Grckokatolcke arcibiskupstvo Preov
Menu
Citt
Kto ostatn nosti zhromauje bez pokory, akoby plevy nosil do vetra.
sv. Gregor Vek
Grckokatolcka teologick fakulta
GMC BARKA - Juskova Voa
Facebook grkatpo
vod > Arcibiskupstvo > Spravodajstvo > Sprvy

14.09.2021 | ISPA | tanos(765)
Vytlai na tlaiarni | Posla ako tip znmemu

Homlia Svtho Otca Frantika na svtej liturgii v Preove

Homlia Svtho Otca Frantika na svtej liturgii v Preove

My hlsa sv. Pavol ohlasujeme Krista ukriovanho (...), Boiu moc a Boiu mdros. Z druhej strany apotol netaj, e kr v oiach udskej mdrosti predstavuje nieo celkom in: je pohorenm a blznovstvom (1 Kor 1, 23 - 24). Kr bol nstrojom smrti, a predsa z neho vziiel ivot. Bol tm, na o sa nikto nechcel pozera a predsa nm zjavil krsu Boej lsky. Preto ho uctieva svt Bo ud a oslavuje liturgia dnenho sviatku. Evanjelium sv. Jna ns vedie a pomha nm vstpi do tohto tajomstva. Evanjelista toti stl prve tam, pod krom. Had na u mtveho Jeia, zavesenho na dreve a pe: A ten, ktor to videl, vydal o tom svedectvo... (Jn 19, 35). Svt Jn vid a vydva svedectvo.

Najprv vid. Ale o videl Jn pod krom? Urite to, o videli in: Jei, nevinn a dobr, brutlne zomiera medzi dvomi zloincami. Jedna z mnohch nespravodlivost, jedna z mnohch krvavch obet, ktor nemenia dejiny, jedna z mnohch ukok, e tok udalost vo svete sa nemen: dobr s odstrnen a zl vazia a prosperuj. V oiach sveta je kr prehrou. Aj nm hroz nebezpeenstvo, e sa zastavme pri tomto prvom povrchnom pohade, e neprijmeme logiku kra; e neprijmeme, e Boh ns zachrauje dovoujc, aby sa na om vyzrilo zlo sveta. Neprija, alebo len slovami, Boha slabho a ukriovanho a snva o bohu silnom a triumflnom. Je to vek pokuenie. Kokokrt time po kresanstve vazov, po triumflnom kresanstve, ktor by bolo dleit a vznamn, oslavovan a uctievan. Ale kresanstvo bez kra je svetsk a stva sa neplodnm.

Svt Jn videl v kri Boie dielo. Spoznal v ukriovanom Kristovi Boiu slvu. Nehadiac na zdanie videl, e On neprehral, ale je Boh, ktor sa dobrovone ponka za kadho loveka. Preo to urobil? Mohol si zachrni ivot, mohol sa dra obale od naich najbiednejch a najkrutejch dejn. A predsa, chcel vojs do vntra, ponori sa do nich. Preto si vybral najaiu cestu: kr. Aby nebol na zemi iadny lovek a tak zfal, e by sa s nm nemohol stretn. Dokonca aj v bezndeji, v tme, v opustenosti, v hanbe za svoju biedu a omyly. Prve tam, kde si myslme, e Boh neme by, prve tam vstpil. Aby zachrnil kohokovek, kto je zfal, chcel oksi zfalstvo. Aby sa naa najtrpkejia bezndej stala aj jeho, zvolal na kri: Boe mj, Boe mj, preo si ma opustil? (Mt 27, 46; 22,1). Zvolanie, ktor zachrauje. Zachrauje, lebo Boh zobral na seba dokonca aj nau opustenos. S nm u nie sme viac sami, u nikdy viac.

Ako sa meme naui vidie v kri slvu? Niektor svt uili, e kr je ako kniha, ktor, treba otvori a ta, aby sme ju spoznali. Knihu nesta kpi, pozrie sa na u a vystavi si ju doma na peknom mieste. To ist plat pre kr: je namaovan alebo vytesan na mnohch miestach naich chrmov. Krikov je nespoetne vea: na krku, v dome, v aute, vo vrecku. Ale neoso nm to, ak sa nezastavme, nezahadme na Ukriovanho a neotvorme mu srdce, ak sa nenechme oari jeho ranami, otvorenmi pre ns, ak sa nae srdce nenapln dojatm a nebudeme plaka pred Bohom, ktor je zranen z lsky k nm. Ak tak neurobme, kr pre ns zostane nepretanou knihou, ktorej nzov a autora dobre poznme, ale ktor nem vplyv na n ivot. Neobmedzujme kr iba na predmet zbonosti a o to menej na politick symbol alebo na znak nboenskho a socilneho vznamu.

Z nazerania na kr vychdza druh krok: vydvanie svedectva. Ke sa pohadom ponorme do Jeia, jeho tvr sa zane odra na naej: jeho rty sa stan naimi, Kristova lska si ns podman a premen ns. Myslm na muenkov, ktor v tomto nrode vydvali svedectvo Kristovej lsky vo vemi akch asoch, ke vetky okolnosti radili mla, zosta v bezpe, nevyznva vieru. Ale nemohli nevydva svedectvo. Koko uachtilch ud trpelo a zomrelo tu na Slovensku kvli menu Jei! Svedectvo naplnen z lsky k Tomu, na koho toko hadeli. Tak, a sa mu zaali podoba, dokonca aj v smrti.

Myslm aj na nae asy, v ktorch nechbaj prleitosti vydva svedectvo. Tu, vaka Bohu, nie s kresania prenasledovan, ako v mnohch inch astiach sveta. Zosvettenie a vlanos vak znehodnocuj svedectvo, km kr vyaduje jasn svedectvo, pretoe kr nechce by zstavou, ktor by vystavovali, ale istm prameom novho spsobu ivota. Akho? Toho evanjeliovho, toho z Blahoslavenstiev. Svedok, ktor m kr v srdci a nie iba na krku, nevid nikoho ako nepriatea, ale vetkch ako bratov a sestry, za ktorch Jei dal ivot. Svedok kra si nepamt krivdy z minulosti a nenarieka nad prtomnosou. Svedok kra nepouva podvodn spsoby a svetsk moc: nechce vnucova sm seba a svojich, ale obetova svoj ivot za inch. Nehad vlastn vhody, aby sa potom ukzal zbon: toto by bolo nboenstvo pretvrky, nie vydvanie svedectva ukriovanho Boha. Svedok kra nasleduje len jednu stratgiu, t Majstrovu: pokorn lsku. Nestar sa o przemn vazstv, pretoe vie, e Kristova lska je plodn v kadodennom ivote a vetko pretvra zvntra ako semienko, ktor padlo do zeme, zomrelo a prina ovocie.

Drah bratia a sestry, videli ste svedkov. Zachovajte si mil spomienku na osoby, ktor vs ivili a vychovvali vo viere. Boli to skromn, jednoduch udia, ktor dali svoj ivot, milovali a do konca. To s nai hrdinovia, hrdinovia kadodennosti a prve ich ivoty menia dejiny. Svedkovia plodia novch svedkov, lebo s darcami ivota. Takto sa ri viera: nie mocou sveta, ale mdrosou kra; nie truktrami, ale svedectvom. A dnes, vo vyzvavom tichu kra, sa Pn pta aj teba: Chce by mojm svedkom?.

Na Kalvrii stla s Jnom Matka Boia. Nikto nevidel tak ako ona otvoren knihu kra a nevydal o tom svedectvo skrze pokorn lsku. Na jej prhovor prosme o milos obrti pohad srdca na Ukriovanho. Vtedy naa viera bude prekvita v plnosti, vtedy nae svedectvo prinesie ovocie.
 

Synoda 2021 - 2023
Dnes
25. september 2023 (pondelok) Vladislav
Svt da: Naa prepodobn matka Eufrozna.
Liturgick tania:
Kalendr
Anketa
Pi sa Vm dizajn naej web-strnky?
vemi
1475695 (35 %)
me by
1352981 (32 %)
nepi
1368203 (33 %)
Hlasy: 4196879
U ste hlasovali!
TKKBS
Slovo
Rdio Lumen
TV LUX