 18:00
NE 22. 3. 2020: 10:00, 18:00
Svt omu bude mon sledova okrem TV vysielania aj online na strnke www.tvlux.sk, na facebooku TV LUX a tie na youtubovom kanli TV LUX.

 
20. Rdio Lumen: Od stredy 11. marca si vypoujete denne v priamom prenose svt ome z rozhlasovej kaplnky sv. Michala Archanjela v Banskej Bystrici a alch miest a to hne dvakrt denne. Rno o 8:30 a veer v tradinom ase o 18:00.


21. Kazom ponkame prhovor hovorcu KBS Martina Kramaru k tejto situcii: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=202003110 34


22. Ponkame aj homliu Svtho Otca Frantika z 10. marca 2020: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=202003100 28

 

23. Nezabdajme na dodriavanie hygienickch pokynov, ktor s u veobecne znme.

  

Nech ns tto ak situcia, ke s zakzan verejn bohosluby, neoberie o duchovn rados z prevania pstneho obdobia, ale nech ete viac zintenzvni nau tbu po Kristovi. Tento n kr spojen s vrusovm nebezpeenstvom nech upriami nau pozornos na Jeia Krista, ktor zomrel pre nau spsu na kri. V oakvan slvneho Kristovho vzkriesenia


Arcibiskupsk kria v Preove

Synoda 2021 - 2023
Dnes
27. mj 2024 (pondelok) Iveta
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1519041 (35 %)
me by
1392663 (32 %)
nepi
1409566 (33 %)
Hlasy: 4321270
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX