Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Beda ceste, po ktorej nikto nechod, pretoe sa stane prbytkom divej zveri. Beda domu, ak v om neije hospodr! Beda roli, ak nem ronka, ktor by ju obhospodaroval! Beda lodi, ak nem kormidelnka, pretoe hdzan vlnami a morskou brkou sa potop. Beda dui, ak v nej nechod Pn a svojm hlasom z nej nevyha duchovn elmy neprvosti! Beda dui, ak nem pri sebe pravho kormidelnka, Krista, pretoe sa ocitne na mori temnosti a hdzan vlnami vn, konene zahynie.
sv. Makar Egyptsk, pustovnk, +390
GMC BARKA - Juskova Voa
Facebook grkatpo
Grckokatolcka teologick fakulta
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

09.10.2018 | Informan stredisko Preovskej archieparchie | tanos(1665)
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

Homlia vladyku Jna Babjaka SJ, preovskho arcibiskupa metropolitu, v nedeu 7. oktbra 2018 v Bazilike sv. Petra v Rme

Homlia vladyku Jna Babjaka SJ, preovskho arcibiskupa metropolitu, v nedeu 7. oktbra 2018 v Bazilike sv. Petra v Rme

Homlia vladyku Jna Babjaka SJ, preovskho arcibiskupa metropolitu, v nedeu 7. oktbra 2018 v Bazilike sv. Petra v Rme pri prleitosti akovnej pte Grckokatolckej cirkvi na Slovensku do Rma v rmci Jubilejnho roka Preovskej archieparchie (20. nedea po Pdesiatnici)
 
Drah spolubratia v biskupskej, kazskej a diakonskej slube, ctihodn rehon sestry, excelencie pni vevyslanci, mil nai ptnici zo Slovenska i z Rma. Srdene vs vetkch vtam vo Venom meste Rme na akovnej pti Grckokatolckej cirkvi, pri prleitosti 200. vroia od ustanovenia Preovskho biskupstva.
 
Iste kadho z ns napa as nad vekosou a krsou tejto baziliky. Mono ste tu niektor prvkrt, in ste tu u boli veakrt a spja sa vm s touto Bazilikou sv. Petra nejak siln zitok, i as na Pontifiklnej svtej omi so Svtm Otcom, i nejak in zitok. Ma k tejto bazilike viau dva vemi siln momenty.
 
Biskupsk konsekrcia, ktor mi tu, pred hlavnm oltrom baziliky, udelil Svt Otec Jn Pavol II. 6. janura 2003. Ke som leal na dlabe Baziliky, preblyskla mi v hlave aj tto mylienka: Je to realita, skutonos, alebo iba sen? A nebol to sen, bola to realita.
 
Druh vemi siln moment sa odohral tie tu v Bazilike sv. Petra pred hlavnm oltrom, na rovnakom mieste, a bol spt tie so Svtm Otcom Jnom Pavlom II. Bolo to o dva roky neskr 7. aprla 2005, ke som spolu s ostatnmi slovenskmi biskupmi priiel na pohreb Svtho Otca Jna Pavla II., ktor tu v Bazilike leal vystret v rakve. Mohli sme k nemu pristpi a chvu sa v tichosti modli za neho a mono ete viac k nemu.
 
Drah bratia a sestry, mil ptnici. Iste vetci sme sa u zastnili pohrebu a odprevdzali sme niekoho blzkeho, i znmeho na cintorn, k hrobu. Vo vetkch prpadoch nebotk zostal u na cintorne a pohrebn sprievod sa vrtil nasp, u bez nebohho.
 
Dnen evanjelium nm vak predstavuje jedin odlin prpad, ke sa mtvy vrtil domov. Pribliuje nm to dnen Boie slovo, dnen Evanjelium.
 
Jei iiel so svojimi uenkmi do mesta Naim. Ke sa priblil k mestskej brne stretli pohrebn sprievod. Pochovvali jedinho syna vdovy. Ke ju Pn uvidel, bolo mu jej to a povedal jej: Nepla! Potom pristpil a dotkol sa mr. Nosii zastali a on povedal: Mldenec, hovorm ti, vsta! Mtvy sa posadil a zaal hovori. A Jei ho vrtil jeho matke (porov. Lk 7, 1117).
 
V tomto prbehu o vzkriesen mtveho naimskho mldenca Jei sa prejavuje ako vaz nad smrou. Prichdza na scnu pln nesmierneho smtku a premiea zkos smrti na rados z nvratu do ivota. T ist Jeiova moc, ktor v tomto prpade navrtila mtveho chlapca jeho matke, v mnohch inch situcich navracia synov a dcry, duchovne mtvych v hriechu, sp do milujceho nruia nebeskho Otca.
 
Drah bratia a sestry! Aj my sme povolan vazi nad smrou, prina nov ivot v hojnosti, obnovova ivotn podmienky loveka. Tento prbeh o vdove, ktorej smr vzala aj manela, aj syna, nm predstavuje lohu ns kresanov, ktor sme Bom udom a sluobnkmi jeho udu.
 
Kad hriech ohrozuje ivot Boch det. Dokonca me ho plne znii. Vetci sme sa narodili v smrti dedinho hriechu, ale boli sme znovuzroden svtm krstom. T, o op upadli do smrti spchanm hriechu, musia prejs k ivotu, vierou v Jeiovo vazstvo. lohou kresanov je by hlsatemi radostnej zvesti, ohlasova, e fyzicky aj duchovne mtvi mu znovu oi.
 
Svet nikdy nepoul astnejiu a dleitejiu sprvu, ne je vzkriesenie. V prvom rade to slvne Jeiovo vzkriesenie, ktor je zrukou aj vzkriesenia kadho loveka. Meme sa navrti zo smrti! Meme prejs z naich zranen, slabost a hriechov k zdraviu a nevinnosti Boch det (1 Jn 3, 9)!
 
V porte, v podnikan, v ou biznise, i v politike udia s neuveritenm zpalom a odhodlanm hadaj slvu, peniaze, moc a pitok. No nikto nikdy nemal pred sebou cie, ktor by sa dal poda vznamu porovnva s poslanm kresana obnovova ivot. Sme vyvolen a pomazan ohlasova vzkriesenie. To definitvne na konci asu, ale aj vzkriesenia tu na tejto zemi, vzkriesenia z hriechu.
 
Vetci sme vyvolen, aby sme ohlasovali slov ivota, slov ndeje, slov znovuzrodenia tm, ktor s duchovne mtvi alebo umieraj. Sme vyvolen, aby sme hovorili tak, ako Jei prehovoril k mtvemu, synovi naimskej vdovy. Boli sme vyvolen ri ozvenu Jeiovho zvolania: Kto ver vo ma, bude i, aj ke umrie. A nik, kto ije a ver vo ma, neumrie naveky (Jn 11, 2526). 
 
Tieto slov s aktulne teraz a bud rovnako aktulne aj zajtra! Boh Otec vzkriesil svojho ukriovanho Syna, aby sme my mohli s nm vsta k novmu ivotu, k ivotu Boch det, k ivotu v hojnosti (Jn 10,10).
 
Sviatos zmierenia, ktor sa nm veriacim ponka je vzkriesenie z hriechov a Eucharistia je o novom radostnom ivote s Pnom. Tu by mohli svedi vetci kazi, ktor spovedaj, lebo vidia, pouj a denne zavaj vzkriesenie pri vysluhovan sviatosti zmierenia. Ote, odvalili ste mi zo srdca vek kame, u ma nea, u mm vek rados zo ivota, z toho e ijem v jednote s Jeiom Kristom.
 
Poas rmskych tdi sme jezuitsk tudenti mohli oksi mesiac misionrskej prce niekde vo svete. Mohli sme si vybra hociktor svetadiel, aby sme zaili misionrsku realitu na vlastnej koi. Vybral som si Kazachstan, konkrtne Karagandu, lebo odtia som mal priatea, spoluiaka, ktor ma pozval, aby som priiel posli grckokatolkom, ktor u dlho nemaj kaza, aby som ich povzbudil vo viere. Moja sluba nebola v niom vnimon. Slvil som svt liturgie, pripravoval na prijmanie sviatost, spovedal som a krstil. Hne v prvom tdni prila za mnou ist mlad pani, aby som jej pokrstil diea. Dobre, iadate krst pre svoje diea, ale vy ste cirkevne zosoben? optal som sa jej. Som iba civilne soben, povedala mi. Dobre, zaneme s prpravou na cirkevn sob a zrove to bude aj prprava na prijatie svtho krstu. A kee manel pracoval v bani a prichdzal neskoro veer domov, chodil som na prpravu k nim do domu a pozval som, aby aj ich budci krstn rodiia prichdzali na prpravu. Po veeroch som sa im venoval 2-3 hodiny a napokon som im diea pokrstil. Cirkevn sob neuzavreli, lebo boli potrebn ete nejak formality, tak som to nechal u na rmskokatolckeho farra. Po nvrate do Rma, asi o tri mesiace, som dostal od tejto mladej eny list, ktor mm ete niekde odloen. V om mi akovala za zchranu vlastnho ivota a tvrdila, e som ich najv dobrodinec a priate. Nevedel som o o ide a tak som s naptm tal alej. ena bola toti rozhodnut spcha samovradu a u iba akala na vhodn prleitos, lebo ivot bol pre u vemi ak, manel pil a ona sa u nevldala stara o rodinu. Ale ke ste prili k nm a dvali ste nm katechzy, prv tde som vm vbec neverila. Ale v druhom tdni som uverila v Jeia Krista a vek rados vstpila do mjho srdca. Mylienku na samovradu som stratila a ja sa tem, e ijem a e verm v Boha.
 
A akujem vm aj za druh ivot. Moja krstn bola v poehnanom stave, ale spolu s manelom sa rozhodli e diea neprijm. U bola objednan v nemocnici na potrat, ale ke poula vysvetlenie o piatom Boom prikzan, rozhodla sa spolu s manelom, e diea prjmu a teraz sa spolu teia na toto diea.
 
Rozplakal som sa pri tan tohto listu, lebo ja som o niom nevedel a Pn Boh si ma takto pouil ako nstroj, aby zachrnil dva udsk ivoty.
 
O dvans rokov som bol pozvan do Karagandy vysvti jednho diakona. Vtedy som navtvil aj tie obidva rodiny. ili pekne, praktizovali vieru a najviac som bol dojat, ke som objal tohto jedens ronho chlapca a poehnal som ho. Vtedy som si pomyslel, ve to je akoby mj syn, lebo hoci ho rodiia najprv odmietli a odsdili na smr, Boh ho takto zzrane zachrnil a povolal k ivotu, cez moju kazsk slubu. Vidme, ako Boh povolva zo smrti do ivota.
 
Svet potrebuje pou toto ohlasovanie novho ivota, ktor mme v Jeiovi Kristovi. udia mu by vemi oklaman a zmten tm, o sv. Jn Pavol II. oznail pojmom kultra smrti. Ja to nazvam chaos smrti. Niektor udia mu dokonca v smrti vidie najahie rieenie mnohch svojich problmov, o je hroznm a nenapravitenm omylom.
 
Je tu aj smr v dsledku rozlinch samovrd, akmi s:
zvislos na drogch,
na alkohole,
i na hracch automatoch,
alebo zfalstvo tch, o plne stratili ndej.
 
Kad de odumieraj aj iv vzahy medzi umi, ke dovolia, aby jedno slovko, i drobn urka ukonila ich priatestvo, i manelstvo.
 
A to vetko sa asto krt rob v duchu slobody. Som predsa slobodn, mm prvo, mem sa sm a hocijako rozhodn, povame vyhlsenia z rznych strn. udia nepoznaj odpustenie, ktor sme poslan ohlasova!
 
Boh ns povolva k dleitej innosti, ktorou je vazi nad smrou v tomto slzavom dol (1 Kor 15, 54-57; Jn 16, 33; Zjv 21, 4). Toto vazstvo meme zskava cez Jeia Krista, cez jeho Cirkev, konkrtne cez prijmanie sviatosti poknia a eucharistie.
 
Sme sprostredkovatemi jedinho dostupnho uzdravenia pre tch, o s mtvi v hriechu. Sme kriesitemi tch, o zomieraj pre naruen vzahy, nezriaden tby, i neodolaten vne. Pamtajme, e poas pozemskho ivota je z kadej situcie vchodisko, Boh ns me vzkriesi z kadho hriechu.
 
Drah ptnici, drah bratia a sestry! Mme ohlasova Spasitea, vaza nad smrou a darcu ivota, ktor sm seba nazval cestou, pravdou a ivotom (Jn 14, 6). lovek, ba cel udstvo potrebuje uzdravenie, pokoj a lsku. Miliny ud potrebuj nov ivot, potrebuj vzkriesenie.
 
Naou lohou je odovzdva pochode ivota svojim bratom a sestrm vo viere a vo vetkch uoch zapaova ohe radosti zo spolonej asti na ivote Krista a so vzkriesenm Kristom vazi nad smrou. Lene najprv my sami musme by vzkriesen a musme horie vo svojich srdciach lskou a vakou ku Kristovi a k jeho Matke.
 
Zaal som zitkami, ktor maj udia, ke vstpia do tejto Baziliky sv. Petra. Modlm sa, ale aj vy sa modlite, aby sa kadho z ns, a vetkch nvtevnkov tejto baziliky, dotkol iv Jei Kristus a vzkriesil ns u na tejto zemi z naich hriechov.
 
Prosme Presvt Bohorodiku a modlime sa, aby vzkriesenie po naej smrti bolo radostn a voviedlo kadho z ns do venho ivota. Amen.

Synoda 2021 - 2023
Dnes
23. marec 2023 (tvrtok) Adrin
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1457357 (35 %)
me by
1334641 (32 %)
nepi
1350406 (33 %)
Hlasy: 4142404
U ste hlasovali!
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX