Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Zloba nikdy neodoenie zlobu. A ke ti niekto rob zlo, urob mu dobre, aby tvoj dobr skutok porazil jeho zlobu.
sv. Pimen Vek, + 440
Grckokatolcka teologick fakulta
Facebook grkatpo
GMC BARKA - Juskova Voa
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

13.08.2021 | ISPA | tanos(1682)
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

Registrcia na stretnutie s ppeom v Preove je oficilne spusten

Registrcia na stretnutie s ppeom v Preove je oficilne spusten

 
Dnenm dom bola oficilne spusten registrcia astnkov na podujatia so Svtm Otcom Frantikom. Poas tlaovho brfingu v Bratislave to oznmil arcibiskup Stanislav Zvolensk.
 
Registrciu pre astnkov na toto podujatie njdete na tejto strnke.
 

Zkladn informcie pre astnkov

Svt Otec Frantiek 14. septembra 2021 v Preove

Svt Otec Frantiek navtvi Preov v utorok 14. septembra 2021, kde bude hlavnm celebrantom Boskej liturgie svtho Jna Zlatosteho a zrove ohlsi homliu na priestranstve pred mestskou portovou halou na ulici Jna Pavla II. V tento de budeme slvi sviatok Povenia ctyhodnho a ivotodarnho Kra nad celm svetom.
 
Hlavn program s ppeom bude od 10:00 do 12:30 hod. Dve hodiny pred prchodom Svtho Otca, teda od 8:00 hod. bude priestranstvo pred mestskou portovou halou uzavret. Povzbudzujeme k asti grckokatolkov, rmskokatolkov, veriacich inch cirkv, Preovanov a vetkch ud dobrej vle vetkch vekovch kategri, aby sa stretnutia v Preove s radosou zastnili.
 

Zkladn informcie

Podmienka asti

Poda aktulne platnch nariaden sa stretnutia s ppeom Frantikom bud mc zastni t, ktor s plne zaokovan, to znamen:
a) aspo 14 dn druhou dvkou dvojdvkovej vakcny,
b) aspo 21 dn jednodvkovou vakcnou,
c) osoba najmenej 14 dn a nie viac ne 12 mesiacov po aplikcii prvej dvky okovacej ltky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prv dvka okovania proti ochoreniu COVID-19 podan v intervale do 180 dn od prekonania ochorenia COVID-19.

Registrcia na stretnutie so Svtm Otcom v Preove

Na podujatia spojen s apotolskou cestou Svtho Otca je povolen vstup iba plne zaokovanm a registrovanm nvtevnkom. Nvtevnci musia ma so sebou vytlaen vstupenku s jedinenm kdom. Bude kontrolovan pri prstupe do irieho okolia podujatia a priamo na podujat, pri vstupe do jednotlivch sektorov.
Kad astnk sa mus registrova VOPRED INDIVIDULNE.
 
 

Doprava

V de stretnutia bude doprava v Preove s istmi obmedzeniami a k mestskej portovej hale sa nebude mon dosta osobnmi autami alebo autobusmi. Tie bud odstaven na zchytnch parkoviskch.
 
Z toho dvodu bude zabezpeen KYVADLOV DOPRAVA zo zchytnch parkovsk. O zleitostiach spojench so samotnou dopravou a parkovanm a peou dostupnosou vs budeme priebene informova.
 
Odporame vak u teraz vetkm astnkom, aby uprednostnili hromadn dopravu, bu autobusov (aj monos objednanho autobusu z farnosti), alebo eleznin dopravu, ktor bude posilnen mimoriadnymi vlakmi zo vetkch smerov. O tchto posilnench a mimoriadnych vlakoch vs budeme vas informova.

Duchovn prprava

Prosme vs o modlitbov podporu nvtevy Svtho Otca Frantika na Slovensku.
Od 6. augusta prebieha v Grckokatolckej cirkvi na Slovensku 40-dov duchovn prprava na nvtevu Svtho Otca, ktor njdete na tejto strnke. Od 15. augusta bude prebieha aj spolon celoslovensk duchovn prprava cez katolcke mdi a socilne siete v rmci celej Katolckej cirkvi na Slovensku.
 

Praktick informcie k asti na stretnut so Svtm Otcom v Preove

Mapa prstupu na podujatie

 
Podrobn mapu podujatia a vetky dleit miesta (zchytn parkovisk, informcie, zdravotn sluba, rozloenie sektorov a pod.) doplnme priebene.

Vstup na podujatie

Na vetkch Apotolskch cestch ppea je nutn prechdza viacermi bezpenostnmi kontrolami. Kontroln brny v Preove pre vstup na podujatie sa otvraj 14. septembra 2021 o 02:00 hod. Tmito bodmi mus prejs kad astnk individulne. Prosme vs, aby ste si as prchodu naplnovali v dostatonom predstihu, aby ste preli bezpenostnou kontrolou vas a bez stresu. Nsledne bude dobrovonkmi nasmerovan do sektora, v ktorom zotrv poas celho podujatia.
 
Prchody na kontroln brny pre vstup do arelu a sektorov njdete na mape podujatia na tejto strnke. S asom prchodu netreba vha, aby ste sa mohli dosta poda monosti o najbliie. Sektory sa bud zapa postupne od pdia (po naplnen sektora sa sektor uzavrie a bude sa napa al).

Sprievodn program

Samotnmu prchodu Svtho Otca bude predchdza bezprostredn duchovn program so zaujmavmi hosami. Bliie informcie o asovom priebehu programu aj o vystupujcich hosoch zverejnme oskoro.
 

Ako bude prebieha kontrola a o si nachysta?

Dokumenty potrebn k vstupu na podujatie:
- ID karta (Obiansky preukaz)
- QR kd, ktor ste obdrali pri registrcii na podujatie v REGISTRANOM systme (doporuujeme ma so sebou vytlaen na papieri)

V prvom rade vs ak kontrola QR kdu pre vstup na podujatie spolu s obianskym preukazom (je potrebn nachysta si QR kd z registrcie, ktor vm bude po vaej registrcii zaslan na email). Nasleduje bezpenostn kontrola a nsledn vstup do sektora.
 
Dleit: Po vstupe do sektora tento priestor neopajte alebo sa ho nesnate meni.
 
Sektor mete opusti na toaletu a vrti sa na svoje miesto. Presun do inho sektoru (napr. bliie k pdiu) nebude mon. Vzhadom na aktulne epidemick opatrenia ste po vstupe do sektora registrovan pre prpadn epidemiologick trasovanie. Kee v sektore strvite niekoko hodn, prineste si so sebou dostatok tekutn a jedla.

Uzatvorenie prstupovch ciest a sektorov

Kvli bezpenmu a plynulmu priebehu celho podujatia bude uzatvorenie prjazdovch ciest na podujatie v ase u 13. 9. 2021 veer.
Vetci astnci musia prejs kontrolou a zauja svoje miesto v sektore 14. 9. 2021 do 8.00 hod, teda dve hodiny pred plnovanm prchodom Svtho Otca. Po tomto ase bud vstupy do sektorov zatvoren.

Bezpenostn pokyny

Ak budete ma so sebou vlastn vodu vo fai, pri bezpenostnej kontrole si z nej budete musie odpi.
 
Na miesta stretnut noste len nevyhnutn osobn veci. V o najvej miere obmedzte nosenie kovovch predmetov. Osobn veci nenechvajte bez dozoru.
 
Do kontrolovanch priestorov je zakzan vna streln zbrane a ich repliky, slzotvorn prostriedky, elektrick paralyztory, noe a pod.
 
Na mieste slvenia svtej boskej liturgie bude poas dn pred a poas konania nvtevy vyhlsen bezletov zna pre leteck prevdzku. Toto obmedzenie je platn aj pre mal bezpilotn lietadl - drony.

Asistenn miesta

Pri akchkovek problmoch nemajte obavy. Pripravujeme pre Vs asistenn miesta pri problmoch s registrciou, miesta zdravotnej sluby, i asistenn slubu pre telesne znevhodnen osoby a mnoho inho. To vetko njdete jednoducho na mape podujatia, ktor pre Vs pripravujeme.

as a registrcia det

Pri asti det vo veku do 12 rokov (v sprievode rodia), uvete tto skutonos pri registrcii. Deti do 12 rokov bud uveden na vaej vstupenke, nepotrebuj vlastn vstupenku a nevyaduje sa od nich pln zaokovanie proti Covid 19 ani Covid test.
 
Deti vo veku 13 rokov a viac musia by registrovan samostatne, ma vlastn vstupenku a musia spa podmienku plnej zaokovanosti.

as a registrcia telesne znevhodnench osb

Informciu o telesnom znevhodnen bude mon uvies pri registrcii. Na zklade tejto skutonosti mete by zaraden do sektora so zvenou asistenciou.

Dobrovonctvo

Podujatie takhoto charakteru sa nezaobde bez ochotnch dobrovonkov. Prosme o pomoc s nborom a oslovovanm dobrovonkov.
 
Pripjame aktvny link na prihlasovanie dobrovonkov, kde sa mu zaregistrova. Prosme zvl᚝ zrelch dospelch, ktor by nm pomohli s organizciou, aby sa astnci mohli v o najvom pote zastni stretnutia s ppeom Frantikom, ktor bude slvi byzantsk svt bosk liturgiu v Preove, o bude historickou a priam neopakovatenou udalosou.
 

Program nvtevy Svtho Otca Frantika

14. septembra 2021 v Preove


02:00 otvorenie vstupnch kontrolnch brn na podujatie
 
- niekokohodinov bezprostredn duchovn program

10:00 prchod Svtho Otca a prechod pomedzi sektory v papamobile

10:30 Bosk liturgia sv. Jna Zlatosteho, hlavn celebrant Svt Otec Frantiek, ktor ohlsi homliu

12:30 pokraovanie sprievodnho programu do 14:00
 
 

Infocentrum

Pre dobrovonkov

 

 

Synoda 2021 - 2023
Dnes
29. mj 2023 (pondelok) Vilma
Liturgick tania:
Kalendr
PonUtoStrtvPiaSobNed
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1462277 (35 %)
me by
1339455 (32 %)
nepi
1355174 (33 %)
Hlasy: 4156906
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX