Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Ke milujete Boha, postarajte sa, aby aj vai blni, a najviac domci a znmi ho milovali. Preto ich poute, presvedte, napomnajte a proste, koko len mete.
sv. Augustn
GMC BARKA - Juskova Voa
Grckokatolcka teologick fakulta
Facebook grkatpo
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

27.01.2023 | ISPA/TSKE/sgabor | tanos(704)
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

V Preove si pripomen 15. vroie zriadenia Grckokatolckej metropolie

V Preove si pripomen 15. vroie zriadenia Grckokatolckej metropolie

Grckokatolci si v sobotu 28. janura v Katedrle sv. Jna Krstitea v Preove slvenm archijerejskej svtej liturgie pripomen 15. vroie od zriadenia Grckokatolckej metropolie sui iuris na Slovensku. Svtej liturgii so zaiatkom o 10.00 bude predseda vladyka Peter Rusnk, bratislavsk eparcha a apotolsk administrtor sede vacante Preovskej archieparchie a homliu ohlsi Mons. Nicola Girasoli, apotolsk nuncius na Slovensku. Na slvnos prisbilo as 21 biskupov zo Slovenska a zahraniia. Svt liturgia bude vysielan v priamom prenose RTVS na Dvojke a na vlnch Rdia LUMEN.
 
Sprievodn program oslv 15. vroia reorganizcie Grckokatolckej cirkvi na Slovensku zana u v piatok 27. janura medzinrodnou vedeckou konferenciou, ktor sa o 9.00 zane na pde Grckokatolckej teologickej fakulty Preovskej univerzity. So svojimi prspevkami okrem inch vystpi Mons. Dimitrios Salachas, emeritn vladyka Grckeho apotolskho exarchtu z Atn, Mons. Cyril Vasi, arcibiskup a koick eparcha a osobnos Mons. Jna Hirku, preovskho biskupa, ktorho 100. vroie narodenia si Grckokatolcka cirkev pripomenie v novembri tohto roka, priblia prof. Marek Petro a otec Andrej Rusnk, osobn tajomnk biskupa Hirku.
 
V Koiciach si v nedeu pripomen 15. vroie povenia Koickho apotolskho exarchtu na eparchiu slvenm archijerejskej svtej liturgie, ktorej v Katedrle Narodenia Presvtej Bohorodiky o 10.30 hod bude predseda vladyka Cyril Vasi SJ, prtomn bude aj apotolsk nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli.
 
Zavenm oslv bude slvenie svtej liturgie v grckom jazyku, ktor 30. janura na sviatok Troch svtiteov bude v Katedrle sv. Jna Krstitea o 8.30 slvi vladyka Manuel Nin OSB, apotolsk exarcha z Atn spolone s vladykom Petrom Rusnkom. Po svtej liturgii, v aule A1 na Grckokatolckej teologickej fakulte, zaznie z st vladyku Manuela Nina prednka Svt Efrm Srsky bsnik a teolg. Profesor Nin je medzinrodne uznvanm odbornkom na srsku spiritualitu, predna na viacerch ppeskch univerzitch a je spoluautorom monografi a lnkov o svtom Efrmovi.
 
30. janura 2008 ppe Benedikt XVI. povil Grckokatolcku cirkev na Slovensku na metropolitn cirkev sui iuris so sdlom v Preove, priom povil Preovsk eparchiu na archieparchiu a na metropolitn sdlo. Za jej prvho metropolitu ustanovil vladyku Jna Babjaka SJ. Zrove povil Koick apotolsk exarcht na eparchiu a zriadil nov Bratislavsk eparchiu. Za jej prvho eparchilneho biskupa vymenoval Mons. Petra Rusnka.
 
Minul rok, 25. aprla, ppe Frantiek prijal zrieknutie sa radu vladyku Jna Babjaka SJ z vedenia Preovskej archieparchie a celej metropolie. Aktulne je preovsk arcibiskupsk a metropolitn stolec uprzdnen.
 
V pondelok 23. janura bol za pomocnho biskupa Bratislavskej eparchie menovan vladyka Milan Lach SJ, doteraj eparcha Parmy, ktor je sasou Grckokatolckej rutnskej metropolitnej cirkvi v USA. Episkopt Grckokatolckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku tvor 5 biskupov: vladyka Peter Rusnk, bratislavsk eparcha a apotolsk administrtor Preovskej archieparchie, vladyka Cyril Vasi SJ, arcibiskup koick eparchilny biskup, vladyka Milan Lach SJ, bratislavsk pomocn biskup, vladyka Jn Babjak SJ, emeritn preovsk arcibiskup a vladyka Milan Chautur CSsR, emeritn biskup Koickej eparchie. Na Slovensku v kltore redemptoristov v Starej ubovni psob vladyka Marin Andrej Pack CSsR, emeritn biskup Apotolskho exarchtu sv. Cyrila a Metoda pre Slovkov byzantskho obradu v Kanade.
 
Grckokatolcka cirkev na Slovensku m poda vsledkov stania obyvatestva z roku 2021 spolu 218 235 veriacich. V porovnan s poslednm stanm obyvatestva narstol poet veriacich o 11 364 o znamen 5,5 percentn nrast. Z celkovho potu grckokatolkov na Slovensku ije v Preovskej archieparchii 114 401 veriacich, Koick eparchia m 74 240 veriacich a v Bratislavskej eparchii sa prihlsilo ku grckokatolckemu vierovyznaniu 29 594 veriacich.
 
Niektor informcie o Preovskej archieparchii
Preovsk archieparchia m 18 protopresbytertov (dekantov), z ktorch s dva personlne, 163 farnost, 319 kazov, z toho 18 rehonch a troch trvalch diakonov. Z uvedenho potu kazov bolo v roku 2022 p novokazov. Preovsk archieparchia m 362 chrmov.
 
Sasou Preovskej archieparchie je Humensk archieparchilny vikarit so sdlom v Humennom, ktor bol zriaden na Svt a vek tvrtok 13. aprla 2017. Za prvho humenskho vikra bol ustanoven otec Martin Zlack, vtedaj farr grckokatolckej farnosti Zosnutia Presvtej Bohorodiky v Humennom a protopresbyter humenskho protopresbytertu.
 
o sa tka rehonho ivota, v archieparchii psobia dve musk rehole bazilini a redemptoristi. Aktulne je spolu v piatich kltoroch 18 rehonkov a dvaja rehon bratia. V enskch reholiach je 72 rehonch sestier z rdu bazilinok, kongregcie sluobnc Nepokvrnenej Panny Mrie a kontemplatvnych redemptoristiek.
 
Grckokatolcka metropolitn cirkev sui iuris na Slovensku m v sasnosti 47 seminaristov (nielen v seminri, ale aj na tdich v zahrani, na pastoranej praxi...), z toho Preovsk archieparchia 24 seminaristov. V Preove sa nachdza aj Grckokatolcka teologick fakulta Preovskej univerzity, ktor je zrove cirkevnou fakultou akreditovanou Kongregciou pre katolcku vchovu (seminre a tudijn intitty) a na ktorej tuduje 346 tudentov v prvom a druhom stupni vysokokolskho vzdelania, z toho 233 v dennej forme a 113 v externej forme tdia. V doktorandskom tdiu je 30 tudentov, z toho 2 v dennej forme a 33 v externej forme tdia. Pedagogick zbor tvor 6 profesorov, 8 docentov a 5 odbornch asistentov s titulom PhD.

V Preove sdli aj redakcia periodika SLOVO, ktor je oficilnym asopisom Grckokatolckej cirkvi na Slovensku a vychdza ako plnofarebn dvojtdennk u viac ako 50 rokov.
 
V Preove m svoje sdlo aj Grckokatolcka charita, ktor intenzvne pomha nielen v metropole aria, ale aj na inch miestach uom, ktor s v ndzi. Okrem mnohch projektov bola v roku 2018 zriaden prv farsk charita v Okrunej nealeko Preova. Nsledne v priebehu alch rokov bolo zaloench alch 14 farskch chart. Vznamne sa Grckokatolcka charita angaovala pri zvldan minuloronej migranej vlny z Ukrajiny. V nadvznosti na to boli nsledne zriaden centr podpory uteencom v Preove a Bardejove a okrem toho pomocn ruku sprostredkuj aj socilne centr v mestch Snina, Humenn, Svidnk a Preov.
 
Celorone s najnavtevovanejmi ptnickmi miestami Preovskej archieparchie bazilika minor Zosnutia Presvtej Bohorodiky v utine a hora Zvir v Litmanovej, ktor s duchovnm putom zviazan s bazilikou Santa Maria Maggiore v Rme. Preovsk archieparchia m okrem toho niekoko alch navtevovanch ptnickch miest, medzi ktor patr aj ptnick miesto v Krsnom Brode, z ktorho ikona Presvtej Bohorodiky bola sasou modlitieb a duchovnho ivota poas Jubilejnho roka 2018. Slovensk pota pri prleitosti 200. vroia od vzniku Preovskho biskupstva vydala v edinom rde Umenie potov znmku, ktorej motv tvorila prve ikona z Krsneho Brodu.
 
V archieparchii intenzvne psobia 4 pastoran centr pre mlde v Juskovej Voli, pre stredokolkov a vysokokolkov v Preove, pre rodiny na Sigorde a pre Rmov v iave. Od roku 2017 aj tri rmske misie v okresoch Vranov nad Topou, Bardejov a Star ubova. Poas poslednch troch rokov sa intenzvne rozvinula prca na alom pastoranom centre pre Rmov, ktor sdli na Sigorde nealeko Preova. V pastorcii Rmov aktvne psob sedem kazov.
 
V archieparchii psob 10 kl a kolskch zariaden. Od roku 2017 zaala vysiela grckokatolcka televzia Logos. Ponka online priame prenosy z katedrlneho chrmu a ptnickch miest, ktor s na dennej bze zaraden aj do vysielania regionlnej televzie TV Zempln. Logos TV pripravuje Grckokatolcky magazn, ktor mapuje dianie v Grckokatolckej cirkvi na Slovensku.
 
Katedrlny chrm v Preove je zasvten sv. Jnovi Krstiteovi. Popri relikvii Svtho Kristovho kra s v katedrle k cte vystaven aj relikvie sv. Jna Krstitea, sv. prvomuenka tefana a viacerch inch svtch. V bonch kaplnkch s to relikvie blahoslavench grckokatolckych biskupov muenkov Pavla Petra Gojdia OSBM a Vasia Hopka a v lodi chrmu aj vern kpia Turnskeho pltna. Tto katedrlu v roku 1995 navtvil sv. Jn Pavol II.
Vladyka Peter Rusnk v rmci Konferencie biskupov Slovenska je na ele Rady pre laick a apotolsk hnutia a taktie je predsedom socilnej subkomisie teologickej komisie.
 
Niektor informcie o Koickej eparchii
Koick eparchia bola knonicky zriaden 30. janura 2008, bulou ppea Benedikta XVI. Qui successimus a podriaden preovskmu metropolitnmu stolcu. Eparchia, ako samostatn cirkevnoprvna jednotka, vznikla povenm Koickho apotolskho exarchtu, zriadenho ete v roku 1997. V roku 2023 si spoloenstvo grckokatolkov v Koiciach teda pripomna 15 rokov od povenia exarchtu na riadne biskupstvo.
 
Hranice Grckokatolckej eparchie Koice sa prekrvaj s hranicami Koickho samosprvneho kraja.
 
Vetci grckokatolci na zem Abova, Zemplna a Spia boli od konca 18. storoia zalenen do Mukaevskskej eparchie matky vetkch grckokatolckych biskupstiev v Karpatskom oblku. V roku 1787 sa Koice stali sdlom Koickho vikaritu Mukaevskej eparchie, aby sa tak zjednoduila sprva biskupstva, ktor zahalo 13 p severovchodnho Uhorska. Prenesenie sdla vikaritu do Preova a zriadenie Preovskej eparchie v roku 1818 podriadilo vetkch grckokatolkov Abova a Spia pod sprvu biskupa v Preove. Grckokatolci na Zemplne ostali aj naalej pod sprvou biskupa v Mukaeve a neskr niekoko farnost prelo pod sprvu novovzniknutej Hajddoroskej eparchie. Zmena hranc v strednej Eurpe v obdob pred Druhou svetovou vojnou viedla v roku 1939 k zriadeniu Mukaevskej apotolskej administratry na Slovensku kam patrila aj asi polovica sasnch farnost Koickej eparchie. Na ele administratry stl preovsk biskup P. P. Gojdi a generlny vikr sdlil v Rakovci nad Ondavou. Po definitvnom usporiadan hranc v roku 1945 bola tto administratra rozren o alie farnosti. Po roku 1990 sa obnovili snahy o zriadenie biskupstva pre grckokatolkov bvalej Mukaevskej administratry na Slovensku. Tieto farnosti Zemplna od 21. februra 1997, spolu s grckokatolckymi farnosami Abova a asti Spia, tvoria jadro vtedy zriadenho Koickho apotolskho exarchtu a od roku 2008 aj Koickej eparchie.
 
Z celkovho potu obyvateov ijcich na zem Koickej eparchie, tvor komunita grckokatolkov pribline 9,5 percenta, vyjadren v slach poda stania obyvateov v roku 2021 bol celkov poet obyvateov v Koickom kraji 782 216, z ktorch sa 74 240 hlsilo ku Grckokatolckej cirkvi.
 
V sasnosti (k 31.12.2022) je Koick eparchia spoloenstvom pribline 75 tisc grckokatolkov ijcich v 98 farnostiach, siedmich protopresbytertoch (dekantoch), 17 mestch, 440 obciach, o ktorch sa star 172 kazov, z ktorch s 16 rehonci, 3 mnsi, 12 dchodcovia, 9 vykonvaj pastoran slubu v zahrani a 3 psobia v Ordinarite OS a OZ SR. Na zem eparchie psob v niekokch rehonch domoch aj 33 rehonch sestier. Na kazstvo sa pripravuje 26 seminaristov. Bohosluobn ivot sa uskutouje v 158 chrmoch a niekokch farskch, kolskch, nemocninch a inch kaplnkch na zem eparchie.
 
V zriaovateskej psobnosti Koickej eparchie je 16 kl a kolskch zariaden. V roku 2019 vzniklo v Dvoriankach Centrum pre mlde Koickej eparchie svtho Jna Teolga.
 
Od roku 1997 bolo na zem Koickej eparchie zriadench 18 farnost, posvtench 26 novch chrmov, 21 novch farskch budov a nov budova pre centrlne rady biskupstva. Kltorn chrm Zostpenia svtho Ducha v Michalovciach, kde s uloen ostatky blahoslavenho Metoda Dominika Trku CSsR, bol v roku 2012 poven na baziliku minor. Chrm Zosnutia presvtej Bohorodiky v Klokoove, v najvznamnejom ptnickom mieste Koicke eparchie, ktor si v roku 2020 pripomenulo 350. vroie od zzranho slzenia ikony Presvtej Bohorodiky, bol v roku 2020 spojen duchovnm putom s rmskou ppeskou bazilikou Santa Maria Maggiore. V de sviatku Zvestovania Presvtej Bohorodike 25. marca 2021 bol v celej Grckokatolckej cirkvi na Slovensku vyhlsen nov marinsky sviatok s titulom Pamiatka zzranej klokoovskej ikony Presvtej Bohorodiky, patrnky Zemplna. Zrove bola klokoovsk Bohorodika vyhlsen za patrnku vchodoslovenskho reginu, ktor sa historicky nazva Zempln. Nov sviatok sa bude slvi kadorone prv nedeu v mesiaci oktber. V prpade, e na prv nedeu pripadne dtum 1. oktber, o je sviatok Pokrova Ochrany Presvtej Bohorodiky, liturgick spomienka klokoovskej ikony sa bude slvi nasledujcu nedeu.
 
Na sviatok sv. apotolov Petra a Pavla na svtej omi, ktorej predsedal ppe Frantiek v Bazilike sv. Petra, bola vystaven aj ikona Klokoovskej Bohorodiky. V ten de zrove ppe poehnal aj korunky, ktormi bol klokoovsk obraz korunovan poas nvtevy Svtho Otca Frantika v Preove v septembri 2021.
 
V poslednch rokoch sa mesto Koice stva cieom migrcie mnohch grckokatolkov z vchodnho Slovenska, ale aj tudentov a pracujcich z Ukrajiny, ktor sa tie hlsia ku Grckokatolckej cirkvi. Aj z tohto dvodu boli v roku 2020 zriaden v Koiciach dve nov farnosti, aby sa zlepila pastoran starostlivos o grckokatolkov v druhom najvom meste Slovenska. Zrove boli v tom istom roku v Koickej eparchii ustanoven aj dvaja nov biskupsk synkeli (vikri). Jeden pre maarskch a jeden pre rusnskych a ukrajinskch grckokatolkov ijcich na zem eparchie.
 
Tragick udalosti vojny na Ukrajine, s ktorou Koick eparchia bezprostredne sused, spsobila masov prlev uteencov. Vek as z nich sa usadila v Koiciach, kde bola arcibiskupom Vasiom zriaden v roku 2022 ukrajinsk misia, ktor psob pri katedrle Narodenia presvtej Bohorodiky. Misia zsko spolupracuje s Dennm centrom Koickej eparchie pre Ukrajincov a Grckokatolckou eparchilnou charitou.
 
Grckokatolcka eparchia Koice je zasvten sv. Kontantnovi Cyrilovi a Metodovi.
 
Na zem eparchie sa nachdza sedem ptnickch miest: Klokoov (Zosnutie presvtej Bohorodiky), Koice (Narodenie presvtej Bohorodiky), Michalovce (Zostpenie Svtho Ducha), Seovce (sv. Cyril a Metod), Trebiov (Kristus Kr), Slovinky (sv. vekomuenk Juraj), Vek Kapuany (bl. hieromuenk P. P. Gojdi).
 
V januri 2020 bol za apotolskho administrtora Sede plena Koickej eparchie vymenovan ppeom Frantikom vladyka Cyril Vasi SJ, dovtedaj sekretr Kongregcie pre Vchodn cirkvi v Rme. Arcibiskup Vasi zastval rad apotolskho administrtora do 24. jna 2021, ke Svt Otec Frantiek prijal zrieknutie sa pastoranho riadenia Koickej eparchie predloen vladykom Milanom Chauturom CSsR a zrove menoval za koickho eparchilneho biskupa vladyku Cyrila Vasia SJ, dovtedajieho apotolskho administrtora sede plena, priom mu ponechal osobn titul arcibiskup.
 
V rmci KBS sa arcibiskup Cyril Vasi SJ stal predsedom Rady pre rodinu, predsedom Rady pre intitty zasvtenho ivota a spolonosti apotolskho ivota a predsedom Rady pre pastorciu v zdravotnctve a SKCH. Okrem toho je aj lenom Kolgia pre skmanie rekurzov v oblasti rezervovanch deliktov pri Kongregcii pre uenie viery v Rme a lenom Najvyieho tribunlu apotolskej signatry vo Vatikne.
 
Dejiny eparchie v Koiciach s zatia krtkymi dejinami; stoja na svojom zaiatku. S vak viditenm pokraovanm udriavania a sprostredkovania viery naich otcov, ktor nm priniesli svt, apotolom rovn, Cyril a Metod, spolupatrni Eurpy.
 
Niektor informcie o Bratislavskej eparchii
Bratislavsk grckokatolcka eparchia si v pondelok 30. janura 2023 pripomna trnste vroie svojho vzniku. Eparchiu zriadil v roku 2008 Svt Otec Benedikt XVI. bulou Complures saeculorum v rmci novho knonickho usporiadania Grckokatolckej cirkvi na Slovensku a za jej prvho eparchu vymenoval Mons. Petra Rusnka. Sdlom eparchie je hlavn mesto Slovenska Bratislava. Poas trnstich rokov existencie mladej eparchie v diaspre sa v plnej miere potvrdila opodstatnenos jej zriadenia a jej potencil pre al rozvoj, ako to ukzalo aj ostatn stanie obyvateov, poda ktorho m eparchia takmer 30.000 grckokatolkov.
 
Preovsk metropolia. Ustanovenie bratislavskej eparchie (30. 1. 2008) sviselo s reorganizciou truktry Grckokatolckej cirkvi na Slovenku a vytvorenm metropolie sui iuris (cirkevnej provincie svojho prva), pozostvajcej z troch eparchi (Preovskej archieparchie, Koickej eparchie a Bratislavskej eparchie) s metropolitnm sdlom v Preove. Hlavou metropolie bol do aprla minulho roku preovsk arcibiskup a metropolita, Mons. Jn Babjak SJ.
 
Mons. Peter Rusnk bol za biskupa konsekrovan 16. februra 2008 v Preove (hlavn svtite kardinl Jozef Tomko); do radu bol uveden 9. marca 2008 v Bratislave preovskm arcibiskupom metropolitom Mons. Jnom Babjakom SJ. Biskup Rusnk je lenom Rady hierarchov Grckokatolckej metropolie na Slovensku ako aj lenom Konferencie biskupov Slovenska, v rmci ktorej je predsedom Socilnej subkomisie a Subkomisie pre bioetiku, alej predsedom Rady Iustitia et Pax, ako aj predsedom Rady pre laick a apotolsk hnutia.
 
Bratislavsk eparchia bola vylenen z pvodnej Preovskej eparchie a zaha zemie zpadnho a strednho Slovenska. Eparchia m 15 farnost, a to v krajskch a okresnch mestch. Tieto farnosti v diaspre boli postupne zriaovan v rmci vtedajej Preovskej eparchie od r. 2003, okrem dvoch tradinch historickch farnost na Horehron umiac a Telgrt. Najstarou grckokatolckou farnosou na zpadnom Slovensku je farnos Bratislava Star Mesto, ktor bola zriaden r. 1934 preovskm biskupom Pavlom Gojdiom.
 
Najnovie m eparchia aj pomocnho biskupa v osobe vladyku Milana Lacha SJ, ktorho Svt Otec Frantiek da 23. janura vymenoval za novho pomocnho biskupa Bratislavskej eparchie. Vladyka Milan Lach, SJ, doteraz psobil ako sdeln biskup Eparchie Parma pre Rutnov (USA).
 
Eparchia v slach. Poda dajov tatistickho radu SR sa v ostatnom stan obyvatestva v r. 2021 prihlsilo na zem strednho a zpadnho Slovenska ku grckokatolckemu vierovyznaniu 29.594 obyvateov (t.j. v bratislavskom, trnavskom, nitrianskom, trenianskom, ilinskom a banskobystrickom kraji). Ide o vemi poteiten nrast oproti minulosti. Pri vzniku eparchie v r. 2008 ilo na jej zem okolo 15.000 grckokatolkov (v stan v r. 2001 sa tu prihlsilo 14.614 grckokatolkov a v roku 2011 to bolo 16.841 grckokatolkov). Do pastoranej sluby v eparchii je v sasnosti zapojench 23 kazov prevane mladieho veku a jeden trval archidiakon; na kazstvo sa v eparchii pripravuj dvaja bohoslovci.
 
Celkovo na Slovensku sa ku Grckokatolckej cirkvi v r. 2021 prihlsilo 218 235 obyvateov, o tvor 4 % populcie.
 
Eparchia je rozlenen na tyri protopresbyterty (dekanty): Bansk Bystrica, Bratislava-Trnava, Nitra-Trenn a ilina. Eparchiu tvoria grckokatolci v diaspre, ktor sa v minulosti prisahovali z vchodnho Slovenska z dvodu tdia, za prcou, rodinou, i z inch dvodov. Trend migrcie z vchodnho Slovenska naalej trv, a to hlavne kvli vm pracovnm prleitostiam, o sa odzrkaduje aj na vraznom nraste veriacich.
 
Patrnmi eparchie s apotoli sv. Peter a Pavol. Katedrlou je Chrm Povenia vzneenho a ivotodarnho Kra v Bratislave (na Ondrejskom cintorne, ul. 29. augusta), v ktorom sa uchovvaj prav relikvie Kristovho kra ako aj relikvie sv. Petra a Pavla.
 
Duchovenstvo. V sasnosti v eparchii psob 23 kazov a traja diakoni. Pri svojom vzniku mala 16 kazov a jednho diakona. Biskup Peter Rusnk za uplynul roky vysvtil pre eparchiu iestich kazov. Grckokatolcky Chrm Narodenia Presvtej Bohorodiky v iline m vsadu duchovnho puta s Bazilikou Santa Maria Maggiore v Rme a privilgium plnch odpustkov.
 
Rehole. V bratislavskej eparchii psobia dve ensk a jedna musk rehoa. Rehon sestry z Rdu sv. Bazila Vekho (bazilinky), ktor prili zo Seoviec, psobia na Eparchilnom rade v Bratislave od r. 2009. Vykonvaj rozlin sluby: administratva v kancelrii, v kuchyni, v starostlivosti o katedrlu, o bohosluobn rcha; poda potreby vypomhaj v bratislavskej farnosti pri katechze det a kantorovan.
 
Rehon sestry z Kongregcie sestier sluobnc Nepokvrnenej Panny Mrie (sluobnice) zaali psobi v eparchii od augusta 2014, a to vo farnosti Trenn. V septembri r. 2015 otvorili v Trenne Cirkevn matersk kolu bl. Tarzcie, ktor je vbec prvou a jedinou cirkevnou kolou v eparchii.
 
Musk rehole s v eparchii zastpen Spolonosou Jeiovou (jezuiti byzantskho obradu). Okrem toho v eparchii prleitostne vypomhaj aj al rehonci, pvodom grckokatolci, ktor v rmci svojich rehol psobia v pastorcii (napr. redemptoristi, i salezini).
 
V ostatnch rokoch (pred pandmiou) sa zauvala tradcia slvi De zasvtenho ivota spolu s kazskm dom, a to blzko sviatku Stretnutia Pna (2. februra).
 
Mlde. Pre deti a mlde z farnost eparchie sa kadorone organizuje letn eparchilny tbor (LET), ktor ved kazi, bohoslovci a animtori, a kon sa vdy na inom mieste. Tdov tbor je zameran na aktulne tmy z Posolstva Svtho Otca k Svetovmu du mldee alebo na biblick tmy s cieom pribli deom Boie slovo v dejinch spsy. Pozornos sa venuje aj liturgickej formcii a katechze s cieom hlbie spozna byzantsko-slovansk obrad. V uplynulom roku eparchia otvorila Eparchilnu animtorsk kolu, ktor je zameran na vchovu a vzdelvanie animtorov.
 
Pre mlde sa tie organizuje Zimn eparchilny tbor (ZET), ktor sa konal u niekokokrt (Trenn 2015, Habovka 2016, Selec 2017, Chocholn 2018, Skalka 2019).
 
Odpustov slvnosti. Kadorone sa v Bratislavskej eparchii konaj tri odpustov celoeparchilne slvnosti, a to v Katedrle Povenia svtho Kra v Bratislave (29. jna na sviatok sv. Petra a Pavla, 14. septembra na sviatok Povenia svtho Kra) a v atne (na sviatok Spolutrpiacej Bohorodiky).
 
pecifick pastorcia. Pastorcia v eparchii nakoko ide o diaspru m svoj pecifick charakter. Prvoradm poslanm Cirkvi je ohlasova evanjelium dobr zves Jeia Krista. To sa uskutouje cez katechizciu a sviatostn pastorciu vo farnostiach. Farsk spoloenstv v eparchii s spravidla potom mal, ale o to viac vynikaj bratskm spolunavanm a rodinnou atmosfrou. Vo viacerch farnostiach sa ujala tradcia organizova kadorone De farnosti. Tie sa rozvja spoluprca medzi susediacimi farnosami z blzkych miest (napr. Bratislava a Trnava, Zvolen a Bansk Bystrica, Trenn a Prievidza, umiac a Telgrt), a to napr. organizovanm spolonch pt.
 
Od 1. aprla 2021 sa zaala v rmci eparchie vykonva aj systematick a stabiln pastorcia grckokatolkov ukrajinskej nrodnosti. Vladyka Peter ustanovil pre nich kaza o Igora M. z Ukrajiny a vymenoval ho za rektora Kostola sv. Rozlie v Bratislave-Lamai, kde sa u od r. 2019 slvili bohosluby v ukrajinskom jazyku.
 
Perspektvy a vzvy. Dlhodobou vzvou pre eparchiu je mapova prtomnos grckokatolkov v diaspre na strednom a zpadnom Slovensku, hlavne vo vch mestch, a ak je to mon, zriaova nov misijn stanice i farnosti. V ostatnom ase sa zaali slvi grckokatolckej bohosluby v niektorch mench mestch a obciach na zpadnom Slovensku (Malacky, Pezinok, Bernolkovo).
 
Projekt v Trenne. V niektorch vch rozvjajcich sa farnostiach eparchia plnuje vstavbu svojich pastoranch centier s miestami kultu. V decembri 2021 bolo dokonen pastoran centrum v Trenne (vladyka Peter Rusnk slvnostne posvtil 18. decembra 2021). Toto centrum je sasou novho Chrmu sv. Cyrila a Metoda, ktor sa zaal stava v r. 2014. Vaka tedrosti farnkov, dobrodincov a dobroinnch organizci z domova i zo zahraniia sa podarilo minul rok vstavbu chrmu spene dokoni. Slvnostn posviacka novho chrmu sv. Cyrila a Metoda v Trenne sa konala v jli minulho roku a bola pre eparchiu historickou udalosou.
 
Koronakrza. Podobne, ako v ostatnch partikulrnych cirkvch, aj ivot eparchie bol v predchdzajcich rokoch poznaen koronakrzou, ktor obmedzila riadnu pastorciu vo farnostiach. V tejto pre Cirkev novej a nronej situcii sa ukzala vynachdzavos a kreativita mnohch duchovnch pastierov (online prenosy bohosluieb, individulna pastorcia, slvenia bohosluieb pre mal skupiny osb, osobn stretnutia a vysluhovanie svitosti zmierenia, i duchovn rozhovor, at.).
 
Synodlna cesta. Aktulnou vzvou v eparchii je zapojenie sa do Synody o synodalite. V minulom roku sa uskutonili synodlne stretnutia v jednotlivch farnostiach. Synodlna cesta je prleitosou, aby sa naa partikulrna cirkev ako celok i miestne farsk spoloenstv zamali nad prevanm svojej viery a vydvan svedectva o Kristovi vo svojom prostred. Spolon kranie po synodlnej ceste a pohad do budcna zaiste prinesie vea podnetov pre rozvoj duchovnho a pastoranho ivota a nartne vziu naej partikulrnej cirkvi do nasledujcich rokov. Tieto podnety boli sformulovan do Eparchilnej syntzy publikovanej v jli 2023.
 
Na mnohaja i blahaj ita!

Synoda 2021 - 2023
Dnes
29. marec 2023 (streda) Miroslav
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1457883 (35 %)
me by
1335103 (32 %)
nepi
1350905 (33 %)
Hlasy: 4143891
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX