Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Ako pozna a liei pynho? - Pozna ho poda toho, e sa sna o povenie. Pcha sa liei vierou v tto pravdu: Boh pynm odporuje, ale pokornm dva milos (Jak 4, 6). K tomu treba poznamena, e nikto sa neme vyliei z tejto nruivosti i keby sa ako bl, e bude odsden s pynmi, km sa celkom nezriekne tby po slve, podobne ako sa niekto neme odnaui od nejakho dialektu alebo spsobu rozprvania alebo i od nejakho inho prejavu, km neprestane nielen poda toho robi, ale aj zaujma sa o to.
sv. Bazil Vek
Facebook grkatpo
GMC BARKA - Juskova Voa
Grckokatolcka teologick fakulta
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

20.09.2021 | Michal Pavliinovi | tanos(1237) | Foto
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

Preov jasal radosou z prchodu Svtho Otca

Preov jasal radosou z prchodu Svtho Otca

 Ak s nejak vznamn dtumy, ktor do histrie Grckokatolckej cirkvi na Slovensku boli zapsan zlatmi psmenami, tak utorok 14. September 2021 sa vznamnou mierou zaradil medzi nich. V de sviatku Povenia svtho a ctyhodnho Kra bola na priestranstve pred Mestskou portovou halou v Preove slven archijerejsk svt liturgia, ktorej predsedal a na ktorej homliu ohlsil najvy vekaz Katolckej cirkvi, Svt Otec Frantiek.
 
Brny pre ptnikov sa otvorili presne o polnoci a niekoko desiatok veriacich stlo v rade u pred polnocou s myslom zska o najlepie miesta, priam na dosah ppeovej ruky. Niekoko mint pred 4. hodinou zaal bohat duchovno-kultrny program, ktormu dominovali modlitby ako utiere, svt ruenec, akatist ku klokoovskej Presvtej Bohorodike a popretkvan bol vystpenm rznych znmych umelcov, medzi ktormi nechbali spevky udovch piesn Anka Porov, Monika Kandrov, alej spevci Ondrej Kandr a tefan tec, Kapela Peter Milenky & Band, Marin Husovsk a znma Preovanka Katarna Knechtov. Sasou programu bola aj prezentcia hymny stretnutia s nzvom Oslven kr, ktor zaspieval otec Peter Milenky za doprovodu voklovej skupiny.
 
Krtko pred desiatou hodinou dorazil do Preova Svt Otec Frantiek. V zkulis ho chlebom a soou privtali deti v krojoch z reginu ari a manelsk pr Miroslav a Zuzana Kebov. Miroslav Keba, stolr z Davidova, vyrbal vo svojej dielni pre Svtho Otca ppesk trn, analogion a ostatn mobilir. Po privtan nastpil Svt Otec do papamobilu a pomaly zaal prechdza pomedzi jednotliv sektory. Veriaci, ktor do poslednho miesta zaplnili priestranstvo pred mestskou halou zaali radostne jasa a pozdravova Svtho Otca heslami: Rados srdca prezrdza, Svt Otec prichdza alebo aj Vrcne sme Vs akali, v Preove sa dokali i do tretice Svt Ote vitajte, poehnanie nm dajte! Svt Otec s smevom na tvri sa pozdravoval s ptnikmi a udeoval im svoje ppesk poehnanie.
 
Po ukonen prejazdu papamobilom sa Svt Otec obliekol do liturgickho rcha ervenej farby a za spevu Voel jesi archijereju v liturgickom sprievode pristpil k oltru, ktor si uctil bozkom a odobral sa na hornoje sidalie ppesk trn. Spolu so Svtm Otcom koncelebrovalo tto archijerejsk svt liturgiu 5 kardinlov J. Em. Pietro Parolin, J. Em. Leonardo Sandri, J. Em. Ayuso Guixot, J. Em. Jean Claude Hollerich a J. Em. Stanisaw Dziwisz. Sasou koncelebrujceho episkoptu bolo aj 21 vchodnch a 17 zpadnch biskupov. Okrem nich eucharistick spoloenstvo tvorilo viac ako 480 kazov oboch katolckych obradov a 6 diakonov.
 
Ppe Frantiek predsedal vchodnej svtej liturgii, priom jednotliv poehnania a liturgick vstupy hovoril v latinine, ostatn archijerejsk asti viedol preovsk arcibiskup metropolita Jn Babjak SJ, s ktorm koncelebrovali arcibiskup Cyril Vasi SJ, koick eparcha a vladyka Peter Rusnk, bratislavsk eparcha. Pri prestole s biskupmi koncelebrovali aj tyria kazi protosynkeli jednotlivch grckokatolckych eparchi na Slovensku Mons. ubomr Petrk, otec Vladimr Skyba, archimandrita Jaroslav Lajiak a sdny synkel Preovskej archieprachie otec Jaroslav Pasok. V vode ppe Frantiek viedol liturgick dialg s dvomi hlavnmi diakonmi Rastislavom Vargom a Petrom Fekom, tak ako to predpisuj rubriky svtej liturgie. Po tom o im udelil poehnanie v latinskom jazyku sa zaala archijerejsk svt liturgia. Poas spevu tropra a kondku sviatku sa Svt Otec presunul od ppeskho stolca dopredu pred ozdoben Kristov kr. Nsledne so sklonenou hlavou zatia o zbor spieval ndhern hymnus Tvojmu kru klaniame sa, Vldca, a tvoje svt vzkriesenie oslavujeme zotrval v tichej modlitbe pred krom.
 
Po speve apotola a evanjelia zo sviatku nasledovala homlia Svtho Otca, ktor ohlsil v talianskom jazyku. Veriaci mali monos na vekoplonch obrazovkch ta preklad homlie.
 
Svt Otec ndherne vystihol podstatu sviatku a lohu kra v ivote veriaceho loveka. Pozval prtomnch na slvnosti aj vetkch, ktor boli s nm spojen cez obrazovky i rdi, aby vo svojom ivote podobne ako apotol Jn videli kr a stali sa svedkom pre ostatnch ud. Niektor svt uili, e kr je ako kniha, ktor, treba otvori a ta, aby sme ju spoznali. Knihu nesta kpi, pozrie sa na u a vystavi si ju doma na peknom mieste. To ist plat pre kr: je namaovan alebo vytesan na mnohch miestach naich chrmov. Krikov je nespoetne vea: na krku, v dome, v aute, vo vrecku. Ale neoso nm to, ak sa nezastavme, nezahadme na Ukriovanho a neotvorme mu srdce, ak sa nenechme oari jeho ranami, otvorenmi pre ns, ak sa nae srdce nenapln dojatm a nebudeme plaka pred Bohom, ktor je zranen z lsky k nm, povedal v homlii ppe Frantiek.
 
Svt Otec, dobre poznajc histriu Grckokatolckej cirkvi na Slovensku, ke zaal rozprva o vydvan svedectva kra spomenul tieto slov: Myslm na muenkov, ktor v tomto nrode vydvali svedectvo Kristovej lsky vo vemi akch asoch, ke vetky okolnosti radili mla, zosta v bezpe, nevyznva vieru. Ale nemohli nevydva svedectvo. Koko uachtilch ud trpelo a zomrelo tu na Slovensku kvli menu Jei! Svedectvo naplnen z lsky k Tomu, na koho toko hadeli. Tak, a sa mu zaali podoba, dokonca aj v smrti.
 
Ppeove slov sa hlboko dotkali kadho prtomnho. O to viac boli povzbudenm pre prtomnch mylienky pozvajce k cte k rodiom i starm rodiom a tm, ktor u nie s medzi nami: Drah bratia a sestry, videli ste svedkov. Zachovajte si mil spomienku na osoby, ktor vs ivili a vychovvali vo viere. Boli to skromn, jednoduch udia, ktor dali svoj ivot, milovali a do konca. To s nai hrdinovia, hrdinovia kadodennosti a prve ich ivoty menia dejiny, dodal v zvere homlie Svt Otec Frantiek a zoal vek potlesk vetkch prtomnch.
 
Svt prijmanie poas liturgie rozdvalo 230 kazov, a kadmu kazovi asistovali vdy dvaja dobrovonci. Jeden z nich dral lt ddnik, ktorm oznaoval miesto, kde sa podva svt prijmanie a druh dobrovonk dral v dvoch hrnekoch lyiky k podvaniu Eucharistie, nakoko svt prijmanie sa podvalo pod obojm spsobom. Kad prijmal vdy alou kovovou lyikou, ktor boli zakpen pre tto prleitos.
 
V zvere archijerejskej svtej liturgie Svt Otec udelil vetkm zveren poehnanie. Potom mu poakoval preovsk arcibiskup metropolita Jn Babjak SJ. V Grckokatolckej cirkvi na Slovensku je Svt Otec Peter z Rma, po cel storoia vemi milovan. Modlime sa za Vs i za Vae apotolsk dielo, ktor konte po celom svete a tak posilujete bratov a sestry vo viere. Vieme, s akou lskou sa ujmate marginalizovanch ud, ako ich milujete, prve preto e trpia a pripodobuj sa sammu Jeiovi Kristovi, ktor ns vykpil svojou smrou na kri a slvnym zmtvychvstanm. Vaka Vm, drah Svt Ote, za siln slov, ktor ste nm vetkm dnes adresovali. Vo Vaich slovch ctime aj my grckokatolci, e je Vm blzke a znme svedectvo vernosti Grckokatolckej cirkvi nstupcovi Svtho Petra, nielen v nedvnej histrii, ale aj dnes. Modlime sa za Vs, aby Vs Pn ete dlho rokov zachoval pri kormidle Kristovej lodiky Cirkvi, povedal metropolita Jn Babjak a zaintonoval Svtmu Otcovi na mnohaja i blahaja lita. Zbor spolone s celm zhromadenm spievali ppesk hymnu V sedmobrenom kruhu Rma.
 
Nsledne sa uskutonilo odovzdanie darov. Svt Otec Frantiek daroval Grckokatolckej cirkvi zlat kalichov spravu a arcibiskup Babjak zasa daroval ppeovi kpiu klokoovskej Presvtej Bohorodiky. Okrem tohto dostal Svt Otec aj rune vyrezvan dreven kr, s ktorm poehnval u poas archijerejskej svtej liturgie a vzcny slovensk opl z najstarch oplovch ban na svete, ktor s v blzkosti Preova v Slanskch vrchoch.
 
V samotnom zvere sa uskutonila korunovcia ikony klokoovskej Bohorodiky. Poas toho ako zbor spieval piese Pod Tvoju milos pribihajem Bohorodice, Svt Otec pristpil bliie k ikone, pozdvihol nov korunky smerom k ikone a nsledne ich odovzdal diakonom. T korunky umiestnili na pripraven miesto z avej a pravej strany milostivej klokoovskej ikony. Svt Otec Frantiek ete chvu zostal pohren do modlitby a nsledne sa v sprievode odobral do sakristie. Po skonen liturgie sa ete v skrom stretol s vladykom Milanom Chauturom a v sakrestii poehnal aj svt ruence, ktor boli odovzdan ako pamiatka vetkm dobrovonkom. V samom zvere sa ete Svtmu Otcovi osobne poakovali a odovzdali mu aj dary predseda Preovskho samosprvneho kraja Milan Majersk s manelkou, europoslankyou Miriam Lexmann a taktie aj primtorka mesta Preov Andrea Turanov s manelom.
 
Cel priebeh slvnosti sprevdzala nezitn pomoc viac ako 850 dobrovonkov, bez ktorch by takto udalos bola len ako uskutoniten. Skutone vetkm dobrovonkom ako aj ich hlavnm koordintorom Viktrii olnovej a Matovi Verbovi, ako aj Barbore Okruhanskej a celej eventovej agentre vyslovuj organiztori primn Pn Boh zapla.
 
Byzantsk obrad bez krsneho viachlasnho spevu by nikdy nebol tm m je, a preto obrovsk vaka patr aj lenom Zboru sv. Cyrila a Metoda v Koiciach a Zboru bl. Pavla Petra Gojdia z Vranova-emernho, ako aj zstupcom z katedrlneho zboru v Preove a chrmovho zboru v Lipanoch, ktorch starostlivo pripravovala dirigentka Lucia Lovaov v zkej spoluprci s Mriou andorovou.
 
Vek vaka patr Mestu Preov a Preovskmu samosprvnemu kraju a vetkm zlokm, ktor pod ne spadaj, za ich pomoc pri prprave nvtevy Svtho Otca v Preove. Tie viacerm alm kazom a laikom, ktor pracovali viac v zad, napr. pre mdi, ozvuenie a pod. Grckokatolcke arcibiskupstvo v Preove akuje aj jednotlivm mdim za prezentciu nvtevy ppea v Preove. Dleit lohu zohrala aj Televzia Logos a Zempln. Vek vaka patr aj celmu tbu RTVS, ktor sa podieali na priamom prenose svtej liturgie. Televzny prenos sa vysielal do viac ako 60 krajn sveta a o Preove a grckokatolkoch zo Slovenska sa tak mohli dozvedie miliny ud.
 
V Preove vetci prtomn zaksili asne krsne, radostn, dstojn a poehnan liturgick slvenie so Svtm Otcom. Boh ten de poehnal aj ndhernm poasm, ktor ete umocnilo naden atmosfru tohto historickho da a mnostvom ptnikov, ktor napriek mnohm prekkam, ako boli registrcia i pandmia, prili v hojnom pote a zaplnili nielen cel priestranstvo pripraven na slvenie, ale aj priahl plochy. A tak druh nvteva ppea na tomto mieste, ale prv grckokatolcka svt liturgia slven ppeom na Slovensku, sa u nezmazatene zapsala nielen do dejn Grckokatolckej cirkvi na Slovensku a Mesta Preov, ale aj do historickej pamte naej krajiny. Posolstvo, ktor Svt Otec Frantiek zanechal, je potrebn teraz s Boou pomocou spracova a z neho i, pretoe je vemi siln a aktulne.

Synoda 2021 - 2023
Dnes
23. marec 2023 (tvrtok) Adrin
Liturgick tania:
Kalendr
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1457313 (35 %)
me by
1334613 (32 %)
nepi
1350386 (33 %)
Hlasy: 4142312
U ste hlasovali!
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX