Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Ako pozna a liei pynho? - Pozna ho poda toho, e sa sna o povenie. Pcha sa liei vierou v tto pravdu: Boh pynm odporuje, ale pokornm dva milos (Jak 4, 6). K tomu treba poznamena, e nikto sa neme vyliei z tejto nruivosti i keby sa ako bl, e bude odsden s pynmi, km sa celkom nezriekne tby po slve, podobne ako sa niekto neme odnaui od nejakho dialektu alebo spsobu rozprvania alebo i od nejakho inho prejavu, km neprestane nielen poda toho robi, ale aj zaujma sa o to.
sv. Bazil Vek
Facebook grkatpo
Grckokatolcka teologick fakulta
GMC BARKA - Juskova Voa
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

09.08.2021 | tanos(1328)
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

Homlia Mons. Andreja Imricha v Litmanovej

Homlia Mons. Andreja Imricha v Litmanovej

Najdstojnej otec arcibiskup, oltrni bratia, drah bratia a sestry, mil marinski ctitelia !
 
​Dnes si na tomto mieste chceme ucti Pannu Mriu, ktor je Matkou milosrdenstva a ktor vo svojom chvlospeve zvelebuje milosrdenstvo Pnovo z pokolenia na pokolenie. Milosrdenstvo sa prejavuje mnohorakm spsobom, ale podstatnm prejavom milosrdenstva je odpanie.
 
​Jednho da sa svt Peter obrtil na Pna Jeia s touto otzkou: Pane, koko rz mm odpusti svojmu bratovi, ke sa proti mne prehre ? Azda sedem rz ? Jei mu odpovedal: hovorm ti: Nie sedem rz, ale sedemdesiatsedem rz. (Mt 18, 21 22). Tto naliehav poiadavku odpa potom Pn Jei doplnil udalosou, o nemilosrdnom sluhovi, ktor sme si pred chvou vypouli. Sluha, ktormu pn odpustil obrovsk dlobu desa tisc talentov, nebol ochotn odpusti sto denrov spolusluhovi a tak sa pripravil o dobrodenie, ktor z odpustenia vyplva.
 
​Nae udsk slabosti spsobuj, e si asto ubliujeme, z oho vznikaj naptia a rozbroje. My vak k normlnemu a hlavne k astnmu ivotu potrebujeme pokoj, lebo v konfliktoch sa ned ani i, ani pracova. Potrebujeme pokoj v rodinch, na pracoviskch, pokoj medzi susedmi. Prav pokoj sa dosahuje zmierenm. Aby nastalo zmierenie, ten kto krivdil, m robi poknie, to vyaduje spravodlivos. Ukrivden m na poknie odpoveda odpustenm. Odpanie je poiadavkou lsky. Preto odpanie je obeta. Odpa ten, kto zail krivdu. A t krivda bolela, bol a bude bolie. Bude bolie dovtedy, km ukrivden naozaj neodpust. Poknie je vzva k zmiereniu a odpustenie je odpove na tto vzvu. Ak tieto dve skutonosti do seba zapadn, nastane opravdiv zmierenie, teda skuton pokoj. Potrebujeme ma monos v pokoji pracova, v pokoji uva ovocie svojej prce, v pokoji vychutnva spoloenstvo s bratmi a sestramia v pokoji oslavova Boha. Pri budovan a ren pokoja odpanie zohrva podstatn lohu.
 
​Ist mlad otec sa dal na zloineck cestu, s kumpnmi vykrdali trezory. O rodinu nedbal, nakoniec ho zavreli. Jeho syn ctil od otca vek krivdu. Krivdu, e ich zanedbva a e im rob hanbu. Otec vo vzen vstpil do seba a pri nvrate na slobodu chcel zmeni ivot a vrti sa k rodine. Manelka bola ochotn ho prija, ale syn ho nenvidel. Do rodiny sa pokoj nevrtil. Zloineck skupina do ktorej kedysi patril, sa k nemu hlsila, lebo potrebovali jeho sluby. Bol vemi ikovn pri otvran trezorov. On u ale odmietol s nimi spolupracova. Aby ho printili, uniesli mu syna a vydierali ho. Ak odmietne, tvoj syn zomrie. Shlasil, aby syna zachrnil, ale spojil sa s polciou. K otvraniu sejfu jeho kumpni doviedli aj zviazanho syna, aby necvol. Vtedy zasiahla polcia a pri prestrelke zloinci otca postrelili, ke zachraoval svojho syna. Vtedy syn pochopil, e otec sa skutone zmenil a zo srdca mu odpustil. Dokonca zaal by hrd na svojho otca a vemi sa bl, e zranenie nepreije. Otec preil a uzdravil sa. Rodina sa stala skutonm miestom astia. Tak je ovocie odpania.
 
​Odpustenie, ako prejav lsky, prina osi neopsaten. Koko astia poctil otec, ke zail odpustenie od svojho syna. Odpanm poskytujeme bratom a sestrm osi nezaplatiten. Poskytujeme tak dar, ktor sa ned vyjadri peniazmi. Poskytujeme osi, o vysoko prevyuje pozemsk hodnoty. S to poehnan chvle, ke mme prleitos odpa. Nikdy ich nepremrnime. Tto prleitos nm poskytuj udia, schopn poknia. Odpustenie bolo dobrodenm nielen pre otca, ktor po om til, bolo to aj dobrodenie pre syna, ktor odpal. Keby ho bol stle nenvidel, keby mu neodpustil, otec by stratil syna a syn by zostal naalej zatrpknutou sirotou, bez otca. Odpustenie, ke je odpoveou na poknie, to je osi, o ani celkom nedokeme pochopi. To je bosk chva. Uvedomme si, e odpa sa naozaj oplat. To je to najcennejie, o meme bratom poskytn. Odpa meme aj ke sme chudobn, aj ke sme slab, chor, i v alri. Odpa me kad, kto doke prejavi lsku. Poknm, ktor uskutonil otec a odpustenm, ktorm odpovedal syn, otec naiel syna a syn naiel otca, rodina nala astie. Mnoh udia sa zoieraj, tia po pomste, nemaj pokoja, len preto, lebo nedoku odpusti. Neochotou odpusti sa premrhaj vemi vek veci.
 
​Kad z ns potrebuje, aby mu bolo odpusten. Svt Jn apotol vo svojom prvom liste pe toto: Ak hovorme, e nemme hriech, klameme sami seba a nie je v ns pravda. Ale ak vyznvame svoje hriechy, on je vern a spravodliv: odpust nm hriechy a oist ns od kadej neprvosti. (Jn 1, 8-9).
 
Sme len slab udia a previujeme sa voi bratom i voi Bohu. Preto potrebujeme odpustenie. Potrebujeme, aby nm odpustil Boh a aby nm odpustili aj bratia a sestry. Mnohokrt to, o svojimi pokleskami pokazme, u napravi nedokeme. Z tohto dvodu sme odkzan na odpustenie. Ak podnapit mldenec bezdvodne z roztopanosti zato na svojho nevinnho rovesnka a derom mu vybije zuby, nov zuby u nenarast. Aj keby bol tonk bohat, ani peniazmi ani nim nezariadi, aby narstli nov zuby. Nanajv mu me zaplati umel nhradu, ale to u nebude to, o boli pvodn zdrav zuby. Tto krivda sa ned vyriei tak, e pokodenmu bohato zaplatm a je vetko vybaven. Pokoden zail boles, potupu a stratu zubov. To sa ned len tak vymaza peniazmi, ako by sa ni nestalo, to mus pokoden odpusti. Ak neodpust, mono ho bude za to nenvidie cel ivot. T nenvis je hrozn, ale m skuton prinu a na jej zklade bude nm cel ivot pohda. tonk je tu odkzan na odpustenie.
 
Pretoe ako hovor svt Jn, nie sme bez hriechu, potrebujeme odpustenie. A preto je potrebn, aby sme aj my boli ochotn odpa svojim bratom a sestrm. Aj cez udalos z dnenho evanjelia ns Pn Jei k tomu vyzva, ke nm zjavuje ako dopadol sluha, ktormu bolo tak vea odpusten a on odmietol svojmu spolusluhovi odpusti ovea menej. Kto na opravdiv poknie nie je ochotn odpoveda odpustenm, nem prvo modli sa Ote n,..., kde s slov: odpus nm nae viny, ako i my odpame svojim vinnkom,... Kto na opravdiv poknie neodpovie odpustenm, je tak krut, ako keby odmietol zavola pomoc ranenmu na ceste.
 
Ak na bratovo poknie odmietnem reagova odpustenm, zmaril som jeho poknie. Ono sa stalo zbytonm pre n vzjomn vzah, o je vek koda. iadne opravdiv poknie vak zbytonm nie je, lebo mme istotu, e na kad poknie Boh odpoved odpustenm. A tak aj ke u brata odpustenie nedosiahne, ale u Boha ho dosiahne a tvoj vzah s Bohom bude nadviazan. Preto kad poknie m vek vznam.
 
Odpanie je jednm dleitm skutkom milosrdenstva. V naom ivote vek lohu hr aj al skutok milosrdenstva a to je trpezliv znanie krivdy. Znanie krivdy, to ete nie je odpanie. Ukrivden vak dva zretene najavo, e ke doke zna krivdu, tak doke aj odpusti, ak ten, o krivd, bude robi poknie.
 
Niekedy toti odpanie nie je mon, i u preto, e dotyn o nae odpustenie nestoj, ba dokonca ho odmieta alebo ak nechce uzna, e rob zlo a v zlom konan tvrdohlavo pokrauje. Preto v niektorch prpadoch sa odpanie d nahradi trpezlivm znanm krivdy. Naprklad dvaja susedia uvaj spolone ksok ponej cesty. Jeden po nej jazd neetrne a odmieta ju opravova, druh chce, aby bola cesta v poriadku, preto ju oetruje. Ke susedovi jemne nazna, aby cestu etril a prpadn pokodenie, ktorho sa dopust, aby hne opravil, ten sa na to uraz. A tak radej ml. O cestu sa star sm, hoci ju uvaj dvaja. Je to nespravodliv, ale obetav sused tuto krivdu trpezlivo zna, aby nebolo medzi nimi nepriatestvo a hdky. Tu nejde o odpanie, ale o trpezliv znanie krivdy. Kad m prvo proti krivdm sa brni, ale ak tie krivdy nie s vek, e sa daj unies, oplat sa ich niekedy aj znies, lebo ich znanie zachrni vea pokoja, o je nesmierne uiton.
 
Komplikovan situcie nastvaj medzi srodencami, ke sa pomin rodiia a oni sa maj podeli s dedistvom. Kad zo srodencov si mysl, e dostal mlo a kad je presveden, e je ukrivden. Zan sa sdi. Pre ksok poa, i pre pr vec vznikne celoivotn nepriatestvo, a nenvis, nielen medzi nimi, ale ete aj medzi ich potomstvom. Stailo by krivdu trpezlivo prija a zachrnila by sa v rodine vek hodnota, dobr priatesk vzahy. Dokonca to mohla by len zdanliv krivda, lebo dotynmu sa neublilo. Mal toti nespravodliv nroky a z toho len neoprvnen pocit krivdy.
 
Ke mme voi niekomu nejak nroky, treba dobre uvi, i s spravodliv. Ak s spravodliv, mme prvo ich vymha. Treba pota s tm, e v niektorch prpadoch vymhanm nrokov zasejem do naich vzahov nepriatestvo, ba a nenvis, ktor mu trva nielen roky, ale aj genercie. Ak tu krivdu prijmem a ticho znam, zachrnim nae dobr vzahy. A kad si mus sm rozmyslie, o si viac cen, ksok pozemku, nejak kus barokovho nbytku alebo dobr vzahy v rodine, i v susedstve. Za dobr vzahy, pokojn spolunavanie stoj za to niem aj plati.
 
Tm uom, o u prestali robi zlo, mono vdy odpusti. A medzi takch patria nai zomrel bratia a sestry. Som silno presveden, e ak im odpustme, skutone odpustme, mono e skrtime ich oistec. Toto opravdiv odpustenie venujme hlavne naim zomrelm rodiom.
 
Sname sa o to, aby sme sa nauili opravdivo odpa. Ak tvoj mu pil a u prestal a je z neho poriadny lovek, odpus mu. Ale po odpusten mu u nepripomnaj jeho minulos, lebo by to nebolo opravdiv odpustenie. Podobne sa sprvaj k svojej manelke, ak sa niektorej chyby zbavila a si jej odpustil, tak jej to u nepripomnaj. A odpusten chyby u nepreberaj s nikm. Myslime na slov Pna Jeia: Blahoslaven milosrdn, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo ! (Mt 5, 7).
 
Svt Mria, Matka milosrdenstva a Krovnpokoja, oroduj za ns!

Synoda 2021 - 2023
Dnes
13. aprl 2024 (sobota) Ale
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1506606 (35 %)
me by
1381041 (32 %)
nepi
1397772 (33 %)
Hlasy: 4285419
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX