Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Je lepie mla a niem by, ne hovori a neby nim.
sv. Ignc Antiochijsk
Facebook grkatpo
Grckokatolcka teologick fakulta
GMC BARKA - Juskova Voa
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

02.09.2018 | tanos(1850)
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

Homlia arcibiskupa Cyrila Vasia SJ, sekretra Kongregcie pre vchodn cirkvi, na biskupskej vysviacke Marina Andreja Packa CSsR

Homlia arcibiskupa Cyrila Vasia SJ, sekretra Kongregcie pre vchodn cirkvi, na biskupskej vysviacke Marina Andreja Packa CSsR

Biskupsk vysviacka, Marina Andreja Packa CSsR, Michalovce 2.09.2018
Eminencia otec kardinl Tomko,
Excelencia, mons. Otonello, Apotolsk Nuncius na Slovensku, bratia biskupi,
duchovn a svetsk predstavitelia vetkch stupov a hodnost zo Slovenska i zahraniia,
bratia kazi, rehonci a rehonky, mil priatelia v Pnovi tu v Michalovskej bazilike i vy, ktor sledujete prenos prostrednctvom mdi.
 
Vera Katolcka cirkev na Slovensku ila osobitnou udalosou, blahoreenm Anky Kolesrovej. V zozname svtch a blahoslavench sa odteraz meno tejto jednoduchej dedinskej dieviny z nealekej Vysokej nad Uhom skveje veda Poky Karolny Kozkowej dorbanej abou ruskho vojaka poas prvej svetovej vojny, veda Talianky Mrie Goretti, dobodanej bajonetom pri pokuse o znsilnenie mldencom z toho istho gazdovstva, i blahoslavenej Terzie Bracco, ktor bola pri prechode vojnovho frontu zabit podobne ako naa Anka, tie vojakom nie sovietskym, ale nacistickm.
 
Pri spomienke na ich osudy, je potrebn pripomna si aj bezpoetn alie prbehy obet vetkch druhov nsilia, vetkch db a na celom svete, zvl᚝ sexulneho nsilia, ktor je vdy hrubm poruenm Boieho i udskho zkona, vdy do neba volajcim hriechom i zloinom, ... nech by ho pchal ktokovek ... akmkovek hanebnm a zavrhnutiahodnm spsobom.
 
[Prbehy Anky, Karolny, Mrie Goretti, i Terzie s prkladmi hrdinskho postoja ien a dievat, ale i muov spomeme si na skupinu ugandskch muenkov, mldencov odporujcich nemravnmu obaovaniu ich kra - , ktor zoi-voi nsiliu, s pomocou Boej milosti, dokzali bojova za svoju fyzick integritu a vntorn slobodu a v takom stupni, e v sebe prekonali prirodzen pud sebazchovy, e premohli dokonca aj strach oberajci loveka o slobodn vu. Ich odmietnutie podvoli sa nsiliu bolo nielen prejavom prirodzenho udskho odporu voi hrubmu zsahu do intmnej sfry, ale bolo podporen aj tm duchovnm, kresanskm idelom, ktormu primne verili.
Pripomenutie si ich prbehu, me posli aj ako spomienka na mnoh alie in nevinn obete nsilia, ktor preili fyzick toky, ale dlho, ba mono cel ivot nes ich rany v hbke due.]
 
Tisce ud, zvl᚝ mladch, ktor u roky putuj k Ankinmu hrobu povauj jej prbeh a idel, ktor stelesuje, za inpiratvny z viacerch ohadov pre ich osobn duchovn ivot, a to napriek tomu, e nechbali a nechbaj pochybovan hlasy, i ironick krny, ktor bud hovori o tmrstve, o vymvan mozgov mldee, oznaiac takto blahoreenia za nezmyseln, kontraproduktvne, i triumfalistick, alebo, v lepom prpade, ako sa dnes s obubou hovor za tzv. kontroverzn.
 
V tejto chvli sa slvi v Koiciach akovn sv. oma spojen s uloenm Ankinch relikvi v katedrle, v dme sv. Albety. A v rovnakom ase sa my stretvame v tejto michalovskej bazilike, pri relikvich muenka blahoslavenho Metoda Dominika Trku ktorho liturgick spomienku sme slvili pred tdom, pri pozostatkoch tohto muenka slobody svedomia, slobody Cirkvi, muenka vernosti Kristovi a jeho pozemskmu nmestnkovi, rmskemu biskupovi - ppeovi.
 
Mono by sa niekomu mohlo zda, e zanam tto homliu akosi priiroko a od veci, ve spomienka na muenkov na prv pohad nem svislos s dvodom naej dnenej prtomnosti. Zili sme sa predsa na biskupskej chirotonii, na vysviacke novho biskupa pre slovensk grckokatolcke biskupstva v kanadskom Toronte.
 
Mono na to idem naozaj trochu zoiroka, ale ... hne to vysvetlm.
 
Nezabdajme, e muenk, martr, znamen svedok. V Cirkvi je spomienka na muenkov spomienkou na tch, ktor svojim ivotom i smrou vydali svedectvo o Kristovi a svojej viere v neho. Prbehy muenkov vak nielen inpiruj, ale tak trochu aj vyruuj, i provokuj. Stavaj ns toti pred nron otzku:
- Existuj hodnoty, kvli ktorm sa oplat riskova, i dokonca obetova ivot?
- Existuje idel, ktor je hodn toho, aby mu lovek vydal svedectvo a takm spsobom, teda, e sa rozhodne obetova aj to najcennejie o m, vlastn ivot?

Vo svetle Kristovho uenia a prkladu, vo svetle ivotnch prkladov nespoetnch zstupov tch, ktor Krista nasledovali v ivote i smrti, vo vetkch stavoch a povolaniach, odpovedme: no!
 
- o vak znamen obetova svoj ivot ako svedectvo viery?
- Deje sa tak vari len pri krvavom muenctve?
Aj tu je odpove jasn: Samozrejme e nie!
 
Ve vydva svedectvo Kristovi je mon nielen jednorazovm konom najvyej, krvavej sebaobety, ale aj ba najm - postupnm trvalm, slobodnm odovzdanm celho svojho ivota, prekonvanm vlastnej slabosti, bojom proti vlastnmu egoizmu, obetovanm sa pre druhch. A k takmuto muenctvu, teda svedectvu, sme povolan vetci, kad spsobom jemu primeranm a vlastnm.
 
Ve u krstom, vetci, sme sa obliekli v Krista (porov. Gal 3, 27) a boli sme pozvan k tomu, aby sme ili novm ivotom (Rim 5 6, 4). Ale aj tento nov ivot v Kristovi m mnoho foriem a stupov, tak ako je aj mnoho foriem kresanskho povolania.
 
Popri najveobecnejom povolan k napaniu kresanskho idelu v manelskom a rodinnom ivote, i inej laickej forme ivota, vetci s pozvan k zhodnocovaniu svojich talentov niekto aj cez k osobitn zasvtenie sa v slube Bohu a blnym v rehonom ivote, alebo v kazskej slube.
 
N dnen svtenec, otec Marin Andrej sa u od detstva uil zkladom kresanskho ivota v rodine, v tejto prvej, domcej cirkvi. Kresansk rodina me a m by prvou kolou svtosti, miestom kde je mon tm najprirodzenejm a najhlbm spsobom osvojova si zsady, ktor formuj sprvanie a duchovn ivot loveka aj v dospelosti. Prklad rodiov je najlepou kolou. V kresanskej rodine sa asto u v detstve rod nielen rozhodnutie by dobrm kresanom, teda vydva svedectvo Kristovi v alch ivotnch etapch. Kresansk rodina je najastejie aj miestom, kde sa prirodzene rod a rozvja rehon a kazsk povolanie. Potvrdenm toho je aj rodina Packovcov, spomedzi ktorch sa traja chlapci rozhodli pre kazstvo.
 
Odovzdanie svojho ivota do sluieb Krista takm osobitnm zasvtenm, ktor prekrauje hranice kresansky povinnho sprvania sa, zaal dnen svtenec uskutoova v Kongregcii Najsvtejieho Spasitea. Tu sa postupne zaviazal Bohu submi chudoby, istoty a poslunosti a prijal aj kazsk vysviacku. Dobrovone sa rozhodol pre osobitn formu svedectva Kristovi celm svojm rehonm a kazskm ivotom.
 
Dnenou biskupskou vysviackou bude zalenen do kolgia biskupov, nstupcov Apotolov, v plnosti kazstva. Toto bude alia fza jeho ivotnho svedectva. Z poverenia Svtho Otca sa stane biskupom v spoloenstve slovenskch grckokatolkov ijcich v Kanade. Odteraz osobitnm spsobom pre bud plati Kristove slov: Mesto postaven na nvr sa ned ukry. Ani lampu nezan a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila vetkm, o s v dome. Nech tak svieti vae svetlo pred umi, aby videli vae dobr skutky a oslavovali vho Otca, ktor je na nebesiach. (Mt 5, 15-16).
 
Svoju fyzick rodinu u pred asom opustil svojou prvou duchovnou ivotnou vobou. Teraz, prijmajc vzvu Svtho Otca Frantika sa istm spsobom vyleuje aj zo svojej rehonej rodiny, zanech dokonca aj svoju vlas, zriekne sa vetkch tchto svojich doterajch opornch bodov a udskch istt, aby sa vybral ako skuton misionr, syn sv. Alfonza, na nov, neahk misiu.
 
Niekto by mono mohol oponova, e o om vlastne hovorme, - ak straty, i zriekanie ve otec Marin Andrej sa dnes stva biskupom, teda fom, alebo, ako sa to zvykne medilne hovori, vysokm cirkevnm hodnostrom, a je vyslan nie kamsi na Sibr, alebo do Papuy-Novej Guiney, ale do Kanady, do krsnej, bohatej a demokratickej krajiny. Predstavte si, e by sa nalo dos ud, ktor by si dali takpovediac aj koleno vta, keby mohli by fmi nejakej firmy v Kanade?!
 
Iste, aj tak to niekto me vidie.
 
Mono ten, kto si predstavuje postavenie biskupa v Katolckej cirkvi ako stupienok v karirnom postupe vo vekej medzinrodnej firme. Ale v tomto prpade nesed dokonca ani takto skreslen prirovnanie.
 
Otec Marin Andrej sa toti nestva biskupom, aby iiel do lepieho.
 
Kadmu kto vnma sasn dianie v Cirkvi je jasn, e hdam ete nikdy v histrii spoloensk kredit biskupa, a to najm v anglosasskom svete do ktorho patr aj Kanada, nebol na takej nzkej rovni, ako je tomu v poslednch rokoch, v tchto asoch kandlov devastujcich najm hierarchiu Cirkvi kvli jej starm i sasnm hriechom, kvli neochote, i neschopnosti mnohch jej predstaviteov adekvtne reagova na pohorenie, ba zloiny vo vlastnch radoch.
 
Ale okrem pochopitenho a oprvnenho rozhorenia nad hriechmi a nezkonnosami, - o je jednou stranou mince, nezvisle od vetkho toho, v zpadnom sekulrnom svete rchlo rastie aj skuton ideologick nenvis voi Cirkvi, predovetkm voi jej hierarchickej truktre. Tto nenvis sa prejavuje predovetkm ako podrden reakcia zoi-voi konzekventnmu ohlasovaniu katolckeho uenia, zvl᚝ v takch elementrnych oblastiach ako je tma dstojnosti udskho ivota od poatia pro prirodzen smr, v otzke manelstve, i antropologickej identity loveka. Nedvno zosnul chicagsky kardinl George, pri pohade na vvojov krivku postoja k Cirkvi a jej ueniu v zpadnom sekularizovanom svete vyhlsil:
 
Komunizmus natlal vetkm totalitn ivotn tl zaloen na zkladnom predpoklade: Boh neexistuje. Najvernejm spojencom a pokraovateom komunizmu je sekularizmus. ... Ja ete dfam, e umriem na svojom lku, mj nstupca pravdepodobne vo vzen a jeho nstupca zomrie na verejnom nmest ako muenk. Avak verm, e jeho nstupca pozbiera lomky rozbitej spolonosti a pomaly napome k obnove civilizcie urob teda to, o Cirkev u v dejinch udstva neraz urobila. (http://www.iltimone.org/news-timone/il-card-g eorge-preparatevi-io-mori r-in-un-letto-il/)
 
Z naej slovenskej perspektvy sa tieto slov mu zda prli pesimistick, i zbytone alarmujce, no na Zpade ich mnoh povauj za prorock. Na Slovensku ete tak trochu ijeme, ba takpovediac hovieme v doznievan eufrie zo znovuzskanej nboenskej slobody po pde komunizmu. Nov kultrna vojna protinboenskho liberlneho sekularizmu modernho Zpadu k nm ete nedorazila v plnej sile, ale len v niektorch ojedinelch perifrnych prejavoch. Sem tam sa ozve nejak vstrel, i skr vstrelok, ale skuton paba a bombardovanie sa ete len chyst. Obvam sa, e ani spoloenstvo veriacich, ani hierarchick predstavitelia Cirkvi na Slovensku ete nie sme dostatone pripraven na tento vvoj a m dlhie si budeme myslie, i svorne navrva, e sa ns netka, alebo, e sa nm vyhne, tm bolestivejie rany v tomto duchovnom a kultrnom boji skr-i neskr utime. Bolo by teda tragick, keby sme sa aj naalej tvrili tak flegmaticky, i optimisticky, ako je to v tom vtipe o paradajke, ktor ke sa skotala z okennho parapetu, z okna na panelku let a hovor si aha, siedme poschodie ... a vetko je v poriadku, ... aha, ieste poschodie a vetko je v poriadku, ... aha, piate poschodie a vetko je v poriadku ..., aha, tvrt poschodie ...
 
Treba teda ma jasno, do akej situcie n dnen svtenec vstupuje a to u od zaiatku svojej biskupskej sluby do pozcie meniny.
 
By katolckym biskupom v sekularizovanej spolonosti dnenej Kanady, nie je iadna vek vhra, to nie je spoloensk postavenie, na ktor by sa niekto mohol necha zlka, aby si vylepil status na facebooku.
 
By vchodnm biskupom okrem toho nutne stavia kandidta do pozcie meniny aj v rmci Katolckej cirkvi a by slovenskm grckokatolckym biskupom v Kanade znamen by biskupom najmenej z vchodnch katolckych komunt.
 
Otec Marin Andrej, stal si sa biskupom pre eparchiu, ktor nem ani vek poet farnost, ani vek poet veriacich, nebola ti dan za odmenu, ani ako nejak tzv. lukratvna ponuka, a to nielen v nejakom smienom materialistickom zmysle slova, ale ani v tom duchovnom zmysle pochopitenho pastoranho i udskho zadosuinenia, a radosti, ktor me lovek cti v hoci aj malom, ale predsa len prekvitajcom cirkevnom spoloenstve, plnom entuziazmu, nboenskej horlivosti a mnohch pastoranch aktivt.
 
Tvoja ochota prija postavenie najmenieho z malch, vybra sa na slubu najmenm a vzdialenm to je znak Kristov v tvojom ivote, to je investcia, ktor prina roky a do venosti. Kristovi osobitne le na srdci aj tak malik stdo (Lk 12, 32) ako je spoloenstvo slovenskch grckokatolkov v Kanade, ktormu cez teba, ako novho pastiera, chce doda odvahu. Bu pre zveren ud Dobrm Pastierom, takm pastierom, ktor pre posledn oveku, pre t posledn zo sto, mono pre t ranen a krvajcu, je ochotn vybra sa do diaky a hada ju v tn. Mono si pritom dotrh rcho a do krvi dodriape ruky i nohy. Mono sa pri tom bude musie oha pastierskou palicou, aby si zahnal dobiedzajcu a zavjajcu svorku vlkov. A predsa sa za ou vyberie.
 
Ale okrem idelneho duchovnho obrazu Dobrho Pastiera Krista, je treba pamta aj na to, o sa oakva od teba ako od biskupa aj po strnke prirodzench vlastnost.
 
Bez vekch pekulci sv. Pavol vymenva cel rad poadovanch prirodzench udskch kvalt, ke v liste Titovi hovor, e
 
...biskup ako Bo sprvca mus by bez hony, nie pyn, hnevliv, pijan, bitkr, ani iadostiv mrzkho zisku, ale pohostinn, lskav, triezvy, spravodliv, nbon, zdranliv, tak, ktor sa dr spoahlivho slova poda uenia, aby bol schopn aj povzbudzova v zdravom uen, aj usvedova tch, o protireia. (Tit 1, 6-9) a v liste Timotejovi ete dopa zoznam, poadujc od biskupa aby bol rozvny, slun, ... schopn ui, ... skromn, nie neznanliv, ani chamtiv (1 Tim 3, 1-7).
 
Zaiste, niekto si povie,- ale ve tak by mal by kad kresan, kad lovek, nielen biskup! Samozrejme ale ak sa toto iada od kadho kresana, ba od kadho loveka, od biskupa sa to oakva mnohonsobne viac.
 
Kad lovek by takmto mal by Ty, ako biskup, takm mus by!
 
Inak sa stane prameom pohorenia pre vekch i malch. A vieme o k tomuto hovor Kristus: ... pre toho, kto by pohoril jednho z tchto malikch, o veria vo ma, bolo by lepie, keby mu zavesili mlynsk kame na krk a ponorili ho do morskej hlbiny. Beda svetu pre pohorenie! Pohorenia sce musia prs, ale beda lovekovi, skrze ktorho pohorenie prichdza! (Mt 18, 6-7)
 
Na biskupa aj ke vetci pripaj, e aj on ostva len slabm lovekom - s teda oprvnene kladen vyie nroky. Biskup je toti veriacimi aj neveriacimi veobecne a oprvnene vnman inak. Inak ako f firmy, inak ako vrcholov manar, inak ako s vnman svetsk verejn initelia, ktor s do radu dosaden svojimi volimi alebo stranckymi fmi.
 
Paradoxne, pri svetskch verejnch initeoch niekedy ist prejavy, nafkanho hulvtstva, prpadne pijanstva, nsilnctva, frajerkrstva a keftrstva nielene nie s na prekku v karire, ale v tatisticky vbec nie zanedbatenej asti voliov im priam zdvhaj preferencie. Tento fenomn s istou pochopitenou logikou platil u v primitvnych spoloenstvch minulosti, ktor hadali za fa tlupy nie nejakho filantropickho filozofa, i jemnocitnho estta, ale zvyajne takho Alfa-Samca, ktor sa vedel najlepie oha kyjakom pri love mamutov a pri bitke s nepriateskou tlupou. A hoci sa odvtedy mnoh zmenilo, neraz sa podobn princp prejavuje dodnes aj v rozvinutch demokratickch spolonostiach, kdekovek na svete a naprie celm politickm spektrom.
 
Svetsk verejn initelia s vyjadrenm vle svojich voliov. Je teda zaujmav vidie, e v benom ivote s aj celkom slun udia niekedy tak trochu radej ke ich ved a reprezentuj t, ktor nepsobia prli moralizujco, ktor vedia sbi vetko po om lovek ti, aj ke kad vie, e ide o veci nesplniten, ktor vedia v sprvnej chvli ukza na sprvneho nepriatea vinnho za vetko, ktor vedia vzbudi dojem ako by mali patent na rozum. Mnohm sa tto zdaj sympatick, praliv a zrozumiten. Mono je to prve preto, e tto reprezentanti s v podstate naozaj tak priemern nai udia, ktor maj chyby podobn ako znan as ich voliov, a ktor prve preto, e tie maj maslo na hlave svojou prtomnosou pomhaj nae vlastn chyby lepie ospravedlova a maskova. Ak by sa chcel v spoloenskom ivote, teda v obci (o je po grcky v polis a odtia je slovo politika) angaova lovek prli slun, prpadne podozriv z toho, e by chcel aplikova i dokonca presadzova nejak prli rigorzne morlne zsady, tak me oakva, e vzbud u mnohch skr nedveru a nevu, vyplvajce najm zo strachu, e bude takto morlku vyadova aj od inch. Najpravdepodobnejie bude oznaen za farizeja a pri prvej vhodnej prleitosti bude s radosou pranierovan ba aj verejne zlynovan za jeho o aj najmenie skuton alebo zdanliv zavhanie. Histria dvna i nedvna, zahranin i domca o tom poskytuje mnoho svedectiev.
 
Nai umelci Lasica a Satinsk to krsne vyjadrili v ich znmej pesnike, ktor si mono ete pamtte, slovami:
V naej obci vetci pij, iba uro nie kadmu z ns vta v hlave, o mu asi je.
Ve je tak ako my, Zdrav, mocn, lakom, ...
Musme sa ura spta, preo nechce pi mohol by nm jednho da, pekne zavari. Ani s nami nepije, ani enu nebije preo sa len od ns takto ditancuje? uro ten si od ns nedal poradi darmo sme ho ponkali, nechcel si vypi Tak sme mu na opltku pichli vidly do ...ku. Odvtedy je v naej obci vetko v poriadku.
 
Ale nechajme folklr, politolgiu a sociolgiu.
 
Od kaza a o to viac od biskupa, sa nevyaduje angaovanie sa v politike, on nie je volenm reprezentantom svojich voliov, on sa nemus uchdza o ich priaze aj zniovanm morlnej latky prve naopak - m medzi zverenm mu udom predstavova Krista, preto sa od neho prvom oakva e bude in, e sa bude ditancova, teda odliova prve svojou bezhonnosou, miernosou, skromnosou, - jednoducho - svtosou.
 
Toto odliovanie, vak nikdy nesmie by prejavom sebaistej pchy, i pocitu duchovnej nadradenosti, ani akejsi przdnej, svtukrsky psobiacej mravokrnosti, ktor viac irituje ne priahuje.
 
O slube biskupa platia osobitnm spsobom slov sv. Pavla: Preto ke mme tto slubu z milosrdenstva, ktor sme dosiahli, neochabujeme. Zriekli sme sa tajnej nehanebnosti; neponame si skone, ani nefalujeme Boie slovo, ale zjavujeme pravdu, a tak sa pred Bohom odporame svedomiu vetkch ud. ... Ve nie seba hlsame, ale Jeia Krista, Pna; my sme len vai sluobnci pre Jeia. ... No tento poklad mme v hlinench ndobch, aby mal Boh zvrchovan moc, a nie my. (2 Kor 4, 1-7)
 
Dnes, ke sa celm svetom prehaj oblaky prachu z dopraskanch a porozbjanch hlinench ndob jednoduchch lenov i hierarchickch predstaviteov Cirkvi, tento rozvren prach zatemuje neraz aj jas Slnka, a nechva zapadn prachom Poklad, ktor by tieto ndoby mali uchovva. Ale aj napriek akm oblakom prachu verme, poda slov proroka Malachia, e nad tmi, ktor si ctia Pnovo meno, vyjde slnko spravodlivosti, ktor m na krdlach uzdravenie(Mal 2, 20) a aj spomedzi repov rozbitch hlinench ndob zaiari poklad Boej milosti, ktor ostva nemenn a nezniiten. A nelmme definitvne palicu ani nad samotnmi hlinenmi ndobami. Aj pootkan, i dokonca na prach rozbit hlinen ndoby maj v logike Boieho milosrdenstva ancu povsta k novmu ivotu, Ako? Nu tak, e sa znova odovzdaj do rk hrniara, aby tto ich hlinu nanovo premiesil a vyformoval. Ve vetkm nm, hlinenm ndobm, zaznievaj aj dnes slov proroka Jeremia, ktor hovor: Zostpil som teda do hrniarovho domu. Ten prve pracoval na hrniarskom kruhu. Ak sa skazila ndoba, ktor prve formoval, ako to bva s hlinou v hrniarovch rukch, urobil z nej zas in ndobu, ak uznal za dobr urobi. A Pn prehovoril ku mne takto: i ja nemem, (dom Izraela), naloi s vami tak ako hrniar? - hovor Pn. no, ako je hlina v hrniarovch rukch, tak ste vy v mojich rukch, (dom Izraela). (Jer 18, 3-10)
 
Pre ns s tieto slov proroka vzvou, aby sme nikdy nikoho nezatracovali, ale ani aby sme nikdy s nespoliehali opovlivm spsobom na Boiu milos, znemoujc tak jej skuton inkovanie v ns.
 
A preto, hoc sme len hlinen ndoby, mme dveru v Boiu vekos a moc a preto dverujeme aj slovm svtho Pavla z dnenho tania, slovm overenm tiscronou sksenosou Cirkvi, sksenosou prekok vyplvajcich predovetkm zo slabosti a hrienosti jej lenov a ale aj sksenosou sily Boieho ducha, ktor napriek vetkmu vaz:
 
Zo vetkch strn ns suuj, ale nie sme stiesnen; sme bezradn, ale nepoddvame sa; prenasleduj ns, ale nie sme opusten; zraj ns, ale nehynieme. Stle nosme na tele Jeiovo umieranie, aby sa na naom tele zjavil aj Jeiov ivot. A tak. ... my verme, a preto hovorme. (2 Kor 4, 6 15)
 
Okrem slov starozkonnch prorokov, i sv. Apotola Pavla, hovor o spsobe inkovania biskupa aj mnostvo cirkevnch dokumentov, ktor sa prihovraj vemi konkrtne a modernejou reou. Dekrt II. Vatiknskeho koncilu Christus Dominus o pastierskom rade biskupov v Cirkvi naprklad hovor:
 
12. ... biskupi nech hlsaj uom Kristovo evanjelium; to je najdleitejia z ich prvoradch povinnost. Nech ich silou Ducha povolvaj k viere alebo v nich utvrdzuj iv vieru. Nech im predkladaj pln Kristovo tajomstvo, teda tie pravdy, ktor nepozna znamen nepozna Krista. Nech im uku aj Bohom zjaven cestu, ktor vedie k oslave Boha a tm aj k venej blaenosti.Okrem toho nech poukazuj na to, e poda myslov Boha Stvoritea samy pozemsk skutonosti a udsk ustanovizne slia aj na spsu loveka, a preto mu nemlo prispie k budovaniu Kristovho tela.

Nech teda uia, v akej vekej cte treba ma poda uenia Cirkvi udsk osobu a jej slobodu, ba aj telesn ivot; rodinu, jej jednotu a stlos, ako aj plodenie a vchovu potomstva; obiansku spolonos s jej zkonmi a povolaniami; prcu i oddych, umenie i technick vymoenosti; chudobu i hojnos. Napokon nech im vysvetuj, akm spsobom sa maj riei vemi vne otzky vlastnenia, zveaovania a spravodlivho rozdeovania pozemskch majetkov, mieru a vojny, ako aj bratskho spolunavania vetkch nrodov.
 
13. ....Kee Cirkev m lohu nadviaza dialg so spolonosou, uprostred ktorej ije, povinnosou biskupov je v prvom rade s medzi ud a usilova sa s nimi nadviaza a rozvja rozhovor. Aby pri tchto rozhovoroch o spse pravda vdy ila ruka v ruke s lskou a rozum s lskavosou, biskupi musia vynika jasnosou rei a zrove ponenosou a vdnosou, ako aj potrebnou obozretnosou, ktor vak nech sprevdza dvera; dvera toti zbliuje srdcia a tak napomha priatestvo.
 
Mil otec Marin Andrej, ke si vezme sa svoje tieto odporania koncilu o slube biskupa, ke sa ich bude snai uskutoova v svojom biskupskom ivote vyd tm aj ty najlepie svedectvo Kristovi.
 
Stane sa jeho svedkom, tm e ohlasovaniu evanjelia obetuje svoj ivot a toto tvoje svedectvo bude v Boch oiach rovnako cenn, ako vydanie muenckeho svedectva obetovanm vlastnho ivota, ktor vidme v osobch mnohch svtch a blahoslavench v dejinch Cirkvi.
 
Nech ti v tejto tvojej slube pomhaj svojim orodovanm blahoslaven Anka Kolesrov i tvoj rehon spolubrat blahoslaven otec Metod Dominik Trka, nech teba i ns tieto blzke vzory hrdinskej muenckej svtosti ved k tbe a rozhodnutiu vyda sa na cestu kadodennej svtosti a spolone, kad poda svojho stavu a povolania kra po nej ku Kristovi.

Synoda 2021 - 2023
Dnes
10. december 2023 (nedea) Radz
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1495409 (35 %)
me by
1371429 (32 %)
nepi
1388370 (33 %)
Hlasy: 4255208
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX